Services - 32652-2017

27/01/2017    S19    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 019-032652

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos
188743887
Mindaugo g. 24
For the attention of: Dovilė Sivojienė
LT-03215 Vilnius
Lithuania
Telephone: +370 7064448
E-mail: Dovile.Sivojiene@kam.lt

Internet address(es):

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
Defence
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Kliūčių ruožų projektavimo paslaugų pirkimas.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos, Mindaugo g. 24, Vilnius.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Karinių kliūčių ruožų statybos projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71000000, 71248000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Parengti karinių kliūčių ruožo šešis tipinius projektus šiuose kariniuose vienetuose: Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) Algirdo mechanizuotame pėstininkų batalione (Rukloje), LK Birutės ulonų batalione (Alytuje), LK Karaliaus Mindaugo husarų batalione (Panevėžyje), LK Butigeidžio dragūnų batalione (Klaipėdoje), LK Juozo Vitkaus inžinerijos batalione (Kaune), LK Gedimino štabo bataliono (Vilniuje) ir vykdyti projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Kliūčių ruožus sudaro 500 m ilgio 2 bėgimo takelių trasa, kurioje išdėstyta 20 kliūčių kiekviename bėgimo take su Starto ir Finišo žyma.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Projektuotojas įsipareigoja pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą ne mažesnei kaip 10 (dešimt) procentų sumai nuo Sutarties kainos su PVM.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Mokėjimai už suteiktas paslaugas vykdomi pagal Projektuotojo pateiktas PVM sąskaitas faktūras, Šalims pasirašius suteiktų paslaugų (dalies, etapo) perdavimo-priėmimo aktus ir tik esant galiojančiam Projektuotojo pateiktam sutarties įvykdymo užtikrinimui. Užsakovas už suteiktas paslaugas (dalis, etapus) sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Perkančioji organizacija nereikalauja įgauti tam tikrą teisinę formą.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Paslaugų teikėjas (fizinis asmuo) arba paslaugų teikėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti paslaugų teikėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), ir dėl paslaugų teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl paslaugų teikėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus – Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Jeigu teikėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, teikėjas turi pateikti dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus, teistumo.(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija)
2. Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo arba teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas arba Laisvos formos teikėjo deklaracija, kad teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo) neturi balsų daugumos juridinio asmens dalyvių susirinkime.(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija)
3. Paslaugų teikėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Pateikiama: 1)Jeigu paslaugų teikėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Jeigu paslaugų teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti aukščiau nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime. Kitos valstybės paslaugų teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas teikėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Teikėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas), patvirtinanti, kad paslaugų teikėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad paslaugų teikėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.(pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos)
4. Paslaugų teikėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl paslaugų teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 ir 2 punktuose išvardytas veikas – Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija)
5. Paslaugų teikėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Paslaugų teikėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR – Pateikiama: 1) Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Jeigu paslaugų teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų, mokėjimu, įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą. Lietuvos Respublikoje registruotas paslaugų teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės paslaugų teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas.
6. Paslaugų teikėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Paslaugų teikėjas privalo turėti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti:
1) statinių projektavimo paslaugas (statinių kategorija – nesudėtingi statiniai);
2) geologinius tyrinėjimus, geodezinius ir topografinius darbus.
Pateikiamas paslaugų teikėjo ir/ar subteikėjo valstybės įmonės Registrų centro išduotas juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas arba įstatai, arba kiti dokumentai, patvirtinantys paslaugų teikėjo ir/ar subteikėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje teikėjas ir/ar subteikėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti paslaugų teikėjo ir/ar subteikėjo teisę verstis atitinkama veikla.
Užsienio teikėjai turi pateikti teisės pripažinimo pažymą arba jungtinės veiklos sutartyje jam priskirtų darbų dalies teisės pripažinimo pažymą (Užsienyje registruotas dalyvis, turintis teisę, pagal šalies, kurioje jis yra registruotas įstatymus atlikti jam priskirtus darbus, ir norintis atlikti tokius darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi kreiptis į LR teisės aktuose nurodytą instituciją (Statybos produkcijos sertifikavimo centrą) dėl turimų kvalifikacijos dokumentų pripažinimo (pagal STR.1.02.07:2004 (EN)).
(pateikiamos tinkamai patvirtintų dokumentų kopijos ar skaitmeniniai dokumentų originalai)
