Tjenesteydelser - 326134-2015

Vis forkortet udgave

17/09/2015    S180

Danmark-København: Medieovervågningsværktøjer og -tjenester til Det Europæiske Miljøagentur

2015/S 180-326134

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: EEA's indkøbstjeneste
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: København K
Postnummer: 1050
Land: Danmark
Att: Bitten Serena
Mailadresse: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367138
Fax: +45 33367199

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.eea.europa.eu

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1059

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Miljø
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Medieovervågningsværktøjer og -tjenester til Det Europæiske Miljøagentur.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 27: Andre tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: I kontrahentens lokaler med mulighed for 1 møde for 1 person om året i Det Europæiske Miljøagenturs lokaler, hvis påkrævet af Det Europæiske Miljøagentur. Andre møder foretages ved video- og telefonkonference.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 36

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms: 80 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
En vigtig del af Det Europæiske Miljøagenturs mandat er at sikre, at de miljøoplysninger, agenturet udarbejder, når dets hovedmålgrupper. I denne sammenhæng er det af afgørende betydning for Det Europæiske Miljøagentur at vurdere mediedækningen af agenturet i almindelighed og effektiviteten af dets medierelaterede indsats i særdeleshed.
Det Europæiske Miljøagenturs pressekontor rapporterer om mediedækning til agenturets personale på ugebasis og udarbejder evalueringsrapporter efter offentliggørelsen af større rapporter, som indeholder oplysninger om omfanget af mediedækning, de væsentligste nævnte emner, skøn over potentiel rækkevidde, identifikation af de vigtigste artikler, der driver trafik til agenturets websted, og adskillige parametre for sociale medier.
Det Europæiske Miljøagentur agter at indgå en rammekontrakt, der giver medieovervågningsværktøjer og -tjenester til daglig overvågning af online medier og muliggør rapportering og evaluering af Det Europæiske Miljøagenturs mediedækning.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

22200000 Aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter og magasiner, 79990000 Øvrig forretningsservice, 79980000 Tjenesteydelser vedrørende abonnementer

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Kontraktens samlede værdi anslås til 80 000 EUR for en periode på højst 36 måneder til dækning af samtlige tjenesteydelser. Kontrakten vil blive indgået for en indledende periode på 12 måneder med mulighed for højst 2 forlængelser af en varighed af 12 måneder hver.
Anslået værdi eksklusive moms: 80 000 EUR
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Som anført i udkastet til rammekontrakt, vedlagt som bilag 6 til udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Som anført i udkastet til rammekontrakt, vedlagt som bilag 6 til udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Bud kan afgives af konsortier af økonomiske aktører. Hvis et konsortium tildeles kontrakten, kan det blive anmodet om at antage en bestemt retlig form, inden kontrakten underskrives, hvis en sådan ændring er nødvendig for kontraktens behørige udførelse. Dette kan være i form af en enhed med eller uden juridisk person, men som tilbyder tilstrækkelig beskyttelse af Det Europæiske Miljøagenturs kontraktlige interesser (afhængigt af det pågældende medlemsland kunne dette eksempelvis være en selskabsdannelse eller et partnerskab eller en midlertidig sammenslutning). Konsortier skal udpege 1 af deres medlemmer som koordinator, der skal samarbejde med Det Europæiske Miljøagentur. Hvert medlem af et konsortium skal opfylde de i punkt III.2.1 nedenfor anførte betingelser for deltagelse.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Som anført i punkt 12.1 og 12.2.1 i bilag I til udbudsmaterialet.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Som angivet i punkt 12.2.2 i bilag I til udbudsmaterialet.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Som angivet i punkt 12.2.3 i bilag I til udbudsmaterialet.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
EEA/COM/15/006.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
30.10.2015 - 16:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 6.11.2015 - 10:00

Sted:

Det Europæiske Miljøagenturs lokaler på Kongens Nytorv 6, 1050 København K, DANMARK.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja

Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Tilbudsgivernes repræsentanter (1 pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen. De bedes give meddelelse herom til Det Europæiske Miljøagenturs indkøbstjeneste senest 3.11.2015 (10:00) pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu eller pr. fax nummer +45 33367199.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
Tilbudsgivere kan downloade udbudsmaterialet og alle yderligere oplysninger fra »e-tendering«-webstedet:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1059

Webstedet vil blive opdateret løbende, og det er tilbudsgiverens ansvar at kontrollere, om der sker opdateringer eller ændringer i udbudsperioden.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
Mailadresse: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Der kan indgives klage til Retten senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren (modtagelsesdato) eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, den dag, den pågældende person fik kendskab til de relevante oplysninger. En klage til Den Europæiske Ombudsmand har ingen indflydelse på ovennævnte sidste frist for indgivelse af en klage.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
7.9.2015