Diensten - 326255-2022

17/06/2022    S116

Hongarije-Boedapest: Exploitatie van haven

2022/S 116-326255

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: 14605749244
Postadres: Fényes Elek Utca 7-13
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU Magyarország
Postcode: 1024
Land: Hongarije
Contactpersoon: Falucskai Zoltán
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Telefoon: +36 18199171
Fax: +36 18199540
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kozut.hu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000760612022/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000760612022/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Országos közutak fenntartása

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neszmély-Dunaradvány révátkelő komp üzemeltetése

Referentienummer: EKR000760612022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63721200 Exploitatie van haven
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Neszmély-Dunaradvány révátkelő komp üzemeltetése.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000 000.00 HUF
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63721200 Exploitatie van haven
63726600 Scheepsexploitatiediensten
60610000 Vervoer per veerboot
60640000 Scheepvaartactiviteiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU212 Komárom-Esztergom
Voornaamste plaats van uitvoering:

Neszmély 0425/1 hrsz.-ú területen létesített Neszmély - Dunaradvány (Radvaň nad Dunajom) komprév, valamint Ajánlatkérő eseti megrendelése szerinti helyszín.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Neszmély-Dunaradvány révátkelő komp üzemeltetése.

Az SKHU/1601/2.2.1/362 sz. Interreg megállapodás keretén belül, Neszmély 0425/1 hrsz.-ú területen, létesített Neszmély - Dunaradvány (Radvaň nad Dunajom) komprév komplex üzemeltetési tevékenységét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (továbbiakban MK, vagy Ajánlatkérő) az általa rendelkezésre bocsátott önjáró komphajó és kikötőjének 24 hónap határozott időtartamú, vagy a keretösszeg kimerüléséig tartó komplex vállalkozási keretszerződés keretében kívánja üzemeltetni.

A szerződés tárgya:

Az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott önjáró komphajó és kikötőjének 24 hónap határozott időtartamú, vagy a keretösszeg kimerüléséig tartó komplex üzemeltetése vállalkozási keretszerződés keretében.

A teljesítés helye: Neszmély 0425/1 hrsz.-ú területen létesített Neszmély - Dunaradvány (Radvaň nad Dunajom) komprév, valamint Ajánlatkérő eseti megrendelése szerinti helyszín.

A vállalkozási keretszerződés 24 hónapra tervezett mennyisége 3 456 üzemóra.

Ajánlatkérő a nettó 400 000 000,- Ft keretösszeg 70 %-ára lehívási kötelezettséget vállal.

Vállalkozó feladatainak részletezését a Műszaki leírás tartalmazza.

A közbeszerzés ismertetése:

A neszmélyi kompüzem komplex üzemeltetése magában foglalja az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott önjáró komp, valamint a komprámpa, a parkoló, a kikötő, a kikötőépület és a környező zöldterület üzemeltetését, karbantartását, őrzését és havária esetén védelmét, kármentesítését. A kompüzem utasforgalmi, személyzeti és adminisztrációs funkcióinak a két szintes kikötőépület ad helyet, ebben kialakítható információs pult, utasváró, személyzeti tartózkodó, és vendéglátóipari egység. Az üzemeltetést végző feladata és felelőssége minden olyan adminisztratív, tájékoztatási, műszaki, fenntartási és javítási tevékenység, amelyek elengedhetetlenek a kompüzem szabályos, biztonságos és magas színvonalú működtetéséhez.

