Services - 32652-2017

27/01/2017    S19    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Vilnius: Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

2017/S 019-032652

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos
188743887
Mindaugo g. 24
Kam: Dovilė Sivojienė
LT-03215 Vilnius
Lietuva
Telefonas: +370 7064448
El. paštas: Dovile.Sivojiene@kam.lt

Interneto adresas(-ai):

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)Pagrindinė veikla
Gynyba
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Kliūčių ruožų projektavimo paslaugų pirkimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos, Mindaugo g. 24, Vilnius.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Karinių kliūčių ruožų statybos projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71000000, 71248000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Parengti karinių kliūčių ruožo šešis tipinius projektus šiuose kariniuose vienetuose: Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) Algirdo mechanizuotame pėstininkų batalione (Rukloje), LK Birutės ulonų batalione (Alytuje), LK Karaliaus Mindaugo husarų batalione (Panevėžyje), LK Butigeidžio dragūnų batalione (Klaipėdoje), LK Juozo Vitkaus inžinerijos batalione (Kaune), LK Gedimino štabo bataliono (Vilniuje) ir vykdyti projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Kliūčių ruožus sudaro 500 m ilgio 2 bėgimo takelių trasa, kurioje išdėstyta 20 kliūčių kiekviename bėgimo take su Starto ir Finišo žyma.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 36 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Projektuotojas įsipareigoja pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą ne mažesnei kaip 10 (dešimt) procentų sumai nuo Sutarties kainos su PVM.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Mokėjimai už suteiktas paslaugas vykdomi pagal Projektuotojo pateiktas PVM sąskaitas faktūras, Šalims pasirašius suteiktų paslaugų (dalies, etapo) perdavimo-priėmimo aktus ir tik esant galiojančiam Projektuotojo pateiktam sutarties įvykdymo užtikrinimui. Užsakovas už suteiktas paslaugas (dalis, etapus) sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Perkančioji organizacija nereikalauja įgauti tam tikrą teisinę formą.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Paslaugų teikėjas (fizinis asmuo) arba paslaugų teikėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti paslaugų teikėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), ir dėl paslaugų teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl paslaugų teikėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus – Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Jeigu teikėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, teikėjas turi pateikti dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus, teistumo.(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija)
2. Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo arba teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas arba Laisvos formos teikėjo deklaracija, kad teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo) neturi balsų daugumos juridinio asmens dalyvių susirinkime.(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija)
3. Paslaugų teikėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Pateikiama: 1)Jeigu paslaugų teikėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Jeigu paslaugų teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti aukščiau nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime. Kitos valstybės paslaugų teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas teikėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Teikėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas), patvirtinanti, kad paslaugų teikėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad paslaugų teikėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.(pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos)
4. Paslaugų teikėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl paslaugų teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 ir 2 punktuose išvardytas veikas – Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija)
5. Paslaugų teikėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Paslaugų teikėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR – Pateikiama: 1) Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Jeigu paslaugų teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų, mokėjimu, įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą. Lietuvos Respublikoje registruotas paslaugų teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės paslaugų teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
6. Paslaugų teikėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Paslaugų teikėjas privalo turėti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti:
1) statinių projektavimo paslaugas (statinių kategorija – nesudėtingi statiniai);
2) geologinius tyrinėjimus, geodezinius ir topografinius darbus.
Pateikiamas paslaugų teikėjo ir/ar subteikėjo valstybės įmonės Registrų centro išduotas juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas arba įstatai, arba kiti dokumentai, patvirtinantys paslaugų teikėjo ir/ar subteikėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje teikėjas ir/ar subteikėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti paslaugų teikėjo ir/ar subteikėjo teisę verstis atitinkama veikla.
Užsienio teikėjai turi pateikti teisės pripažinimo pažymą arba jungtinės veiklos sutartyje jam priskirtų darbų dalies teisės pripažinimo pažymą (Užsienyje registruotas dalyvis, turintis teisę, pagal šalies, kurioje jis yra registruotas įstatymus atlikti jam priskirtus darbus, ir norintis atlikti tokius darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi kreiptis į LR teisės aktuose nurodytą instituciją (Statybos produkcijos sertifikavimo centrą) dėl turimų kvalifikacijos dokumentų pripažinimo (pagal STR.1.02.07:2004 (EN)).
