Storitve - 326134-2015

Prikaži skrčeni pogled

17/09/2015    S180

Danska-København: Orodja in storitve za spremljanje medijev za Evropsko agencijo za okolje

2015/S 180-326134

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Služba za javna naročila EEA
Poštni naslov: Kongens Nytorv 6
Kraj: København K
Poštna številka: 1050
Država: Danska
V roke: Bitten Serena
E-pošta: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367138
Telefaks: +45 33367199

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://www.eea.europa.eu

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1059

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Okolje
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Orodja in storitve za spremljanje medijev za Evropsko agencijo za okolje.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 27: Druge storitve
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: V lastnih prostorih izvajalca z možnostjo 1 srečanja z 1 osebo na leto v prostorih EEA, če bo EEA to zahtevala. Druga srečanja bodo potekala preko video/telefonske konference.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnega sporazuma

Trajanje v mesecih: 36

Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

Ocenjena vrednost brez DDV: 80 000 EUR
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Pomemben element mandata EEA je zagotoviti, da okoljske informacije, ki jih proizvaja, dosežejo njeno ključno občinstvo. V tem kontekstu je za EEA ključnega pomena oceniti zanimanje medijev za dejavnosti EEA na splošno in zlasti učinkovitost svojega z mediji povezanega dela.
Poročevalni urad EEA vsak teden poroča osebju EEA o medijski pokritosti ter pripravlja poročila o oceni, ki sledijo objavam pomembnih poročil, kar vključuje podatke o obsegu medijske pokritosti, najpomembnejše omembe, oceno potencialnega dosega, identifikacijo najpomembnejših člankov, ki povečujejo obisk spletne strani EEA, in več parametrov, povezanih s prisotnostjo v socialnih medijih.
EEA namerava skleniti okvirno pogodbo za zagotovitev orodij in storitev za spremljanje medijev za dnevno spremljanje spletnih medijev ter poročanje in oceno medijske pokritosti EEA.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

22200000 Časopisi, strokovne revije, periodične publikacije in revije, 79990000 Razne storitve za podjetja, 79980000 Naročniške storitve

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Skupna ocenjena vrednost naročila za obdobje največ 36 mesecev, ki zajema vse storitve, znaša 80 000 EUR. Pogodba bo sklenjena za začetno obdobje 12 mesecev z možnostjo največ 2 podaljšanj, vsakič za obdobje 12 mesecev.
Ocenjena vrednost brez DDV: 80 000 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Število možnih podaljšanj: 2
Pri dodatnih naročilih blaga ali storitev navedite ocenjeni časovni okvir za poznejša javna naročila:
v mesecih: 12 (od oddaje naročila)
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Kot je navedeno v osnutku okvirne pogodbe, ki je kot Priloga 6 priložen k razpisnim specifikacijam.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Kot je navedeno v osnutku okvirne pogodbe, ki je kot Priloga 6 priložen k razpisnim specifikacijam.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Ponudbe lahko oddajo konzorciji gospodarskih subjektov. Če je naročilo oddano konzorciju, bo morda moral prevzeti določeno pravno obliko, preden bo pogodba podpisana, če je taka sprememba nujna za pravilno izvajanje naročila. To je lahko subjekt brez ali s pravno osebnostjo, vendar mora nuditi zadostno zaščito pogodbenih interesov EEA (odvisno od zadevne države članice je to lahko, na primer, družba ali partnerstvo ali začasno združenje). Konzorciji morajo 1 izmed svojih članov določiti za koordinatorja, ki bo v stiku z EEA. Vsak član konzorcija mora izpolnjevati pogoje za sodelovanje iz oddelka III.2.1 spodaj.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Kot je navedeno v oddelkih 12.1 in 12.2.1 Priloge I, razpisne specifikacije.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Kot je navedeno v oddelku 12.2.2 Priloge I, razpisne specifikacije.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Kot je navedeno v oddelku 12.2.3 Priloge I, razpisne specifikacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: ne

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
EEA/COM/15/006.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.10.2015 - 16:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 6.11.2015 - 10:00

Kraj:

Prostori EEA na naslovu Kongens Nytorv 6, 1050 København, DANSKA.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da

Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Odpiranja ponudb se lahko udeležijo zastopniki ponudnikov (1 na ponudnika). O tem morajo predhodno obvestiti službo za javna naročila EEA, in sicer najkasneje do 3.11.2015 (10:00) po e-pošti procurement@eea.europa.eu ali po faksu na +45 33367199.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo in vse dodatne informacije prenesejo s spletne strani za e-razpise:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1059

Spletna stran se bo redno posodabljala; za preverjanje dopolnitev in sprememb med razpisnim postopkom so odgovorni ponudniki.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

Organ, pristojen za postopek mediacije

Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
E-pošta: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: V 2 mesecih od obvestila tožniku (datum prejema) ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je zadevna oseba izvedela za relevantne informacije, se lahko vloži pritožba Splošnemu sodišču Evropske unije. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne vpliva na zgoraj navedeni skrajni rok za vložitev pritožbe.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
7.9.2015