Lieferungen - 326246-2019

Submission deadline has been amended by:  430854-2019
12/07/2019    S133    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Kolbuszowa: Photovoltaische Zellen

2019/S 133-326246

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Kolbuszowa
Nationale Identifikationsnummer: 690581666
Postanschrift: ul. Obrońców Pokoju 21
Ort: Kolbuszowa
NUTS-Code: PL823
Postleitzahl: 36-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Fryzeł
E-Mail: zamowienia.publiczne@kolbuszowa.pl
Telefon: +48 172271333
Fax: +48 172272939

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kolbuszowa.pl/

Adresse des Beschafferprofils: http://www.kolbuszowa.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bip.kolbuszowa.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.1.31.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31712331
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa:

Zadanie nr 1: Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 100 kW dla Oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej,

Moc 100 kW:

a) montaż system. modułów ramkowych na konstr.,

b) montaż falowników fotowoltaicznych DC/AC na konstr.,

c) montaż rozdzielnic RGPV, RPV-0 i R-PLC wraz z zabezp., na potrzeby systemu fotowolt.,

d) montaż układów zabezp. przed wypływem energii do sieci PGE,

e) wykonanie zew. i wew.tras kablowych na potrzeby systemu fotowolt.

Zadanie nr 2: Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Krytej Pływalni „Fregata” w Kolbuszowej.

Moc 40 kW:

a) budowa wiaty stalowej z pokr. blachą trapezową,

b) montaż system. modułów fotowolt. o mocy ok 261 W w ilości 154 szt na dachu wiaty,

c) montaż trzech inwerterów o mocy 12 kW każdy,

d) montaż modemu komunik dla systemu fotowolt.,

e) wykonanie zew. i wew. tras kablowych na potrzeby systemu fotowolt.,

f) montaż tablic i szaf elektr.

Dopuszcza się rozw. równow.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1: Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 100 kW dla Oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45223100
45317000
45311100
45317300
45311200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823
Hauptort der Ausführung:

Lokalizacja: dz. nr ewid. 69/2, 74, 98, 99, 100, obręb 0006 - Kolbuszowa Dolna, Gmina Kolbuszowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 1: Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 100 kW dla Oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej:

1. Lokalizacja: dz. nr ewid. 69/2, 74, 98, 99, 100, obręb 0006 - Kolbuszowa Dolna, Gmina Kolbuszowa

2. Zakres robót:

Zamówienie obejmuje dostawę oraz roboty budowlane związane z budową instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy 100 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zamówienie obejmuje:

a) montaż systemowych modułów ramkowych na konstrukcjach (kierunek instalacji: południe) z panelamifotowoltaicznymi monokrystalicznymi (współczynnik wypełnienia FF (fill factor) > 0,75),

b) montaż falowników fotowoltaicznych DC/AC na konstrukcjach wsporczych (sprawności co najmniej 98 %),

c) montaż rozdzielnic RGPV, RPV-0 i R-PLC wraz z zabezpieczeniami, na potrzeby systemu fotowoltaicznego,

d) montaż układów zabezpieczających przed wypływem energii do sieci PGE Dystrybucja,

e) wykonanie nowych, zewnętrznych i wewnętrznych tras kablowych na potrzeby systemu fotowoltaicznego.

Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz przedmiar robót.

Na realizację niniejszego przedsięwzięcia Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę – Decyzja nr 22/2017 z dnia 19.1.2017 r. wydana przez Starostę Kolbuszowskiego.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zadanie z materiałów własnych.

Wykonawca jest zobowiązany ustanowić kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa” w ramach Osi priorytetowej III. Czysta Energia, działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. Umowa o dofinansowanie RPPK.03.01.00-18-0097/17-00 z dnia 29.6.2018 r.

Uwaga (dotyczy zadania nr 1):

Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm. Ogniwa fotowoltaiczne muszą posiadać certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą w zakresie zgodności z normą:

— PN-EN 61215,

— lub PN-EN 61646,

— lub normami równoważnymi.

Certyfikat nie może być wydany przed 2012 r.

Wynika to z zapisów dokumentu „Katalogi wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań - zakres EFRR”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/dokumentacja techniczna stanowi – Rozdział III SIWZ Wymagania dotyczące gwarancji:

W kompletnej instalacji fotowoltaicznej Zamawiający wymaga 4 rodzaje gwarancji:

— Gwarancja produktu (udzielana przez producenta ogniwa fotowoltaicznego - min. 15 lat)

— Gwarancja uzysku / gwarancja wydajności (udzielana przez producenta paneli słonecznych - min. 15 lat)

— Gwarancja falownika (udzielana przez producenta falownika)

— Gwarancja wykonania (udzielana przez instalatora)

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ, w szczególności:

Formularzem ofertowym

Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – Dokumentacją techniczną

Istotnymi Postanowieniami Umowy

Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji - gwarancja wykonania (udzielana przez Wykonawcę w latach) - 5 lat - 0 pkt; 7 lat 5 pkt; 10 lat - 10 pkt / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji - gwarancja falownika (udzielana przez producenta w latach) - 5 lat - 0 pkt.; 7 lat 15 pkt; 10 lat - 30 pkt / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 02/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPK.03.01.00-18-0097/17-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie:

Zadanie nr 1: 15 000,00 PLN.

W postępowaniu ma zastosowanie procedura odwrócona (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp)

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2: Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Krytej Pływalni „Fregata” w Kolbuszowej.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45223100
45311100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823
Hauptort der Ausführung:

Lokalizacja: ul. Jana Pawła II 10, 36-100 Kolbuszowa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie nr 2: Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Krytej Pływalni „Fregata” w Kolbuszowej. 1. Lokalizacja: ul. Jana Pawła II 10, 36-100 Kolbuszowa, POLSKA

2. Zakres robót:

Zamówienie obejmuje dostawę oraz roboty budowlane związane z budową instalacji fotowoltaicznej o mocy 40

KW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla budynku krytej pływalni.