(pateikiamos tinkamai patvirtintų dokumentų kopijos ar skaitmeniniai dokumentų originalai)
7. Paslaugų teikėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
Pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Netaikoma.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Netaikoma.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Pateikiama:
— pažyma apie numatomus sutarčiai vykdyti specialistus (konkurso sąlygų 6 priedas), kurioje nurodoma visų sričių (reikalingų sutarčiai vykdyti) specialistų numatytos kandidatūros;
— projekto vadovo, projekto dalių vadovų kvalifikacijos atestatų ar lygiaverčių dokumentų skaitmeninės kopijos;
— paslaugų teikėjo ir/ar specialisto (-ų) kvalifikacijos atestato (-ų), leidimų (tirti žemės gelmes), licencijų (geodeziniams, topografiniams darbams) ar lygiaverčių dokumentų skaitmeninės kopijos;
— siūlomo specialisto rašytinis sutikimas teikti Paslaugas (taikoma, jeigu teikėjo siūlomas specialistas nėra teikėjo darbuotojas).
Tuo atveju jeigu teikėjas pasiūlyme nurodo specialistą (fizinį asmenį), kurį laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju ketina įdarbinti, tokiu atveju, pateikia teikėjo ir su ketinamu sutarties vykdymo metu pasitelkti specialistu iki pateikiant pasiūlymą sudarytą susitarimą arba ketinimų protokolą arba kitą dokumentą, kuris pagrįstų, kad toks ketinimas buvo iki teikėjui pateikiant pasiūlymą perkančiajai organizacijai ir kad konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju specialistas bus įdarbintas.
2. Pateikti užpildytą šių konkurso sąlygų 4 priedą, kuriame turi būti nurodyta:
— statinio pavadinimas, adresas;
— sutarties vertė, EUR su PVM;
— paslaugų teikimo/įvykdymo data (nuo-iki: metai-mėnuo);
— užsakovo pavadinimas, adresas;
— techniniai rodikliai (statinio kategorija, statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį).
Įrodymui apie paslaugų suteikimą teikėjas pateikia: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – paslaugų teikėjo deklaraciją.
3. Paslaugų teikėjas turi pateikti galiojančio akredituotos sertifikavimo įstaigos išduoto ISO 14001 sertifikato arba akredituotos sertifikavimo įstaigos išduoto lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtintą kopiją.
4. Paslaugų teikėjas turi pateikti galiojančio akredituotos sertifikavimo įstaigos išduoto ISO 9001 sertifikato arba akredituotos sertifikavimo įstaigos išduoto lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtintą kopiją.
5. Pateikiama pažyma apie paslaugų automatizavimą. Pažymoje turi būti:
— patvirtinta, kad skaitmeninėse laikmenose (CD arba DVD) bus pateikta visa projekto apimtis (išskyrus statybos kainos skaičiavimus).
— patvirtinta, kad projektas bus pateiktas tokiais formatais, kuriuos palaiko peržiūrai naudojamos programos t. y. rinkmenos paverstos *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf formatais.
— patvirtinta, kad projektas (visos privalomosios dalys) bus rengiamas pasitelkiant legaliai įsigytą programinę įrangą (braižymo, skaičiavimo, bylų formatų keitimo ir t.t.), įvardinant įrangą, jos įsigijimo datas ir pardavėją ar kitus legalumą patvirtinančius dokumentus.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Paslaugų teikėjas ir/ar subteikėjas (jei bus pasitelktas) turi turėti:
1.1. bent vieną nesudėtingo statinio projekto vadovą ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą (statiniai: negyvenamieji pastatai);
1.2. bent vieną nesudėtingo statinio projekto dalies vadovą ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą (statiniai: negyvenamieji pastatai):
1.2.1. sklypo sutvarkymo (sklypo plano);
1.2.2. konstrukcijų;
1.2.3. vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
1.2.4. elektrotechnikos;
1.2.5. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
1.2.5. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.
1.3. bent vieną specialistą, turintį teisę atlikti geologinius tyrinėjimus;
1.4. bent vieną specialistą, turintį teisę atlikti geodezinius ir topografinius darbus.
2. Teikėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau kaip 3 metus) turi būti tinkamai įvykdęs bent vieną nesudėtingo statinio naujos statybos ar rekonstravimo projektavimo paslaugų sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės;
3. Paslaugų teikėjas turi turėti įdiegtą ir veikiančią aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001 standartą arba lygiavertį pirkime numatytų paslaugų (projektavimo) srityje. Aplinkos apsaugos vadybos sistema turi būti sertifikuota Europos Bendrijos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje.
4. Paslaugų teikėjas turi turėti įdiegtą ir veikiančią kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 standartą arba lygiavertį pirkime numatytų paslaugų (projektavimo) srityje. Kokybės vadybos sistema turi būti sertifikuota Europos Bendrijos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje.
5. Teikėjas turi teisę, pasitelkiant legaliai įsigytą programinę įrangą, teikti automatizuotas paslaugas ir tokiais formatais, kuriuos palaiko peržiūrai naudojamos programos, t. y. rinkmenos paverstos *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf formatais.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 6.3.2017 - 10:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
7.3.2017 - 10:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 7.3.2017 - 10:45

Vieta:

Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos, Mindaugo g. 24, Vilnius.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija

Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Pretenzijos perkančiajai organizacijai pateikimo terminas – Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo teikėjams dienos. Ieškinio teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia) pateikimo terminas – Per 15 dienų nuo tos dienos, kurią teikėjo pretenzija turėjo būti išnagrinėta jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
23.1.2017