Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Lieferungen - 326270-2018

27/07/2018    S143    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Xerografisches Papier

2018/S 143-326270

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București
Nationale Identifikationsnummer: Romania
Postanschrift: Str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota nr. 13
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321
Postleitzahl: 020027
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ștefan Marian
E-Mail: achizitii.publice.mb@anaf.ro
Telefon: +40 213075758
Fax: +40 213057468

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.anaf.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru pentru furnizare „Hârtie xerografică format A4 și hârtie xerografică format A3”

Referenznummer der Bekanntmachung: 20644
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30197644
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Se va achiziționa un acord-cadru de furnizare „Hartie xerografica format A4 si hartie xerografica format A3”, cu o durata de 24 de luni, conform specificatiilor minime tehnice detaliate in caietul de sarcini, cu un singur operator economic, fara reluarea competitiei.

Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor).

Termenul limita de raspuns pentru Autoritatea Contractanta: Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu Documentatia de Atribuire in a 10-a (zecea) zi inainte de data limita de depunere a ofertelor (conform O.U.G. nr. 107/2017).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Bucuresti.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Acord-cadru pentru furnizare „Hartie xerografica format A4 si hartie xerografica format A3”, cu o durata de 24 de luni, cu un singur operator economic.

Valoarea maxima estimata a acordului-cadru este de 1 993 900,00 RON fără TVA.

Valoarea minima estimata a acordului-cadru este de 825 120,00 RON fără TVA.

Frecventa contractelor subsecvente: minim 1 contract subsecvent — maxim 12 contracte subsecvente.

Pe durata acordului-cadru se vor incheia un numar de maxim 12 contracte subsecvente, având urmatoarele valori minime si valori maxime:

Valoare minima estimata contract subsecvent: 34 380,00 RON fara TVA.

Valoare maxima estimata contract subsecvent: 249 192,00 RON fara TVA.

Cantitatea minima estimata acord-cadru: 73 440 top hartie, respectiv 72 000 top hartie format A4 si 1 440 top hartie format A3.

Cantitate maxima estimata acord-cadru: 175 700 top hartie, respectiv 170 600 top hartie format A4 si 5 100 top hartie format A3.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica, formata din punctele 1b si 1c din Anexa 1, Modalitatea de formarea a pretului ofertei. / Gewichtung: 25
Preis - Gewichtung: 75
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) si/sau cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) alte documente edificatoare, dupa caz.

Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele cu funcții de decizie in cadrul autorității contractante sunt:

— Director General — Nicolae Cristian,

— Director Executiv, Servicii Interne — Constantin Apostol,

— Director Executiv, Structura Juridică — Tatiana Popovici,

— Șef Serviciu Financiar Contabilitate — Costina Lazăr,

— Șef Serviciu Patrimoniu, Documente și Servicii Interne — Florea Paun,

— Șef Serviciu Achiziții Publice și Investiții — Marian Stefan.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European), in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat, in vederea completarii si depunerii, de la adresa: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa: www.e-licitatie.ro

Documentele justificative se vor prezenta numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu exceptia declaratiei 60, care se va prezenta la termenul limita de depunere a ofertelor, odata cu DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator.

Nota 1: Pentru persoanele straine devin aplicabile prevederile art. 181 din Legea nr. 98/2016. In cazul tertului sustinator/subcontractantului/asociatului (daca este cazul), se va completa declaratia pe propria raspundere conform prevederilor art. 202, precizand ca nu se afla in niciuna dintre situatiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire.

Documentele vor fi prezentate cu mențiunea conform cu originalul, însoțite de traducere autorizată în limba română.

Ofertanții persoane juridice nerezidente în România vor prezenta documentul similar emis de autoritatea competenta din tara de origine, însoțita de traducerea autorizata în limba româna, valabil pentru anul calendaristic în curs.

Nota: În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre op... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 (trei) ani (2017, 2016, 2015) sa fie de minim 249 192,00 RON fara TVA, valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent. Solicitarea cifrei de afaceri medii anuale pe ultimii trei ani respectă dispozițiile art. 175 alin. (2) lit. a) din Legea 98/2016, coroborat cu art. 107 alin. (2) lit. f) din H.G. 395/2016.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Valoarea cifrei de afaceri se va demonstra in conformitate cu art. 177 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Autoritatea contractantă a stabilit cerința în corelare cu principiul proporționalității, cu scopul de a obține o confirmare că operatorii economici care demonstrează îndeplinirea respectivei cerințe au capacitatea și experiența necesară pentru a gestiona și duce la bun sfârșit, în condițiile de performanță, contractul de achiziție ce urmează a fi atribuit.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Asociere — Informatii privind asociatii (daca este cazul): În cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, capacitatea tehnica si/sau profesionala se va demonstra prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). In cazul unei asocieri a doi sau mai multi operatori economici, conditia privind experienta similara se cumuleaza. Asocierea va fi legalizata numai in cazul castigarii licitatiei, înainte de semnarea contractului.

