Lieferungen - 326420-2019

Submission deadline has been amended by:  426321-2019
12/07/2019    S133    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Ultraviolettlampen

2019/S 133-326420

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Nationale Identifikationsnummer: 4193222
Postanschrift: Bulevardul Geniului nr. 42C
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321
Postleitzahl: 060117
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Bogdan Savu
E-Mail: achizitii.igpf@mai.gov.ro
Telefon: +40 213162598/19360/19362
Fax: +40 214087425

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.politiadefrontiera.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziție echipamente pentru controlul documentelor

Referenznummer der Bekanntmachung: 4193222_2019_PAAPD1078789
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31515000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Autoritatea contractantă achiziționează 700 bucăți de echipamente pentru controlul documentelor pe loturi conform specificațiilor tehnice anexate la caietul de sarcini.

Cantitățile de echipamente necesare ce se doresc a fi achiziționate pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului mai sus menționat sunt următoarele:

1) Echipament portabil compact de examinare documente și vize – 400 buc.;

2) Lampă raze UV staționară pentru examinare documente – 300 buc.

În temeiul art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, actualizată, autoritatea contractantă utilizează în cadrul procedurii de achiziție clauze de revizuire a contractului după cum urmează:

A. Clauza de revizuire privind opțiunea de suplimentare:

Pentru lotul 1, în situația alocării bugetului solicitat, autoritatea contractantă estimează faptul că va suplimenta contractul în perioada de 24 luni de la data semnării contractului cu o cantitate de 200 echipamente portabile compacte de examinare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 5 925 400.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Echipament portabil compact de examinare documente și vize

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31515000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321
Hauptort der Ausführung:

Sediul IGPF din Bulevardul Geniului nr. 42C, sector 6, Bucuresti.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Autoritatea contractantă intenționează să încheie un contract de achizitie publica de produse pentru furnizarea a 400 echipamente portabile compacte de examinare documente și vize, în vederea dotării structurilor Poliției de Frontieră. Autoritatea contractanta va achizitiona utilizand clauza de revizuire o cantitate suplimentara de 200 echipamente portabile compacte de examinare documente și vize in situatia alocarii fondurilor necesare. Autoritatea contractantă va încheia un contract de achiziție publică de produse având durata de valabilitate 24 luni de la data semnării de către ultima parte. Termenul de livrare este de 6 luni de la data semnării contractului de către ultima parte.

În situația în care se va utiliza clauza de revizuire, termenul de livrare al echipamentelor portabile compacte de examinare documente și vize este de 6 luni de la data invocării de către autoritatea contractantă a clauzei de revizuire și acceptul furnizorului pentru suplimentarea cantității de produse.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Perioada de garanţie oferită de operatorii economici / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 85
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 683 700.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

ROFSIB2017OS2A06P05

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Proiectul este finantat din Fondul pentru Securitate Interna si de la bugetul de stat.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lampă raze UV staționară pentru examinare documente

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31515000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321
Hauptort der Ausführung:

Sediul IGPF din Bulevardul Geniului nr. 42C, sector 6, Bucuresti.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Autoritatea contractantă intenționează să încheie un contract de achizitie publica de produse pentru furnizarea a 300 lămpi cu raze UV staționare pentru examinarea documentelor, în vederea dotării structurilor Poliției de Frontieră. Autoritatea contractanta va achizitiona utilizand clauza de revizuire o cantitate suplimentara de 200 lămpi cu raze UV staționare pentru examinarea documentelor in situatia alocarii fondurilor necesare. Autoritatea contractantă va încheia un contract de achiziție publică de produse având durata de valabilitate 24 luni de la data semnării de către ultima parte. Termenul de livrare este de 6 luni de la data semnării contractului de către ultima parte.

În situația în care se va utiliza clauza de revizuire, termenul de livrare al lămpilor cu raze UV staționare pentru examinarea documentelor este de 6 luni de la data invocării de către autoritatea contractantă a clauzei de revizuire și acceptul furnizorului pentru suplimentarea cantității de produse.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Perioada de garanţie oferită de operatorii economici / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 85
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 5 241 700.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

ROFSIB2017OS2A06P05

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Proiectul este finantat din Fondul pentru Securitate Interna si de la bugetul de stat.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) Operatorii economici participanți la procedură (inclusiv asociații, subcontractanții, terții susținători) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute de art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea de îndeplinire: pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe, operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor completa DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) cu informațiile aferente situației lor.

Documentele ce vor fi prezentate pentru îndeplinirea criteriului de calificare, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, sunt:

(a) certificate de atestare fiscală privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local și buget de stat) pentru toate punctele de lucru și sediile secundare pentru care acesta are obligații de plată, din care să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora,

(b) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) și art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

(c) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(d) alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizează toate situațiile cuprinse la art. 164, art. 165 și art. 167, se acceptă orice document considerat edificator emis de autorități competente din țara respectivă. În cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română.

Notă: nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice: ofertantul/membrii asocierii, subcontractantul/subcontractanții, terțul/terții susținător (i);

2) Operatorii economici participanți la procedură (inclusiv asociații, subcontractanții, terții susținători) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016.

Modalitate de îndeplinire: se va completa DUAE. În cazul depunerii unei oferte individuale/comune susținută financiar și/sau tehnico-profesional de către terț/terți susținători, fiecare susținător are obligația de a demonstra îndeplinirea cerinței.

În sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante implicate în procedura de atribuire sunt:

împuternicit inspector general – Adrian Popescu,

împuternicit adjunct al inspectorului general – Tatiana Ivan,

adjunct al inspectorului general – Liviu Bute,

împuternicit adjunct al inspectorului general – Daniel Mincă,

împuternicit director al Direcției Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei – Octavian Ghercu,

împuternicit director al Direcției Logistice – Dumitru Pătrulescu,

împuternicit director al Direcției de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere – Daniel-Traian Tache,

șef al Serviciului Juridic – Carmen-Vasilica Vicoleanu,

director al Direcției Financiare – Iuliana-Laura Mitrofan,

director al Direcției Fonduri Externe Nerambursabile – Angelica Dorobanţu,

șef al Serviciului Achiziții – Marius-Lucian Gogoi,

șef al Serviciului Fondur [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Având în vedere prevederile art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ofertantul va demonstra că, în ultimii 3 ani, a furnizat produse similare, în valoare cumulată de minim:

— minim 200 000 RON fără TVA, pentru lotul 1,

— minim 1 500 000 RON fără TVA, pentru lotul 2.

În cazul unei asocieri, cerințele minime se vor considera îndeplinite în mod cumulativ. Prin produse similare, pentru ambele loturi, se înțelege: produse destinate analizării autenticității documentelor. Se acceptă și echipamente similare sau superioare din punct de vedere al complexității și/sau scopului.

Loturile: 1, 2. Proportia de subcontractare. Subcontractantul are obligația să completeze DUAE separat. Această rubrică trebuie completată doar de către ofertant.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) Ofertanții (inclusiv asociații/subcontractantii/tertii sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE. In DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil;

2) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;

3) Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,sunt: - documente din care sa rezulte valori, perioade de furnizare si beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati - contractante sau clienti privati; valorile vor fi exprimate in RON, fără TVA. Exemple de documente doveditoare: copii ale unor parti relevante din contractele indeplinite, certificate de predare/primire, recomandari, PV de receptie, documente constatatoare (a se vedea Instructiunea nr. 2 din 19.4.2017 emisa de ANAP);

4) Livrarile în cuantumurile antementionate se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar;

5) Valorile vor fi exprimate în RON fără TVA. Pentru valori exprimate în alta moneda, se va face conversia la cursul mediu anual RON/euro/alta valuta comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv. Pentru anul in curs, conversia se va face la cursul BCE din ziua publicarii anuntului de participare in SEAP;

6) nu vor fi luate în considerare livrari de produse relevante efectuate cu mai mult de 3 ani anteriori datei limita de depunere a ofertelor;

7) Orice document emis în alta limba decât cea romana vor fi insotite de traducerea autorizata în limba romana.

Se va completa de către ofertant denumirea subcontractantului precum și proporția de subcontractare.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/08/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/02/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/08/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Solicitarile de clarificare în legatura cu documentatia de atribuire se vor transmite doar prin intermediul SEAP (https://sicapprod.e-licitatie.ro), prin accesarea sectiunii dedicate „Întrebări” din detaliul procedurii de atribuire aflate în desfasurare. Ca regulă generală, pe parcursul evaluării AC poate transmite Ofertanților solicitări de clarificări utilizând funcționalitățile platformei SEAP. Răspunsul Ofertantului trebuie sa fie încărcat în SEAP în format electronic în aceeași secțiune, înainte de termenul limită stabilit de AC, semnat cu semnătură electronica extinsa, bazată pe un certificat calificat, emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare. În oricare din aceste cazuri, solicitarea de clarificări a AC si răspunsul Ofertantului vor fi realizate în scris. În cazul în care AC solicită unui Ofertant clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul Ofertei, iar Ofertantul nu transmite în termenul precizat clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, Oferta sa va fi considerată inacceptabilă;

2) În cazul în care se constata ca exista oferte cu punctaje egale clasate pe primul loc, AC va solicita reofertarea prin transmiterea unor propuneri financiare imbunatatite, offline, in plic inchis si sigilat la sediul AC;

3) Pentru informatiile privind asociații și subcontractanții, terti sustinatori se va completa DUAE;

4) In cazul unei asocieri, la momentul depunerii ofertei, se va prezenta un acord sau o scrisoare preliminara de asociere în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului – Formularul nr. 5 – Model acord de asociere. In cazul in care oferta depusa in asociere va fi declarata castigatoare, asocierea va respecta prevederile Codului fiscal pe toata perioada de implementare a contractului;

5) În cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la art. 55 alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;

6) Pentru informatiile privind tertii sustinatori, se va completa DUAE. La momentul depunerii ofertei, se va prezenta angajamentul ferm de sustinere din partea tertului sustinator (Formularul nr. 6 – Angajament privind sustinerea tehnica-experienta similara), la care se vor anexa documentele transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator(i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;

7) AC va încheia contractul de achiziție cu ofertantul desemnat câștigător, în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire pentru a acorda termenul legal de 10 zile pentru formularea eventualelor contestații administrative.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform art. 6 din legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul Juridic din cadrul IGPF
Postanschrift: Bulevardul Geniului nr. 42C, sector 6
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 060117
Land: Rumänien
E-Mail: juridic@igpf.ro
Telefon: +40 213162598

Internet-Adresse: www.politiadefrontiera.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019