7. Paslaugų teikėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
Pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Netaikoma.
Minimum level(s) of standards possibly required: Netaikoma.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Pateikiama:
— pažyma apie numatomus sutarčiai vykdyti specialistus (konkurso sąlygų 6 priedas), kurioje nurodoma visų sričių (reikalingų sutarčiai vykdyti) specialistų numatytos kandidatūros;
— projekto vadovo, projekto dalių vadovų kvalifikacijos atestatų ar lygiaverčių dokumentų skaitmeninės kopijos;
— paslaugų teikėjo ir/ar specialisto (-ų) kvalifikacijos atestato (-ų), leidimų (tirti žemės gelmes), licencijų (geodeziniams, topografiniams darbams) ar lygiaverčių dokumentų skaitmeninės kopijos;
— siūlomo specialisto rašytinis sutikimas teikti Paslaugas (taikoma, jeigu teikėjo siūlomas specialistas nėra teikėjo darbuotojas).
Tuo atveju jeigu teikėjas pasiūlyme nurodo specialistą (fizinį asmenį), kurį laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju ketina įdarbinti, tokiu atveju, pateikia teikėjo ir su ketinamu sutarties vykdymo metu pasitelkti specialistu iki pateikiant pasiūlymą sudarytą susitarimą arba ketinimų protokolą arba kitą dokumentą, kuris pagrįstų, kad toks ketinimas buvo iki teikėjui pateikiant pasiūlymą perkančiajai organizacijai ir kad konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju specialistas bus įdarbintas.
2. Pateikti užpildytą šių konkurso sąlygų 4 priedą, kuriame turi būti nurodyta:
— statinio pavadinimas, adresas;
— sutarties vertė, EUR su PVM;
— paslaugų teikimo/įvykdymo data (nuo-iki: metai-mėnuo);
— užsakovo pavadinimas, adresas;
— techniniai rodikliai (statinio kategorija, statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį).
Įrodymui apie paslaugų suteikimą teikėjas pateikia: jei gavėjas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą, jei gavėjas ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – paslaugų teikėjo deklaraciją.
3. Paslaugų teikėjas turi pateikti galiojančio akredituotos sertifikavimo įstaigos išduoto ISO 14001 sertifikato arba akredituotos sertifikavimo įstaigos išduoto lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtintą kopiją.
4. Paslaugų teikėjas turi pateikti galiojančio akredituotos sertifikavimo įstaigos išduoto ISO 9001 sertifikato arba akredituotos sertifikavimo įstaigos išduoto lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtintą kopiją.
5. Pateikiama pažyma apie paslaugų automatizavimą. Pažymoje turi būti:
— patvirtinta, kad skaitmeninėse laikmenose (CD arba DVD) bus pateikta visa projekto apimtis (išskyrus statybos kainos skaičiavimus).
— patvirtinta, kad projektas bus pateiktas tokiais formatais, kuriuos palaiko peržiūrai naudojamos programos t. y. rinkmenos paverstos *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf formatais.
— patvirtinta, kad projektas (visos privalomosios dalys) bus rengiamas pasitelkiant legaliai įsigytą programinę įrangą (braižymo, skaičiavimo, bylų formatų keitimo ir t.t.), įvardinant įrangą, jos įsigijimo datas ir pardavėją ar kitus legalumą patvirtinančius dokumentus.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Paslaugų teikėjas ir/ar subteikėjas (jei bus pasitelktas) turi turėti:
1.1. bent vieną nesudėtingo statinio projekto vadovą ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą (statiniai: negyvenamieji pastatai);
1.2. bent vieną nesudėtingo statinio projekto dalies vadovą ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą (statiniai: negyvenamieji pastatai):
1.2.1. sklypo sutvarkymo (sklypo plano);
1.2.2. konstrukcijų;
1.2.3. vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
1.2.4. elektrotechnikos;
1.2.5. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
1.2.5. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.
1.3. bent vieną specialistą, turintį teisę atlikti geologinius tyrinėjimus;
1.4. bent vieną specialistą, turintį teisę atlikti geodezinius ir topografinius darbus.
2. Teikėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau kaip 3 metus) turi būti tinkamai įvykdęs bent vieną nesudėtingo statinio naujos statybos ar rekonstravimo projektavimo paslaugų sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės;
3. Paslaugų teikėjas turi turėti įdiegtą ir veikiančią aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001 standartą arba lygiavertį pirkime numatytų paslaugų (projektavimo) srityje. Aplinkos apsaugos vadybos sistema turi būti sertifikuota Europos Bendrijos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje.
4. Paslaugų teikėjas turi turėti įdiegtą ir veikiančią kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 standartą arba lygiavertį pirkime numatytų paslaugų (projektavimo) srityje. Kokybės vadybos sistema turi būti sertifikuota Europos Bendrijos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje.
5. Teikėjas turi teisę, pasitelkiant legaliai įsigytą programinę įrangą, teikti automatizuotas paslaugas ir tokiais formatais, kuriuos palaiko peržiūrai naudojamos programos, t. y. rinkmenos paverstos *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf formatais.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 6.3.2017 - 10:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.3.2017 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 7.3.2017 - 10:45

Place:

Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos, Mindaugo g. 24, Vilnius.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information

Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Pretenzijos perkančiajai organizacijai pateikimo terminas – Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo teikėjams dienos. Ieškinio teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia) pateikimo terminas – Per 15 dienų nuo tos dienos, kurią teikėjo pretenzija turėjo būti išnagrinėta jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23.1.2017