Cerinta 1: Experiența similară privind furnizarea, în ultimii 3 ani, de produse similare obiectului acordului-cadru, demonstrată prin prezentarea listei cu principalele produse care au fost furnizate în ultimii 3 ani. În sprijinul demonstrării respectării cerinței, autoritatea contractantă solicită prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractantă ori de către clientul privat- beneficiar pentru produse similare celor care fac obiectul prezentului acord-cadru, furnizate în ultimii 3 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor), respectiv furnizarea de produse similare in ultimii 3 ani, a caror valoare sa fie de minim 249 192,00 RON fara TVA (valoarea celui mai mare contract subsecvent).

Nota: Ultimii 3 ani se vor calcula de la data limita a depunerii ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in Anuntului de Participare publicat initial.

Informatii privind tertul sustinator (daca este cazul): În cazul în care cerintele de calificare referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza de catre operatorii economici prin invocarea sustinerii de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant/candidat si persoana respectiva, atunci acesta din urma are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Angajamentul de sustinere va trebui sa respecte conditiile specifice prevazute la art. 182 din Legea 98/2016. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016. Angajamentul ferm de sustinere prezentat de ofertantul câstigator va face parte integranta a contractului de achizitie publica.

Subcontractare: Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu depunerea DUAE, se va prezenta acordul de asociere — Formular 1, declaratia pe propria raspundere (conform art. 60 din Legea 98/2016, respectiv Formular — Sectiunea „Formulare”, pentru Ofertant/Ofertantul asociat/Subcontractant/Tertul sustinator) si documentele privind partea sa de implicare. Se vor atasa toate documentele solicitate la Situatia personala a ofertantului — capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) pentru fiecare asociat.

Cerința este necesară pentru a asigura autoritatea contractantă în ceea ce privește elementele prin care operatorul economic demonstrează ca are capacitatea necesară pentru îndeplinirea contractului de servicii. Demonstrarea de către ofertanți a unui nivel al experienței similare în ultimii 3 ani, prin dovedirea faptului că, în ultimii 3 ani, a furnizat produse similare, așa cum s-au solicitat, reprezintă un plus de siguranță pentru autoritatea contractantă că, în cazul în care operatorul va fi desemnat câștigător, va putea îndeplini contractul în cauză cu succes. Astfel, autoritatea contractantă a stabilit cerinţa conform dispozitiilor art. 179 lit. b) din Legea 98/2016, în corelare cu principiul proporţionalităţii, cu scopul de a obţine o confirmare că operatorii economici care demonstrează îndeplinirea respectivei cerinţe au capacitatea şi experienţa necesară pentru a gestiona şi duce la bun sfârşit, în condiţiile de performanţă, contractul de achiziţie ce urmează a fi atribuit.

Nota: Ofertantul (asociatii, in cazul ofertelor comune si, daca este cazul, tertul sustinator, in situatia sustinerii) trebuie sa faca dovada faptului ca a furnizat produse similare/echivalente. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acesta va prezenta, referitor la produsele furnizate, certificate/documente emise si contrasemnate de beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor. Documentele se vor prezenta in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, semnata si stampilata de ofertant.

Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea DUAE, se va prezenta Angajamentul privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici, Formular — Sectiunea „Formulare”. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc, mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere. Odata cu depunerea DUAE, se va prezenta acordul/acordurile de subcontractare (Formular — Sectiunea „Formulare”), declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, completata în conformitate cu Formular — Sectiunea „Formulare”, semnata de reprezentantul legal. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului, o singura data, înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

Nu este cazul

IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/09/2018
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/01/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/09/2018
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Nu este cazul.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Operatorii economici vor preciza dacă părti din propunerea tehnică si/sau din propunerea financiară sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă si asumată de ofertant. Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta câstigătoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicării criteriului pentru atribuirea acordului-cadru. Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilor fiecarei oferte admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Oferta câstigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta cu cel mai scăzut pret. Autoritatea contractantă poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depună toate sau o parte dintre documentele justificative, ca dovadă a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăsurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăsurarea corespunzătoare a procedurii. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte fără întârziere documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE poate fi accesat, în vederea completării de către operatorii economici interesati, la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

În cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, în vederea departajării ofertelor, entitatea contractantă (prin intermediul SICAP, la Sectiunea „Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016, respectiv in termen de 10 zile de la primirea raspunsului notificarii prealabile sau care nu a primit niciun raspuns sau orice persoana care se considera vatamata cu privire la masurile de remediere.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/07/2018