Доставки - 326518-2019

12/07/2019    S133

България-София: Компютърно оборудване

2019/S 133-326518

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция по вписванията
Национален регистрационен номер: 131282355
Пощенски адрес: ул. „Елисавета Багряна“ № 20
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1111
Държава: България
Лице за контакт: Антония Георгиева, главен юрисконсулт
Електронна поща: a.georgieva@registryagency.bg
Телефон: +359 29486-172
Факс: +359 29486-194
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.registryagency.bg/bg
Адрес на профила на купувача: https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/dostavka-na-kompyutrni-konfiguracii-printeri-i-kop/
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на компютърни конфигурации, принтери и копирни машини

Референтен номер: 92-03-24/18
II.1.2)Основен CPV код
30230000 Компютърно оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на компютърни конфигурации, принтери и копирни машини по обособени позиции.

— обособена позиция 1 „Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации — 175 броя“,

— обособена позиция 2 „Доставка и инсталиране на 60 броя принтери и 50 броя копирни машини“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации — 175 броя

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30230000 Компютърно оборудване
30231310 Плоски дисплеи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации — 175 броя.

Доставка на 175 броя персонални компютри.

Доставка на 175 броя дисплеи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и инсталиране на 60 броя принтери и 50 броя копирни машини.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
30232110 Лазерни принтери
30121100 Фотокопирни машини
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и инсталиране на 60 броя принтери и 50 броя копирни машини.

Доставка на 60 броя черно-бели монохромни принтери.

Доставка на 50 броя цифрови копирни машини.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 114-279300
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 1
Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 2
Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

След публикуване на поръчката е установено, че техническите спецификации по двете обособени позиции не съдържат необходимия вид хардуер и посочените прогнозни стойности на обособените позиции (ОП 1 — 230 000 BGN, ОП 2 — 150 000 BGN), нанесени и в обявлението, не отговарят на стойностите на предвидената за доставка техника.

Изменението на хардуера в ТС би довело до съществени изменения в обявените условия, което би променило кръга на заинтер. лица.

При анализ на техн. параметри по обособена позиция 2 се установи, че комбинацията от техн. параметри води до конкр. модел (марка) принтер и цифрова копирна машина. Това би ограничило кръга на заинт. лица.

Налице е основанието за прекратяване на осн. чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП. Необходими са съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Промените не могат да бъдат извършени с обявление за изменение или допълн. информация поради забраната в чл. 100, ал. 10 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/07/2019