Lieferungen - 326269-2019

12/07/2019    S133    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Kampfuniformen

2019/S 133-326269

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Nationale Identifikationsnummer: 121390415
Postanschrift: ul. Montelupich 3
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213
Postleitzahl: 30-901
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Ptak
E-Mail: mag.ptak@ron.mil.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.3rblog.wp.mil.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka sektora finansów publicznych
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - kombinezon ćwiczebny WS w kamuflażu

Referenznummer der Bekanntmachung: 159/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35812000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – kombinezon ćwiczebny WS w kamuflażu, w ilości 4 775 kpl.

2. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na zadania.

3. System zarządzania jakością wykonawcy winien spełniać wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81
Hauptort der Ausführung:

3 RBLog, Skład Jawidz, 21-077 Spiczyn, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – kombinezon ćwiczebny WS w kamuflażu, w ilości 4 775 kpl.

2. Realizacja umowy nastąpi zgodnie z ofertą wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia, jednak nie później niż do 29.11.2019 r. (termin wykonania będzie jednym z kryteriów oceny ofert). Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane od dnia zawarcia umowy w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega jednak, że nie krótszym niż 45 dni od podpisania umowy oraz nie dłuższym niż 90 dni od podpisania umowy.

Uwaga

Jeżeli termin realizacji zamówienia wskazany przez wykonawcę w ofercie, w momencie podpisania umowy będzie przekraczał datę 29.11.2019 r., to Zamawiający do umowy wpisze termin realizacji zamówienia 29.11.2019 r.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zamawiający zażąda od wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

a) wzór jednego kompletu kombinezonu ćwiczebnego WS w kamuflażu w rozmiarze: bluza M/R i spodnie 32/Regular*;

b) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością wykonawcy spełnia wymagania zawarte w PN-EN ISO 9001:2015;

c) wyniki badań tkaniny zasadniczej potwierdzone przez akredytowane laboratorium stwierdzające wymagania zawarte w tablicy nr A1; A2 WTU 117/DKWS;

d) oświadczenie o zgodności parametrów oferowanego wyrobu z zapisami zawartymi w WTU 117/DKWS.

* Wzór przedmiotu zamówienia od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu, oznakowany i oplombowany zostanie przekazany wykonawcy w dniu podpisania umowy. Wykonawca ma obowiązek przedstawić ww. wzór przedmiotu, przedstawicielowi RPW w trakcie odbioru wojskowego. Następnie wykonawca ma obowiązek dostarczenia ww. wzoru wraz z dostawą przedmiotów umundurowania i wyekwipowania do składu JAWIDZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 29/11/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zgodnie z art. 93 ust. 1a, pkt 1 ustawy Pzp - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

2. Wymagane wadium: 17 000,00 PLN.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w wykonywaniu dostaw będących przedmiotem zamówienia.

1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje, dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (za dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna w zakresie wszystkich zadań dostawy przedmiotów umundurowania i wyekwipowania) o wartości łącznej nie mniejszej niż: 199 000,00 PLN.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca składa w Jednolitym Europejskim Dokumencie zamówienia ogólne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (kryterium kwalifikacji) w części IV „alfa”:

Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji.

3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. W przypadku gdy wykonawca powołuje się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów, przesyła zamawiającemu (w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) odrębne formularze JEDZ dotyczące tych podmiotów w celu wykazania braku wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

5. W przypadku gdy wykonawca powołuje się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów, zamawiający zażąda, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, złożenia zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego).

6. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, poniższych dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunku:

1) wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z wyszczególnieniem wyrobów, podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane;

2) dowody, czy dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia minimalny poziom zdolności wymagany przez Zamawiającego w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – musi wykazać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Nie jest dopuszczalne sumowanie spełniania powyższego warunku przez podmioty nie posiadające samodzielnie wymaganego doświadczenia.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy, który zostanie załączony do dokumentacji zamówienia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/08/2019
Ortszeit: 08:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/08/2019
Ortszeit: 09:00
Ort:

3 Regionalna Baza Logistyczna, 30-901 Kraków, ul. Montelupich 3, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia, spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

2. Wraz z ofertą każdy wykonawca składa oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu) oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów o których mowa poniżej w pkt 6, 7 i 8, w sekcji II oraz w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania zamawiający zażąda:

1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy;

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r, o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz 716).

7. Zamawiający zażąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej.

8. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcy, zamawiający będzie wymagał złożenia dokumentów o których mowa w pkt 6 dotyczących tego podwykonawcy.

9. Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom część zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa oświadczenie w formie JEDZ dotyczące podwykonawców.

10. Oferta musi zawierać również następujące oświadczenia i dokumenty:

— wypełniony druk Oferta,

— wypełniony formularz cenowy,

— pełnomocnictwa (o ile dotyczy).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587700

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019