Lieferungen - 326226-2019

12/07/2019    S133    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Poznań: Computeranlagen und Zubehör

2019/S 133-326226

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Postanschrift: ul. Wieniawskiego 1
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 61-712
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, pok. 303
E-Mail: dzpuam@amu.edu.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.amu.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://zamowienia.amu.edu.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia wyższa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego (drukarek, monitorów).

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/2927/D/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego (drukarek, monitorów).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 814 167.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego (drukarek, monitorów).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Termin naprawy / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 814 167.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 w zw. z art. 24 ust. 7 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego:

c) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokument winien złożyć każdy z wykonawców.

d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Forma dokumentu: Oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Uwaga! w art. 24 ust. 1 pkt 14 i art. 24 ust. 5 pkt 6 mowa jest o urzędującym członku organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólniku spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariuszu w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurencie.

Zaleca się przygotowanie 2 dokumentów, jednego dla zamawiającego z pełnymi danymi, drugiego zanonimizowanego, z ukrytymi danymi wrażliwymi do ewentualnego udostępnienia innym wykonawcom.

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ;

Forma dokumentu: Oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5-6 ustawy – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ;

Forma dokumentu: Oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

g) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ; Forma dokumentu: Oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

h) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ;

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 w zw. z art. 24 ust. 7 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

160 000,00 PLN.

Forma dokumentu: Oryginał w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 w zw. z art. 24 ust. 7 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

b. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej: 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości brutto co najmniej 70 000,00 PLN.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - co najmniej: jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości brutto co najmniej 70 000,00 PLN.

Forma dokumentu: Oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SIWZ.

1. Postanowienia niniejszej umowy nie mogą być zmienione w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej:

a) w sytuacji gdy pojawi się nowy model a produkcja obecnego zostanie zaprzestana istnieje możliwość zastąpienia przedmiotu umowy w tym zakresie innym modelem o parametrach nie gorszych od wskazanych w ofercie Wykonawcy lub SIWZ, przy zachowaniu ceny wskazanej w § 2 niniejszej umowy;

b) w przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej umowy dla którego wskazano wartość brutto, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie zostanie ustalona jako kwota netto powiększona o podatek VAT w wysokości ustalonej zgodnie z nowymi przepisami na dzień wystawienia faktury przez

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/08/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/08/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, POLSKA, pokój 303 (Dział Zamówień Publicznych)

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert na platformie https://e-ProPublico.pl/

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Termin i miejsce wykonania zamówienia

Okres realizacji: 12 miesięcy, ewentualnie możliwość przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Wymagany termin realizacji poszczególnych zamówień w okresie trwania umowy:

Dla pozycji objętych stawką podatku VAT w wysokości 0 %:

— do 21 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę odpowiedniego zamówienia wraz z potwierdzeniem właściwego organu nadzorującego Zamawiającego zgodnie z art. 83 ust. 14 pkt 1 w związku z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

Dla pozostałych pozycji:

— do 21 dni od daty potrzymania przez Wykonawcę danego zamówienia.

Uwaga: Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z udziału z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty - zawarte w SIWZ, rozdział VI.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zawarta w SIWZ, rozdział XVIII.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenia o zamówieniu lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019