Usługi - 326134-2015

Wyświetl widok skrócony

17/09/2015    S180

Dania-Kopenhaga: Narzędzia do monitorowania mediów i usługi na rzecz Europejskiej Agencji Środowiska

2015/S 180-326134

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Środowiska (EEA), Dział Zamówień
Adres pocztowy: Kongens Nytorv 6
Miejscowość: Kopenhaga K
Kod pocztowy: 1050
Państwo: Dania
Osoba do kontaktów: Bitten Serena
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Tel.: +45 33367138
Faks: +45 33367199

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.eea.europa.eu

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1059

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Narzędzia do monitorowania mediów i usługi na rzecz Europejskiej Agencji Środowiska
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: w siedzibie wykonawcy z możliwością 1 spotkania z 1 osobą rocznie w siedzibie EEA, jeżeli taki będzie wymóg ze strony EEA. Inne spotkania będą przeprowadzane w formie wideokonferencji lub telekonferencji.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej

Okres w miesiącach: 36

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej

Szacunkowa wartość bez VAT: 80 000 EUR
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Ważnym elementem mandatu EEA jest dbanie o to, by opracowywanie przez nią informacje dotyczące środowiska docierały do jej najważniejszych odbiorców. W tym kontekście bardzo istotna dla EEA jest ogólna ocena przekazów medialnych Agencji, a zwłaszcza efektywności pracy związanej z przekazem medialnym.
Biuro prasowe Agencji przekazuje jej personelowi cotygodniowe sprawozdania na temat relacji w mediach oraz opracowuje sprawozdania oceniające po opublikowaniu ważniejszych raportów Agencji, zawierając w nich informacje na temat skali relacji w mediach, najistotniejszych wzmianek w mediach, oceny potencjalnego zasięgu, najważniejszych artykułów odsyłających czytelników do witryny internetowej Agencji oraz kilku parametrów związanych z obecnością w mediach społecznościowych.
Agencja zamierza zawrzeć umowę ramową zapewniającą narzędzia do monitorowania mediów i usługi codziennego monitorowania mediów oraz ułatwiającą sporządzanie sprawozdań i ocen dotyczących relacji medialnych na temat EEA.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

22200000 Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny, 79990000 Różne usługi dla przedsiębiorstw, 79980000 Usługi prenumeraty

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia wynosi 80 000 EUR na okres maksymalnie 36 miesięcy w odniesieniu do wszystkich usług. Umowa zostanie zawarta na początkowy okres 12 miesięcy z możliwością maksymalnie 2-krotnego wznowienia, każdorazowo na 12 miesięcy.
Szacunkowa wartość bez VAT: 80 000 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak
Liczba możliwych wznowień: 2
W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień:
w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Jak określono w projekcie umowy ramowej zawartym w załączniku 6 do specyfikacji zamówienia.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Jak określono w projekcie umowy ramowej zawartym w załączniku 6 do specyfikacji zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Oferty mogą składać konsorcja podmiotów gospodarczych. W razie udzielenia zamówienia konsorcjum może być od niego wymagane przyjęcie określonej formy prawnej przed podpisaniem umowy, jeżeli jest to niezbędne dla właściwego wykonania zamówienia. Podmioty takie mogą przybrać formę podmiotu posiadającego osobowość prawną lub pozbawionego takiej osobowości, lecz przybrana forma musi gwarantować wystarczającą ochronę interesów EEA jako strony umowy (zależnie od państwa członkowskiego, może to być spółka, partnerstwo lub tymczasowe stowarzyszenie). Konsorcja muszą wyznaczyć 1 ze swoich członków jako koordynatora, który będzie kontaktował się z EEA. Każdy członek konsorcjum musi spełniać kryteria udziału określone w pkt III.2.1 poniżej.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: jak określono w pkt 12.1 i 12.2.1 załącznika I do specyfikacji zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: jak określono w pkt 12.2.2 załącznika I do specyfikacji zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
jak określono w pkt 12.2.3 załącznika I do specyfikacji zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
EEA/COM/15/006.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.10.2015 - 16:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.11.2015 - 10:00

Miejscowość:

siedziba EEA przy Kongens Nytorv 6, 1050 Kopenhaga K, DANIA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak

Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: w sesji otwarcia mogą uczestniczyć przedstawiciele oferentów (1 przedstawiciel każdego oferenta). O zamiarze uczestnictwa należy z powiadomić Dział Zamówień EEA najpóźniej do 3.11.2015 (10:00), pocztą elektroniczną na adres: procurement@eea.europa.eu lub faksem pod numer +45 33367199.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Oferenci mogą pobrać dokumentację przetargową oraz wszelkie dodatkowe informacje z witryny eTendering:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1059

Witryna będzie regularnie aktualizowana, a oferenci są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami i zmianami w trakcie procedury przetargowej.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasburg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: odwołanie można wnieść do Sądu Unii Europejskiej w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej (data wpływu) lub, w przypadku braku takiego zawiadomienia, od dnia zapoznania się z daną informacją przez zainteresowaną osobę. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie ma wpływu na bieg terminu składania odwołań.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.9.2015