A részletes Műszaki Leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. A felhívás III.1.3. pont M.1.1. pontjában előírt a Magyar Mérnöki Kamara által kibocsátott G-E-V3 - Vízi jármű - belvízi nagyhajó részszakterületen és /vagy G-E-V3 - Vízi jármű - hajógépészet részszakterületen az ajánlattétel időpontjában érvényes tanúsítvánnyal, illetve azzal egyenértékűnek tekintett tanúsítvánnyal rendelkező, vagy a Magyar Mérnöki Kamara által meghatározott G-E-V3 - Vízi jármű - belvízi nagyhajó részszakterületen és /vagy G-E-V3 - Vízi jármű - hajógépészet részszakterületen a tanúsítvány, vagy ezzel egyenértékű tanúsítvány megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felül önjáró komp és/vagy termes személyhajó és/vagy kabinos személyhajó üzemeltetésre vonatkozó tapasztalati ideje (minimum 0 hónap maximum 60 hónap) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. A felhívás III.1.3. pont M.1.1. pontjában előírt a Magyar Mérnöki Kamara által kibocsátott G-E-V3 - Vízi jármű - belvízi nagyhajó részszakterületen és /vagy G-E-V3 - Vízi jármű - hajógépészet részszakterületen az ajánlattétel időpontjában érvényes tanúsítvánnyal, illetve azzal egyenértékűnek tekintett tanúsítvánnyal rendelkező, vagy a Magyar Mérnöki Kamara által meghatározott G-E-V3 - Vízi jármű - belvízi nagyhajó részszakterületen és /vagy G-E-V3 - Vízi jármű - hajógépészet részszakterületen a tanúsítvány, vagy ezzel egyenértékű tanúsítvány megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felül kompkikötő és/vagy közforgalmú nagy és kishajók részére alkalmas medencés kikötő üzemeltetésre vonatkozó tapasztalati ideje (minimum 0 hónap maximum 60 hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000 000.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat.

Értékelési szempont Súlyszám

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Forint) 80

2. A felhívás III.1.3. pont M.1.1. pontjában előírt a Magyar Mérnöki Kamara által kibocsátott G-E-V3 - Vízi jármű - belvízi nagyhajó részszakterületen és /vagy G-E-V3 - Vízi jármű - hajógépészet részszakterületen az ajánlattétel időpontjában érvényes tanúsítvánnyal, illetve azzal egyenértékűnek tekintett tanúsítvánnyal rendelkező, vagy a Magyar Mérnöki Kamara által meghatározott G-E-V3 - Vízi jármű - belvízi nagyhajó részszakterületen és /vagy G-E-V3 - Vízi jármű - hajógépészet részszakterületen a tanúsítvány, vagy ezzel egyenértékű tanúsítvány megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felül önjáró komp és/vagy termes személyhajó és/vagy kabinos személyhajó üzemeltetésre vonatkozó tapasztalati ideje (minimum 0 hónap maximum 60 hónap) 10

3. A felhívás III.1.3. pont M.1.1. pontjában előírt a Magyar Mérnöki Kamara által kibocsátott G-E-V3 - Vízi jármű - belvízi nagyhajó részszakterületen és /vagy G-E-V3 - Vízi jármű - hajógépészet részszakterületen az ajánlattétel időpontjában érvényes tanúsítvánnyal, illetve azzal egyenértékűnek tekintett tanúsítvánnyal rendelkező, vagy a Magyar Mérnöki Kamara által meghatározott G-E-V3 - Vízi jármű - belvízi nagyhajó részszakterületen és /vagy G-E-V3 - Vízi jármű - hajógépészet részszakterületen a tanúsítvány, vagy ezzel egyenértékű tanúsítvány megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felül kompkikötő és/vagy közforgalmú nagy és kishajók részére alkalmas medencés kikötő üzemeltetésre vonatkozó tapasztalati ideje (minimum 0 hónap maximum 60 hónap) 10

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Az 1. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik.

A 2-3. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik.

2. A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás során nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét, tekintettel arra, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, a szolgáltatás természete és a kapcsolódó további körülmények, így az ellátandó feladatok egymásra épülése, a komplex projektfelelősség követelménye nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12. §, 14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A Kbt. 64. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz - az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

A Kbt. 64. § (2) bekezdése alapján, ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltak alapján azokban az esetekben, amelyekben 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 8-11.§-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1.

