Teenused - 326134-2015

Kuva koondatud vaade

17/09/2015    S180

Taani-Kopenhaagen: Meediaseire vahendid ja teenused Euroopa Keskkonnaametile

2015/S 180-326134

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Keskkonnaameti (EEA) hanketeenistused
Postiaadress: Kongens Nytorv 6
Linn: Kopenhaagen K
Sihtnumber: 1050
Riik: Taani
Kontaktisik: Bitten Serena
E-post: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367138
Faks: +45 33367199

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://www.eea.europa.eu

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1059

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Keskkond
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Meediaseire vahendid ja teenused Euroopa Keskkonnaametile
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 27: Muud teenused 
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: töövõtja enda ruumid. Võimalik, et aastas korraldatakse 1 osalejaga 1 koosolek EEA ruumides, kui EEA seda nõuab. Muud koosolekud peetakse video-/telefonikonverentsidena.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping ühe pakkujaga

Raamlepingu kestus

Kestus kuudes: 36

Hanke eeldatav kogumaksumus kogu raamlepingu kestuse jooksul

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 80 000 EUR
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
EEA volituste oluline osa on tagada, et EEA väljastatav keskkonnateave jõuaks põhiliste sihtrühmadeni. Selles kontekstis on EEA jaoks ülioluline hinnata üldiselt EEA kajastamist meedias ning konkreetselt EEA meediavaldkonna töö tulemuslikkust.
EEA pressibüroo saadab EEA töötajatele iganädalased meediakajastuse aruanded ja koostab hindamisaruanded pärast suuremate aruannete avaldamist, mis sisaldavad teavet meediakajastuse mahu, olulisimate viitamiste, võimaliku teabeleviku prognoosi kohta. Samuti nimetatakse nendes olulisimad artiklid, mis suunavad veebiliikluse EEA veebilehele, ja määratakse kindlaks mitmesugused sotsiaalmeedia parameetrid.
EEA kavatseb sõlmida raamlepingu, millega tagatakse igapäevase veebipõhise meedia seireks ette nähtud meediaseire vahendid ja teenused ning hõlbustatakse EEA meedias kajastamise hindamist ja aruandlust.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

22200000 Ajalehed, ajakirjad, perioodikaväljaanded ja pildiajakirjad, 79990000 Mitmesugused äriteenused, 79980000 Kirjanduse tellimisteenused

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Lepingu kõiki teenuseid hõlmav eeldatav kogumaksumus on 80 000 EUR 36 kuu jooksul, mis on lepingu maksimaalne kestus. Leping sõlmitakse esialgu 12 kuuks ja seda võidakse maksimaalselt 2 korda 12 kuu kaupa uuendada.
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 80 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Võimalik uuendamiste arv: 2
Asjade ja teenuste uuendatavate hankelepingute puhul järgnevate hankelepingute eeldatav ajakava:
kuudes: 12 (alates hankelepingu sõlmimisest)
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 36 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Sätestatud raamlepingu projektis, mis on lisatud pakkumise iseloomustusele lisana 6.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Sätestatud raamlepingu projektis, mis on lisatud pakkumise iseloomustusele lisana 6.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Pakkumisi võivad esitada ettevõtjate konsortsiumid. Kui leping sõlmitakse konsortsiumiga, võidakse sellelt nõuda enne lepingu allkirjastamist teatava õigusliku vormi moodustamist, kui kõnealune muudatus on lepingu korrakohaseks täitmiseks vajalik. Selleks võib moodustada juriidilise isiku või üksuse, mis ei ole juriidiline isik, kuid mis pakub EEA lepingulistele huvidele piisavat kaitset (olenevalt asjasse puutuvast liikmesriigist võib see olla näiteks aktsiaselts või täisühing või ajutine ühendus). Konsortsiumid peavad määrama 1 oma liikmetest koordineerijaks, kes suhtleb EEAga. Konsortsiumi iga liige peab vastama allpool punktis III.2.1 sätestatud osalemistingimustele.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: sätestatud pakkumise iseloomustuse (I lisa) jaotistes 12.1 ja 12.2.1.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: sätestatud pakkumise iseloomustuse (I lisa) jaotises 12.2.2.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
sätestatud pakkumise iseloomustuse (I lisa) jaotises 12.2.3.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: ei

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes tehnilises kirjelduses, pakkumuse esitamise ettepanekus, ettepanekus alustada läbirääkimisi või kirjeldavas dokumendis esitatud kriteeriumidest
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
EEA/COM/15/006.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
30.10.2015 - 16:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 6.11.2015 - 10:00

Pakkumuste avamise koht:

EEA ruumid aadressil Kongens Nytorv 6, 1050 Kopenhaagen K, TAANI.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah

Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: avamisest võivad osa võtta pakkujate esindajad (1 esindaja iga pakkuja kohta). Nad peavad osavõtust EEA hanketeenistustele ette teatama hiljemalt 3.11.2015 (10:00) e-posti teel aadressil procurement@eea.europa.eu või faksi teel numbril +45 33367199.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
Pakkujad saavad pakkumisdokumendid ja võimaliku lisateabe alla laadida veebisaidilt e-Tendering aadressil

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1059

Nimetatud veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkuja kohus on pakkumismenetluse vältel uuendusi ja muudatusi kontrollida.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

Lepitusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Postiaadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: 67001
Riik: Prantsusmaa
E-post: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Internetiaadress: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: vaidlustuse võib esitada üldkohtule 2 kuu jooksul hageja teavitamisest (laekumise kuupäev) või kui teavitamist ei toimu, siis 2 kuu jooksul kuupäevast, mil vastav isik on asjakohase teabe saanud. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei mõjuta eespool nimetatud apellatsioonide esitamise tähtaega.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
7.9.2015