Services - 326338-2021

29/06/2021    S123

Slovakia-Bratislava: Computer support and consultancy services

2021/S 123-326338

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Vojenský historický ústav
National registration number: 00802751
Postal address: Krajná 27
Town: Bratislava-mestská časť Ružinov
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 821 04
Country: Slovakia
Contact person: JUDr. Juraj Tkáč
E-mail: info@creatioeu.sk
Telephone: +421 949096444
Fax: +421 248207719
Internet address(es):
Main address: http://www.vhu.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1902
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432805
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/432805
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: historické vedy a výskum

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zabezpečenie činnosti DCAD a CVZP (opakovaná)

II.1.2)Main CPV code
72600000 Computer support and consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je poskytovanie servisných služieb pre systém Centrum výskumu zbierkových predmetov (ďalej len ako CVZP) a systém Digitalizačné centrum archívnych dokumentov (ďalej len ako DCAD) pre Vojenský historický ústav.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 466 160.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Sídlo verejného obstarávateľa - Vojenský historický ústav, Krajná 27, 821 04 Bratislava

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je poskytovanie servisných služieb pre systém Centrum výskumu zbierkových predmetov (ďalej len ako CVZP) a systém Digitalizačné centrum archívnych dokumentov (ďalej len ako DCAD) pre Vojenský historický ústav. Podrobný opis predmetu zákazky viď. v prílohe č. 8 súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 466 160.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Pri systéme DCAD ako aj CVZP ide o podobný predmet zákazky, resp. niektoré časti SW vybavenia ako aj HW komponenty sú dokonca totožné vďaka čomu vznikajú pri údržbe synergie ktoré umožnia v konečnom dôsledku úsporu nákladov pri prevádzke, resp. ak by predmet zákazky bol rozdelený, verejný obstarávateľ nevidí dôvod na dosiahnutie úspor v rámci poskytnutia služby. Zároveň pre zachovanie kontinuity, funkčnosti a stability prostredia je nevyhnutné aby všetky služby zabezpečoval jeden subjekt, inak hrozí riziko, že nejasnej zodpovednosti, t.j. nebude jasné kde v skutočnosti sa chyba vyskytuje a kto má chybu odstrániť.

Z uvedeného zároveň vyplýva, že v prípade rozdelenia predmetu zákazky reálne existuje riziko ohrozenia úspešného zrealizovania daného projektu a nedosiahnutia úspor verejných zdrojov.

Projekt by nemusel byť zrealizovaný riadne a včas v dôsledku nedostatočnej, príp. úplne chýbajúcej koordinácie jednotlivých úspešných uchádzačov, príp. pri možnom konflikte pri stanovovaní zodpovednosti za uskutočnené dodávky, čo by mohlo viesť k zmareniu čerpania financií, k sankciám a k neplneniu stanoveného cieľa.

V danom prípade verejný obstarávateľ po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti, má na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov za to, že ak by obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných uchádzačov, tak potreba koordinácie jednotlivých úspešných uchádzačov častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky bez dosiahnutia úspor.

Z vykonaného prieskumu trhu zároveň vyplýva, že na trhu je viacero subjektov, ktoré dokážu dodať predmet zákazky komplexne a ktoré disponujú dostatočnými kapacitami na úspešné zrealizovanie predmetu tejto zákazky, na základe čoho je možné zabezpečiť dostatočnú hospodársku súťaž. Zároveň verejný obstarávateľ túto skutočnosť konzultoval aj v rámci prípravných trhových konzultácií, čím dospel k záveru uvedeného vyššie.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.

Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Vyžaduje sa predloženie/zaslanie skenov originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len ako JED) podľa § 39 ZVO. Hospodársky subjekt v JED uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v JED uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaja uvedeného v oddiele IV. Časti jednotného európskeho dokumentu. Jednotný európsky dokument - http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-preverejne-obstaravanie-553.html

V súlade s Metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 6887-5000/2016 zo dňa 27. apríla 2016 verejný obstarávateľ vyžaduje aby v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní uchádzač, alebo skupina dodávateľov preukázala oprávnenie k celému rozsahu predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ informuje záujemcov/uchádzačov, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu., t.j. nebude predmetnú časť ustanovenia § 32 ods. 3 ZVO uplatňovať.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Podrobnejšie viď. súťažné podklady

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 033-082320
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/08/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/08/2021
Local time: 10:15
Place:

Vojenský historický ústav, Krajná 27, 821 04 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk sa uskutoční prostredníctvom IS EVO. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.Postup zadávania zákazky nadlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom IS EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú sprístupnené záujemcom v IS EVO.

2.Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi v IS EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal.

3.Verejný obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.

4.Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO.

5.Verejné obstarávanie je zamerané na sociálne (preukázanie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO v plnom rozsahu) aspekty.

6.V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú naskenovane kópie originálnych dokladov.

7.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora (RPVS) a nie je zapísaný v RPVS, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS nie sú zapísaní v RPVS.

8.Uchádzači v rámci IS EVO môžu využiť aj funkcionalitu on-line sprístupnenie ponúk. Príručka k danej funkcionalite je zverejnená na webovom sídle úradu: https://www.uvo.gov.sk/extdoc/2788/online_spristupnenie_ponuk_VO

9.Elektronická aukcia nebude použitá.

10.Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: viď. bod vyššie II.2.14 a bod 3.2 časti A.1 súťažných podkladov.

11.Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/06/2021