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a P/1 pontban meghatározott iratokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdése értelmében, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a minden ajánlattevő tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a P/1 pontban meghatározott követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

Eventuele minimumeisen:

P/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (önjáró komp és/vagy termes személyhajó és/vagy kabinos személyhajó üzemeltetése és kompkikötő és//vagy közforgalmú nagy és kishajók részére alkalmas medencés kikötő üzemeltetés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 200 000 000,- Ft összeget.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A végzettség az iskolai oklevél/iskolai bizonyítvány/hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII.18.) KöViM rendelet 2. számú melléklete szerinti bizonyítvány egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai gyakorlat/tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.

A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek ki kell derülnie. (A szakmai gyakorlatot/ tapasztalatot: év, hó dimenzióban kell megadni a kezdő és végdátum vonatkozásában is.)

Ajánlattevő köteles csatolni a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát is.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati/tapasztalati idejébe.

Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a tanúsítvány meglétét igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot, valamint a tanúsítvány megszerzésének az időpontját Ajánlattevőnek az önéletrajzban szükséges megadni. Ezen szakember vonatkozásában a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlati időtartam bemutatása nem szükséges, Ajánlatkérő részéről nem kerül vizsgálatra.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az M/1 pontban meghatározott követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Eventuele minimumeisen:

M/1

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik

M/1.1.

legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a Magyar Mérnöki Kamara által kibocsátott G-E-V3 - Vízi jármű - belvízi nagyhajó részszakterületen és /vagy G-E-V3 - Vízi jármű - hajógépészet részszakterületen az ajánlattétel időpontjában érvényes tanúsítvánnyal, illetve azzal egyenértékűnek tekintett tanúsítvánnyal rendelkezik, vagy a Magyar Mérnöki Kamara által meghatározott G-E-V3 - Vízi jármű - belvízi nagyhajó részszakterületen és /vagy G-E-V3 - Vízi jármű - hajógépészet részszakterületen a tanúsítvány, vagy ezzel egyenértékű tanúsítvány megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M/1.2.

a hajózási engedély kiváltásához legalább 1 fő hajózási üzemeltetési vezetővel, aki a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII.18.) KöViM rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint a hajózási tevékenység végzéséhez szükséges szakmai alkalmasságot igazoló, a 28/2000. (XII.18.) KöViM rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti bizonyítvánnyal rendelkezik.

A bemutatott szakemberek között átfedés lehetséges.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Hibás teljesítési kötbér: Ak. hibás teljesítési kötbér fizetésére kötelezi Ajánlattevőt, ha Ajánlattevő nem a műszaki leírásban meghatározott minőségben teljesít olyan okból, amelyért felelős.

Hibás teljesítésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan

a)a menetrendhez képest +/-10 %-ot meghaladó mértékű menetidő eltérés,

b)várakozó utas felvételének indokolatlan elmaradása,

c)nem a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelő

-a jégzajlás elleni védelem biztosítása,

-a kikötőépület, kikötői létesítmények és a hajó rendben tartása,

-a személyzet feladatellátását lehetővé tevő munkaképes állapotban és megfelelő létszámban rendelkezésre állása.

A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett hónap nettó havi készenléti átalánydíjának 20%-ával megegyező mértékű összeg.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben Ak. a szerződést a szerződés XI.2. pontja alapján azonnali hatállyal felmondja (vagy attól eláll) - és így a szerződés teljesítése meghiúsul -, úgy jogosult meghiúsulási kötbért érvényesíteni Ajánlattevővel szemben, melynek mértéke a szerződés IV.1. pontja szerinti nettó keretösszegből a felmondási (elállási) jog érvényesítésének napján még rendelkezésre álló nettó összeg 20 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a szerződés teljesítése nem követelhető.

Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kártérítési kötelezettségét.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezet

tartalmazza.

Nyertes Ajánlattevő havonta jogosult az adott hónap szerződésszerű teljesítését követően a készenléti átalánydíjra, illetve a mozgási üzemórák alapján elszámolt költségekre vonatkozóan 1 db számlát benyújtani.

