Diensten - 326113-2022

17/06/2022    S116

Nederland-Rotterdam: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2022/S 116-326113

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politie Nederland
Postadres: Marten Meesweg 35
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL11 Groningen
Postcode: 3068 AV
Land: Nederland
E-mail: joost.van.leeuwen.1@politie.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.politie.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.politie.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=9BA1245E-B197-C790-0555DF1D7441C951
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=9BA1245E-B197-C790-0555DF1D7441C951
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nieuwbouw eenheidsbureau Groningen - Ontwerpdiensten

Referentienummer: A100337
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit ontwerpwerkzaamheden ten behoeven van het eenheidsbureau Groningen. Het eenheidsbureau is bedoeld als werklocatie met een opkomstfunctie en publieksfunctie. De totale ruimtebehoefte bedraagt circa 7.400 m2 BVO.

De nieuwe huisvesting moet flexibel en toekomstgericht gebouwd worden om ontwikkelingen in de toekomst te kunnen opvangen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Architectuur

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
79932000 Binnenhuisarchitectuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL11 Groningen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ontwerpfases:

03 Structuurontwerp

04 Voorontwerp

05 Definitief ontwerp

06 Technisch ontwerp / Bestek

07 Prijs- en contractvorming

08 Uitvoeringsontwerp (optioneel)

09 Uitvoering - directievoering (esthetische begeleiding)

Thema's Perceel 1 (architect)

04 Architectuur en bouwkunde;

05 Interieur;

06 Landschap;

08 Constructie;

10 Geotechniek;

11 Ontwerpintegratie;

12 Geld;

17 Vergunningen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Gebruikswaarde

Belevingswaarde

Toekomstwaarde

Omgevingswaarde

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Engineering

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL11 Groningen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ontwerpfases:

03 Structuurontwerp

04 Voorontwerp

05 Definitief ontwerp

06 Technisch ontwerp / Bestek

07 Prijs- en contractvorming

08 Uitvoeringsontwerp (optioneel)

09 Uitvoering - directievoering (estetische begeleiding)

Thema's

07 Bouwfysica, akoestiek en Brandveiligheid;

09 Installaties, zowel E, W, Transport, Infrastructuur, Beveiliging, Data;

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Gebruikswaarde - functionaliteit

Gebruikswaarde - comfort en gezondheid

Toekomstwaarde

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

DNR2011(herzien 2013)

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Architecten dienen in het architectenregister ingeschreven te staan

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/07/2022
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 29/08/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/06/2022