Leveringen - 326381-2019

12/07/2019    S133    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Loodaccu's

2019/S 133-326381

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Infraco Africa Ltd
Postadres: 6 Bevis Marks
Plaats: London
NUTS-code: UKI31
Postcode: EC3A 7BA
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Samantha Meen
E-mail: smeen@infracoafrica.com

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pidg.org

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: http://www.powergen-renewable-energy.com/wp-content/uploads/2019/07/PowerGen-SLBU-Power-Asset-Tender-Info.pdf
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Off Grid Power Sierra Leone Ltd
Postadres: 49 Johnson Street, Aberdeen
Plaats: Freetown
Land: Sierra Leone
Contactpersoon: Stefan Trittler
E-mail: purchasing@powergen-re.com
NUTS-code: 00

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.powergen-renewable-energy.com/wp-content/uploads/2019/07/PowerGen-SLBU-Power-Asset-Tender-Info.pdf

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Voluntary, Government owner requires compliance to OJEU process
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Electrification

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Design and Supply of Twenty-One (21) Off-grid Power Assets for Sierra Leone

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31421000 - CB13
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Containerized power supply systems for village electrification projects in Sierra Leone.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31155000
09331000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sierra Leone.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This tender focuses on power assets for 21 unelectrified communities in the southeast of Sierra Leone, which:

— range approx from 20 kWp to 150 kWp with 100 kWh to 500 kWh battery capacity,

— are based on high-quality lead acid batteries and top-class equipment providers,

— need to be grid-forming and have blackstart functionality (off-grid system),

— shall be supplied as easy-to-install/pre-assembled containerized solutions,

— include all needed equipment to connect the distribution grid (load) to any future Diesel Generators, or even the national grid,

— requires a total volume of ~1,7 MWp PV capacity and ~4,9 MWh Battery capacity.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

InfraCo Africa is part of the Private Infrastructure Development Group which is funded by several governments including the Secretary of State for International Development of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Integrity, financial standing, technical references and ability, professional references and ability.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

Supplies are urgently needed to comply with commitments to deliver under a third party project. With the long lead times (up to six months) typical of battery procurements, an accelerated procedure is our best option of completing this project on time and under budget.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/07/2019
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 02/08/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

This Contract Notice is placed by InfraCo Africa on behalf of Off Grid Power SL, a wholly owned subsidiary of leading microgrid developer, PowerGen Renewable Energy. InfraCo Africa is an investor in Off Grid Power SL. The actual procurement contract will be awarded to the successful tenderer by Off Grid Power SL.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Infraco Africa Ltd
Plaats: London
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/07/2019