Amennyiben a szerződés hatálybalépése (lejárata) tört hónapra esik, azaz Nyertes Ajánlattevő nem teljes hónapot köteles teljesíteni, úgy időarányos készenléti átalánydíjról jogosult számlát benyújtani.

Ajánlatkérő a teljesítési igazolást havonta (tárgyhót követő legkésőbb 5. munkanapig) állítja ki a nyertes Ajánlattevő részére az üzemeltetési feladatok szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) ellátásáról/készenlét teljesítéséről, illetve a kisgépüzemi jelentés/menetlevél által igazolt tárgyhavi mozgási üzemórák számáról.

Ajánlatkérő a számlát a kézhezvételtől (e-számla esetében az Ajánlatkérő előírt e-mail címére érkezésének napjától) számított 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései alapján.

Ajánlatkérő nem biztosítja Nyertes Ajánlattevőnek az előleg igénylésének lehetőségét a teljesítés során.

A Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

Amennyiben az ajánlattevő a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget.

A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Vállalkozót a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg (Ptk. 6:155. §).

Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

A számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF)

A fizetési feltételek további részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/07/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/07/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1)Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. Ajánlattevő a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az Ak. által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.

2)Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:

1.az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), egyéni vállalkozó esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-mintát;

2.a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;

3.Ajánlattevőnek csatolnia kell a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cégügyében van-e változásbejegyzési eljárás van folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

3)Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

4)Ajánlattevő köteles a Kbt. 66. § (6) bekezdés rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, a nemleges tartalmú nyilatkozatot ebben az esetben is csatolni szükséges.

5)Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges. A Kbt. 65. § (7) bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

6)Ajánlattevő ajánlatához cégszerűen aláírt, valamennyi tételre kiterjedően beárazott költségvetést köteles benyújtani.

7)Ajánlattevő ajánlata részeként köteles benyújtani cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.

8)Ak. felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titokká nyilvánításról és annak indokolásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.

9)Ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépésének időpontjában és a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni kell a komphajó üzemeltetéséhez szükséges - nemzetközi vizekre is kiterjedő - vízijármű CLNI felelősségbiztosítással.

10)Ajánlattevőnek - a szerződés megkötésének időpontjában és a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt - rendelkeznie kell olyan jégzajlás ellen védett, épített medencés vagy állóvízi, nemzetközi úszóműves kikötővel, vagy azzal kötött helybérleti szerződéssel, ahol nagy hajók veszteglése lehetséges, annak érdekében, hogy a komp jégzajlás idején védett helyre helyezhető legyen.

11)Ak. rögzíti, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által az ajánlati felhívás III.1.3) pont M/1.1. pontjára megjelölt szakember a Magyar Mérnöki Kamara által kibocsátott G-E-V3 - Vízi jármű - belvízi nagyhajó részszakterületen és /vagy G-E-V3 - Vízi jármű - hajógépészet részszakterületen (vagy azzal egyenértékű) tanúsítvánnyal rendelkezzen legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában és a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Ak. felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a szakember tekintetében a tanúsítvány megszerzésének elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ak. a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljes időtartama alatt köteles a tanúsítvány meglétét, illetve a nyilvántartásban való szereplést biztosítani.

12)A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők.

13)Ak. a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja. Ak. a Kbt. 71. § (6) bekezdésének megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

14)Ak. a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.

15)Ak. felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy Ak. az ajánlattevők a felhívás III.1.2) pont P/1 pontja szerinti pénzügyi és gazdasági, valamint a felhívás III.1.3) pont M/1 pontja szerinti műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

16)Ak.felhívja az Ajánlattevők figyelmét,hogy tárgyi közbeszerzési eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

17)Ak. nyilvános előzetes piaci konzultációt folytatott le EKR000657002022 azonosító szám alatt.

18)Ak. a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

19)A szerződés időtartama: a szerződés hatályba lépésének napjától számított 24 hónap.

20)FAKSZ: dr. Csoboth Zília, lajstromszám:00146

21)Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

22)Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.

23)Az ajánlati felhívásban és a Közbesz.Dok.ban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/06/2022