Diensten - 326457-2022

17/06/2022    S116

Nederland-Meerssen: Brandverzekeringen

2022/S 116-326457

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bestuurscentrum Gemeente Meerssen
Nationaal identificatienummer: 4271154
Postadres: Markt 50
Plaats: MEERSSEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6231LS
Land: Nederland
Contactpersoon: O. van der Meulen
E-mail: otto.van-der-meulen@marsh.com
Telefoon: +31 612768201
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.meerssen.nl
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ef936e63970d866394b222aa840093c3
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ef936e63970d866394b222aa840093c3
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Brandverzekering van de Gemeente Meerssen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66515100 Brandverzekeringen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het betreft een brandverzekering op basis van een uitgebreide gevaren dekking ten behoeve van de eigendommen van de gemeente Meerssen alsmede de onderwijslocaties (voornamelijk het Primair- en Voortgezet onderwijs), gelegen binnen de gemeente.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbestedende dienst wenst dat er meerdere dienstverleners gaan particperen op deze brandverzekering. In verband hiermee is uitsluitend gedeeltelijke inschrijving mogelijk

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de geboden dienst / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2023
Einde: 01/01/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Het betreft een overeenkomst voor een periode van 24 maanden met stilzwijgende verlenging telkens voor een termijn van 12 maanden

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het betreft een overeenkomst voor een periode van 24 maanden met stilzwijgende verlenging telkens voor een termijn van 12 maanden

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Wet op het Financieel Toezicht en/of andere toepasselijke Nederlandse wetten en/of regelingen en/of vergelijkbare buitenlandse wetten en/of regelingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 06/09/2022
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De gemeente Meerssen heeft Marsh B.V. aangesteld als makelaar in assurantiën. Deze verzekering wordt via bemiddeling van Marsh gesloten en beheert. Marsh voert namens de aanbestedende dienst deze aanbestedingsprocedure uit.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg
Plaats: Maastricht
Land: Nederland
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/06/2022