Lieferungen - 326328-2019

12/07/2019    S133    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Personenkraftwagen

2019/S 133-326328

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Postanschrift: ul. Nowy Świat 6/12
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 00-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Juszczyńska
E-Mail: zamowienia.publiczne@arp.pl
Telefon: +48 226953600
Fax: +48 226953699

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.arp.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bip.arp.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Najem 4 samochodów osobowych dla ARP S.A.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/PN/16/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34110000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk nowych samochodów osobowych typu sedan/limousine (segment E) w formie najmu długoterminowego dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk nowych samochodów osobowych typu sedan/limousine (segment E) w formie najmu długoterminowego dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1 i 3 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Uzupełnienie do informacji zawartej w Sekcji II.2.7)

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia samochodów w terminie do trzech miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Czas trwania umowy najmu długoterminowego 36 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego samochodów.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych).

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek może zostać spełniony przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje: co najmniej 2 zamówienia (umowy) polegające na dostawie samochodów w formie najmu lub leasingu, o wartości co najmniej 400 000,00 PLN brutto każde zamówienie.

2. W przypadku przedstawienia zamówienia (umowy) rozpoczętego w ww. trzyletnim okresie, a w dalszym ciągu kontynuowanego Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli zamówienie to było wykonywane przez co najmniej 12 miesięcy.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek może zostać spełniony przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projekt umowy określający szczegółowe warunki realizacji umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/08/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/08/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

Siedziba Zamawiającego, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, POLSKA, CBF, wejście „C”, 5 piętro, Biblioteka.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Komisja przetargowa, osoby zainteresowane.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Obowiązkowe wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) - w Rozdziale X SIWZ opisano szczegółowe wymagania.

II. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą (za pośrednictwem miniPortalu i ePUAP-u, wszystkie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym):

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Ofertę (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ), do której musi dołączyć:

1) JEDZ dla Wykonawcy oraz innego podmiotu, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby tego podmiotu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w jakim każdy z nich wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku innego podmiotu - JEDZ musi potwierdzać brak istnienia wobec innego podmiotu podstaw wykluczenia oraz potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;

2) dokument, z którego będzie wynikać zakres umocowania - w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje osoba inna niż upoważniona do reprezentowania Wykonawcy;

3) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu na zasadach określonych w art. 23 ustawy Pzp - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4) zobowiązanie innego podmiotu (na wzorze stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ) - w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;

5) dokument wadium - w przypadku składania wadium w formie wskazanej w Rozdziale X ust. 5 pkt 1) SIWZ.

III. Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego lub samodzielnie (za pośrednictwem poczty elektronicznej na zamowienia.publiczne@arp.pl, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

1. Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń i dokumentów: potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ i ustawie.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej i sytuacji finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane;

2) dowodów określających, czy dostawy, o których mowa w pkt 1, zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

IV. Pozostałe wymagania dot. Oświadczeń i dokumentów zawarte zostały w Rozdziale VIII SIWZ zamieszczonej na stronie www.bip.arp.pl

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.

5. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

7. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019