Leveringen - 326461-2019

12/07/2019    S133

Polska-Warszawa: Komputery osobiste

2019/S 133-326461

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralne Biuro Antykorupcyjne
Krajowy numer identyfikacyjny: 140610454
Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kruczek
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Tel.: +48 224371345
Faks: +48 224371390
Adresy internetowe:
Główny adres: http://cba.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.cba.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.cba.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Wydział Zamówień Publicznych, Biuro Finansów, Centralne Biuro Antykorupcyjne
Krajowy numer identyfikacyjny: 140610454
Adres pocztowy: ul. Poleczki 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-822
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Kruczek
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Tel.: +48 224371345
Faks: +48 224371390
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cba.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.cba.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/cba
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Służba specjalna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zwalczanie korupcji i przestępstw gospodarczych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego

Numer referencyjny: 38/>PU/2019/KK
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem w ilości 7 sztuk.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu z powodu okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp;

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zadania.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę z powodu zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6. Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych;

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7. Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia określa Rozdział VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu własnym transportem.

2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo wystawione p rzez Wykonawcę faktury VAT. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

3. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Stron Protokół odbioru Przedmiotu umowy.

4. Płatność za realizację Przedmiotu umowy dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy, wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

5. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

6. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności na osoby trzecie wynikających z umowy z wyjątkiem banku kredytującego Wykonawcę w zakresie umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/08/2019
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/10/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa dokona odszyfrowania i otwarcia ofert.

Informacja z ww. otwarcia zostanie zamieszczona niezwłocznie na platformie zakupowej Zamawiającego.

Sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć:

a) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),

2. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ będzie żądał od Wykonawcy złożenia dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. (ze zm.) w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5 pkt 1) - 9).

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. (ze zm.) w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5 pkt 1) - 9).

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ będzie żądał od Wykonawcy przestawienia dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. (ze zm.) w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5 pkt 1) - 9) w odniesieniu do tych podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem,n a którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

6. Ponadto Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:

a) wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 1 do SIWZ);

b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem oferowanych parametrów przedmiotu zamówienia (zalecaną treść zawiera załącznik nr 2 do SIWZ);

c) pełnomocnictwo lub inne dokumenty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z których wynika prawo do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;

d) dokument potwierdzający wniesienie wadium.

7. Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych),

8. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Izby
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Izby
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/07/2019