Opracowanie obejmuje:

Budowę wiaty stalowej z pokryciem blachą trapezową nad miejscami postojowymi,

Montaż systemowych modułów fotowoltaicznych o mocy ok 261 W w ilości 154 szt na dachu projektowanej wiaty,

Montaż trzech inwerterów o mocy 12 kW każdy,

Montaż modemu komunikacyjnego na potrzeby systemu fotowoltaicznego,

Wykonanie nowych, zewnętrznych i wewnętrznych tras kablowych na potrzeby systemu fotowoltaicznego, montaż tablic i szaf elektrycznych.

Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz przedmiar robót.

Na realizację niniejszego przedsięwzięcia Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę – Decyzja nr 285/2016 z dnia 24.8.2016 r. wydana przez Starostę Kolbuszowskiego.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zadanie z materiałów własnych.

Wykonawca jest zobowiązany ustanowić kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa” w ramach Osi priorytetowej III. Czysta Energia, działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. Umowa o dofinansowanie RPPK.03.01.00-18-0097/17-00 z dnia 29.6.2018 r.

Uwaga (dotyczy zadania nr 2)

Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm. Ogniwa fotowoltaiczne muszą posiadać certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą w zakresie zgodności z normą:

— PN-EN 61215,

— lub PN-EN 61646,

— lub normami równoważnymi.

Certyfikat nie może być wydany przed 2012 r.

Wynika to z zapisów dokumentu „Katalogi wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań - zakres EFRR”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/dokumentacja techniczna stanowi – Rozdział III SIWZ

Wymagania dotyczące gwarancji:

W kompletnej instalacji fotowoltaicznej Zamawiający wymaga 4 rodzaje gwarancji:

— Gwarancja produktu (udzielana przez producenta ogniwa fotowoltaicznego - min. 15 lat)

— Gwarancja uzysku / gwarancja wydajności (udzielana przez producenta paneli słonecznych - min. 15 lat)

— Gwarancja falownika (udzielana przez producenta falownika)

— Gwarancja wykonania (udzielana przez instalatora)

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ, w szczególności:

Formularzem ofertowym

Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – Dokumentacją techniczną

Istotnymi Postanowieniami Umowy

Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji - gwarancja wykonania (udzielana przez Wykonawcę w latach) - 5 lat - 0 pkt; 7 lat 5 pkt; 10 lat - 10 pkt / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji - gwarancja falownika (udzielana przez producenta w latach) - 5 lat - 0 pkt; 7 lat 15 pkt; 10 lat - 30 pkt / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 02/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPK.03.01.00-18-0097/17-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie:

Zadanie nr 1: 10 000,00 PLN.

W postępowaniu ma zastosowanie procedura odwrócona (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

Zadanie nr 1: 450 000,00 PLN,

Zadanie nr 2: 350 000,00 PLN

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej bądź ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 6.2.2 SIWZ (dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 2) Zamawiający żąda od wykonawcy: dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 6.2.2 SIWZ.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 6.2.2 SIWZ (dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 2) Zamawiający żąda od wykonawcy: dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 6.2.2 SIWZ.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia. Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postęp., jeżeli wykaże że dysponuje następującymi osobami w zakresie /wymagania dla zad. nr 1 i zad. nr 2/:

Kierownik budowy:

Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w zakresie wystarczającym do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia.

Kierownik robót:

Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, w zakresie wystarczającym do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia.

Ww. osoby muszą posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień o wymaganej specjalności.

Określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie objętym umową.

Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich UE oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w RP samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z Ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE oraz Ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedkłada wykaz osób – zał. nr 1 (rozdz. II SIWZ) Doświadczenie wykonawcy

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) min. 1 dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynków użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż:

— dla zad. nr 1: 450 000,00 PLN brutto, — dla zad. nr 2: 350 000,00 PLN brutto.

Zamawiający wymaga aby ww. zakres wykonany był w ramach jednego zadania / zlecenia / zamówienia / inwestycji.

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedkłada wykaz dostaw – zał. nr 2 (rozdz. II SIWZ) Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE.

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1-8 ustawy Pzp

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić JEDZ cz. I, II ABCD, cz. III. ABCD, cz. IV sekcja alfa, cz. VI.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/08/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/10/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/08/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.8.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, POLSKA – pokój nr 1.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W celu potwierdzenia braku postaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zam. żąda od wyk.:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wn. o dop. do udziału w post.;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wn. o dop. do udziału w post., lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wł. organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezp. Społ. lub Kasy Rolniczego Ubezp. Społ. albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potw., że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gosp., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwier. braku podstaw wykl. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenia wykon. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykon. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykon. o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawi. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

8) oświadczenia wyk. o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji adm. o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;

9) oświadczenia wyk. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

Dokumenty Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniej będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zam., nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zam. do Wyk. po otwarciu ofert. Dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia wyznaczony przez Zam. Ośw. dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał .5 - rozdz. II SIWZ) w terminie 3 dni od zamieszczenia na str. Zamawiającego informacji.

Warunki udziału: dokument: wykaz dostaw zał. 1 - rozdz II SIWZ, wykaz osób - zał. 2 - rozdz. II SIWZ - składa się na wezwanie j.w.

Instrukcja wypełniania JEDZ została zamieszczona na stronie internetowej UZP: https://www.uzp.gov.pl/ bazawiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: nie dotyczy
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na te czynności, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: Określenia warunków udziału w postępowaniu; Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; Odrzucenia oferty odwołującego; Opisu przedmiotu zamówienia; Wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. W sprawach nie uregulowanych powyżej w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179-198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019