Dostawy - 326199-2020

13/07/2020    S133

Polska-Kalisz: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

2020/S 133-326199

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Krajowy numer identyfikacyjny: 250810478
Adres pocztowy: pl. św. Józefa 5
Miejscowość: Kalisz
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Daria Pietrzak
E-mail: przetargi@czystemiasto.pl
Tel.: +48 627635654
Faks: +48 627635651

Adresy internetowe:

Główny adres: www.czystemiasto.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na zadania

Numer referencyjny: UA.271.1.5.2020
II.1.2)Główny kod CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca zaprojektowanie i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na zadania:

a) zadanie nr 1 – na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”,

b) zadanie nr 2 – na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części II SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 100 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32234000 Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym
32420000 Urządzenia sieciowe
32421000 Okablowanie sieciowe
32422000 Elementy składowe sieci
32424000 Infrastruktura sieciowa
32562000 Kable światłowodowe
32562300 Światłowodowe kable do przesyłu danych
32231000 Aparatura telewizyjna o obwodzie zamkniętym
45000000 Roboty budowlane
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 Układanie kabli
45314320 Instalowanie okablowania komputerowego
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600 Instalacje niskiego napięcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca zaprojektowanie i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków, POLSKA.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w II części SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia z wyłączeniem kamer / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości na kamery dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32234000 Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym
32420000 Urządzenia sieciowe
32421000 Okablowanie sieciowe
32422000 Elementy składowe sieci
32424000 Infrastruktura sieciowa
32562000 Kable światłowodowe
32562300 Światłowodowe kable do przesyłu danych
32231000 Aparatura telewizyjna o obwodzie zamkniętym
45000000 Roboty budowlane
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 Układanie kabli
45314320 Instalowanie okablowania komputerowego
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600 Instalacje niskiego napięcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Sieradzu, ul. Dzigorzewska 4, 98-200 Sieradz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca zaprojektowanie i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu, ul. Dzigorzewska 4, 98-200 Sieradz, POLSKA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w II części SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia z wyłączeniem kamer / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości na kamery dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 062-147579
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Anmit s.c. Teresa Wróblewska, Michał Wróblewski
Adres pocztowy: ul. Adama Mickiewicza 132
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 71-147
Państwo: Polska
E-mail: wroblewski@anmit.pl
Tel.: +48 914211001
Faks: +48 914211001
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Anmit s.c. Teresa Wróblewska, Michał Wróblewski
Adres pocztowy: ul. Adama Mickiewicza 132
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 71-147
Państwo: Polska
E-mail: wroblewski@anmit.pl
Tel.: +48 914211001
Faks: +48 914211001
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 800 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 674 832.27 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Anmit s.c. Teresa Wróblewska, Michał Wróblewski
Adres pocztowy: ul. Adama Mickiewicza 132
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 71-147
Państwo: Polska
E-mail: wroblewski@anmit.pl
Tel.: +48 914211001
Faks: +48 914211001
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Anmit s.c. Teresa Wróblewska, Michał Wróblewski
Adres pocztowy: ul. Adama Mickiewicza 132
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 71-147
Państwo: Polska
E-mail: wroblewski@anmit.pl
Tel.: +48 914211001
Faks: +48 914211001
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 300 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 110 162.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca składa ofertę poprzez dołączenie do platformy Zamawiającego:

1) wypełnionego Formularza Oferty (Załącznik nr 1 do IDW – I części SIWZ);

2) wypełnionego załącznika nr 1 do Formularza oferty – wykaz sprzętu, jaki zostanie użyty do realizacji zadania nr 1;

3) wypełnionego załącznika nr 2 do Formularza oferty – wykaz sprzętu, jaki zostanie użyty do realizacji zadania nr 2;

4) koncepcji wykonania monitoringu z naniesionymi punktami kamerowymi oraz ilością kamer – dotyczy odpowiednio Zadania, na które składana jest oferta;

5) wypełnionego oświadczenia, o którym mowa w pkt III.1.1)4. niniejszego ogłoszenia;

6) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt III.1.3)3. niniejszego ogłoszenia (jeśli dotyczy);

7) pełnomocnictwa – w przypadku gdy oferta składana jest przez pełnomocnika Wykonawcy;

8) dokument, o którym mowa w pkt 12.2 IDW (jeżeli dotyczy);

9) dowodu wniesienia wadium, o którym mowa w pkt III.1.3)7. niniejszego ogłoszenia;

— sporządzonych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej IDW.

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim wyłącznie w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czystemiasto. Korespondencja kierowana do Zamawiającego w sposób inny niż na adres podany powyżej nie będzie rozpatrywana.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny oferty brutto podanej w ofercie i winno być wniesione przed zawarciem umowy – dotyczy każdego z zadań.

4. Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty oraz sposób przeprowadzenia czynności badania i oceny złożonych ofert zawarto w pkt 17 i 22 IDW – I części SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zmówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Terminy wniesienia odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę̨ jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.

1) Skargę wnosi się do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

2) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-678
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2020