Lieferungen - 326422-2019

12/07/2019    S133    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Măgurele: Fernseh- und audiovisuelle Geräte

2019/S 133-326422

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”
RO 3321234
Str. Reactorului nr. 30
Măgurele
077125
Rumänien
Kontaktstelle(n): Corina Lungu, Viorica Baicu, Ecaterina Gingu-Împărat, Alina Mureșan
Telefon: +40 374676320
E-Mail: viorica.baicu@nipne.ro, ecaterina.imparat@eli-np.ro, corina.lungu@eli-np.ro, alina.muresan@eli-np.ro
Fax: +40 311038873
NUTS-Code: RO322

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.eli-np.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Cercetare
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Cercetare-dezvoltare

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sistem integrat de afișare pentru pregătirea personalului și diseminare

Referenznummer der Bekanntmachung: 31/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32320000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Sistemul integrat de afișare curprinde următoarele:

(a) Videowall,

(b) Stații de lucru,

(c) Monitoare profesionale,

(d) Subsistem de prezentare/colaborare wireless,

(e) SGCP.

In temeiul prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorii economici interesati vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu pana la 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, in a 14-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art. 161 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin. (3) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 177 196.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO322
Hauptort der Ausführung:

IFIN-HH, Str. Reactorului nr. 30, Magurele, Ilfov.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Scopul acestei proceduri de atribuire este achizitia unui sistem integrat de afișare pentru pregătirea personalului și diseminare.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Garantia sistemului/echipamentului. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 105
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

PN 190603003.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE – Partea III. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— persoanele juridice romane trebuie sa prezinte certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestui certificat,

— persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora,

— certificate/caziere/documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 alin. (1), atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta (daca este cazul),

— documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta se incadreaza in prevederile art. 166 alin (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare (daca este cazul),

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantul unic/ofertantul sociat/subcontractantul/tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Nicolae Victor Zamfir, Mitica Dragusin, Constantin Ivan, Ion Alexandru Popescu, Raluca Iuliana Stoicea, Oana-Ruxandra Moraru, Daniela Moraru, Dana Cristina Verdes, Daniel-Catalin Stoica, Roxana-Ioana Lemnaru, Aura Iancu, Cristea Aurelian, Gabriela Ionita, Dancus Ioan, Stanescu Gabriel Robert.

Atenționări speciale:

1) Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantul ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a proce [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a furnizat in ultimii 3 ani, produse de natura si complexitate similara/comparabila (formular E) care fac obiectul contractului pana la data limita de depunere a ofertelor, in valoare cumulata de cel putin 1 177 196,00 RON fara TVA. Prin produs similar se intelege un sistem de tip video-wall instalat intr-o camera de control pentru intreprinderi mari. Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, inclusiv pana la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca operatorul a furnizat produse similare, inclusiv instalare, configurare si punere in functiune, in valoare cumulată de minim 1 177 196 RON, fara TVA, la nivelul a maxim 3 contracte.

Proportia de subcontractare. In cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, Partea II – Sectiunea D si Partea IV – Sectiunea C – subsectiunea „Proportia de subcontractare”. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor in cadrul contractului, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în:

— Partea II – Sectiunea A și B,

— Partea III.

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Contractele de subcontractare trebuie sa fie în concordanta cu oferta si vor constitui anexe la contractul de achizitie publica. Autoritatea contractantă solicită ofertantului să precizeze în ofertă:

(a) partea/părţile din contract pe care intenţionează să o/le subcontracteze, şi

(b) datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare.

Nota: raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanti.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Lista principalelor livrari din ultimii 3 ani calculati pana la data depunerii ofertei din care sa rezulte ca ofertantii au furnizat bunuri/echipamente similare, inclusiv servicii de instalare, configurare si punere in functiune. Lista se va completa la nivelul DUAE (Partea IV – „Criterii de selecţie”, C – „Capacitatea tehnică şi profesională”) completat cu datele/informaţiile de referinţă în raport cu dispoziţiile art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016 si nu ca document distinct, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul intai in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.

1) Ofertantul completeaza DUAE, Partea II, Sectiunea D, si Partea IV – Sectiunea C – subsectiunea „Proportia de subcontractare”;

2) Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în:

— Partea II – Sectiunea A și B,

— Partea III.

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Contractele de subcontractare trebuie sa fie în concordanta cu oferta si vor constitui anexe la contractul de achizitie publica;

3) Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Toate documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/08/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 08/01/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/08/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Operatorii economici vor avea în vedere și informațiile prezentate în documentul „Instrucțiuni pentru ofertanți”, atașat la secțiunea „Documente” atasate ce compun Documentatia de Atribuire din SEAP.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Oficiul juridic IFIN-HH
Str. Reactorului nr. 30, jud. Ilfov
Măgurele
077125
Rumänien
Telefon: +40 214042300
Fax: +40 214574440

Internet-Adresse: www.nipne.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019