Строителство - 326127-2018

27/07/2018    S143

България-София: Строителни и монтажни работи

2018/S 143-326127

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Прокуратура на Република България — главен прокурор
Национален регистрационен номер: 121817309
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Мариан Вачевски
Електронна поща: mvachevski@prb.bg
Телефон: +359 28036035
Факс: +359 29633373
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://prb.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-156
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: надзор за законност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в Национална следствена служба“

Референтен номер: ОПИ-595/16.05.2018
II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в Национална следствена служба.

В обхвата на поръчката се включва изпълнение на строителни и монтажни работи, доставка на необходимите за това суровини и материали, използваните при изпълнението механизация, работна сила, услуги и дейности в съответствие с изискванията на техническата спецификация, както и дейности по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
45200000 Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Национална следствена служба — гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Строителните и монтажни работи да бъдат изпълнявани, както следва:

— в блок № 1В (за администрация) — сградата е със застроена площ 338 м2, 6 етажа плюс сутерен и разгъната застроена площ — 2 366 м2.

Предвиждат се:

а) ремонт на фоайето и външното стълбище на сградата, включващ:

— подмяна на входните врати,

— шпакловане и боядисване на тавани и стени,

— боядисване с блажна боя на метални тръби и радиатори от отоплителната система,

— ремонт на ел. инсталацията,

— подмяна на осветителни тела,

— преработка и разширение на помещението за охрана,

— поправка, шлайфане и полиране на външните стъпала, и

— др.;

б) ремонт на стълбищната клетка, включващ:

— подмяна на прозоречната дограма на цялата височина и широчина по северната фасада на стълбищната клетка,

— поправка, шлайфане и полиране на стъпалата,

— почистване и боядисване на метални повърхности (в т.ч. металните решетки на прозорците по източната фасада на стълбището, металната част на стълбищния парапет, метални тръби и радиатори), и

— др.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Организация за изпълнение на поръчката / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение / Тежест: 20
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 094-212506
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/07/2018