Доставки - 326518-2019

12/07/2019    S133    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Компютърно оборудване

2019/S 133-326518

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Агенция по вписванията
131282355
ул. „Елисавета Багряна“ № 20
София
1111
България
Лице за контакт: Антония Георгиева, главен юрисконсулт
Телефон: +359 29486-172
Електронна поща: a.georgieva@registryagency.bg
Факс: +359 29486-194
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.registryagency.bg/bg

Адрес на профила на купувача: https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/dostavka-na-kompyutrni-konfiguracii-printeri-i-kop/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на компютърни конфигурации, принтери и копирни машини

Референтен номер: 92-03-24/18
II.1.2)Основен CPV код
30230000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на компютърни конфигурации, принтери и копирни машини по обособени позиции.

— обособена позиция 1 „Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации — 175 броя“,

— обособена позиция 2 „Доставка и инсталиране на 60 броя принтери и 50 броя копирни машини“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации — 175 броя

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30230000
30231310
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации — 175 броя.

Доставка на 175 броя персонални компютри.

Доставка на 175 броя дисплеи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и инсталиране на 60 броя принтери и 50 броя копирни машини.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000
30232110
30121100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG
Основно място на изпълнение:

БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и инсталиране на 60 броя принтери и 50 броя копирни машини.

Доставка на 60 броя черно-бели монохромни принтери.

Доставка на 50 броя цифрови копирни машини.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 114-279300
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 1
Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 2
Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

След публикуване на поръчката е установено, че техническите спецификации по двете обособени позиции не съдържат необходимия вид хардуер и посочените прогнозни стойности на обособените позиции (ОП 1 — 230 000 BGN, ОП 2 — 150 000 BGN), нанесени и в обявлението, не отговарят на стойностите на предвидената за доставка техника.

Изменението на хардуера в ТС би довело до съществени изменения в обявените условия, което би променило кръга на заинтер. лица.

При анализ на техн. параметри по обособена позиция 2 се установи, че комбинацията от техн. параметри води до конкр. модел (марка) принтер и цифрова копирна машина. Това би ограничило кръга на заинт. лица.

Налице е основанието за прекратяване на осн. чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП. Необходими са съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Промените не могат да бъдат извършени с обявление за изменение или допълн. информация поради забраната в чл. 100, ал. 10 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg/

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/07/2019