Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 326509-2022

Submission deadline has been amended by:  374469-2022
17/06/2022    S116

Nederland-Leiden: Reprografiediensten

2022/S 116-326509

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: mboRijnland
Nationaal identificatienummer: 571977528
Postadres: Bètaplein 18
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2321 KS
Land: Nederland
Contactpersoon: Nico Jansen
E-mail: n.jansen@docuvision.nl
Fax: +31 621510320
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mborijnland.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7bd34dadaba9dd18ab8ce92cddf89fe0
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7bd34dadaba9dd18ab8ce92cddf89fe0
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Print- & reprodienstverlening

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79520000 Reprografiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is om een Raamovereenkomst af te sluiten met één (1) leverancier voor de levering van Apparatuur, Software, het Onderhoud hierop en on-site reprodienstverlening.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100 Printers en plotters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rijnland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

• Levering en installatie van 79 multifunctionals;

• Levering en installatie van beheersoftware;

• Levering en installatie van Cloud gebaseerde Printmanagementsoftware;

• Onderhoud op de Apparatuur en de geleverde Software;

• Verzorgen van on-site Reprodienstverlening op locatie in Gouda.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatieplan / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Repro dienstverlening / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Service, accountmanagement en partnership / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Minimaliseren Impact / Weging: 10
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De looptijd van de nieuw te sluiten Raamovereenkomst bedraagt vijf (5) jaar (60 maanden) met de optie deze twee (2) keer te verlengen met één (1) jaar (2 x 12 maanden) waarbij tijdens de verlenging het huurcomponent voor de

Apparatuur komt te vervallen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Kerncompetenties,

- Gedragsverklaring aanbesteden

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De keuze voor een looptijd van 5 jaar met 2 optiejaren is ingegeven door de technische levensduur van de Apparatuur en de wens van Opdrachtgever om vanuit financieel en maatschappelijk oogpunt het maximale rendement uit de Raamovereenkomst te halen.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's Gravenhage
Plaats: den haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/06/2022