Услуги - 326547-2017

19/08/2017    S158

Фpaнция-Валенсиен: Проучване на архитектурата на бордовото радиокомуникационно оборудване

2017/S 158-326547

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз
Пощенски адрес: 120 rue Marc Lefrancq
Град: Valenciennes
код NUTS: FRE11 Not specified
Пощенски код: 59300
Държава: Франция
Лице за контакт: Mr Thomas Borriello
Електронна поща: Procurement@era.europa.eu
Телефон: +33 327096501
Факс: +33 327096650
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.era.europa.eu/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2787
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2787
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Железопътни линии.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване на архитектурата на бордовото радиокомуникационно оборудване.

Референтен номер: ERA 2017 31 OP.
II.1.2)Основен CPV код
71241000 Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Основната цел на проучването е да се предоставят информация и заключения относно най-подходящите възможности за концепции за архитектурата на бордовата комуникационна система, които могат да предоставят достатъчна гъвкавост за подпомагане на настоящите и бъдещите потребности на потребителите, да позволят промени, свързани с други радио технологии, радио честоти и приложения по време на жизнения цикъл на системата – в общ план между 2020 и 2040 г. – при ниски разходи за дейностите по надстройка. Следователно трябва да се изследва не само софтуерната, но и хардуерната архитектура. Трябва да се обърне специално внимание на поддръжката на радио приложения, които в момента са задължителни в CCS TSI.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: FRE11 Not specified
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Основната цел на проучването е да се предоставят информация и заключения относно най-подходящите възможности за концепции за архитектурата на бордовата комуникационна система, които могат да предоставят достатъчна гъвкавост за подпомагане на настоящите и бъдещите потребности на потребителите, да позволят промени, свързани с други радио технологии, радио честоти и приложения по време на жизнения цикъл на системата – в общ план между 2020 и 2040 г. – при ниски разходи за дейностите по надстройка. Следователно трябва да се изследва не само софтуерната, но и хардуерната архитектура. Трябва да се обърне специално внимание на поддръжката на радио приложения, които в момента са задължителни в CCS TSI.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 11
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. документите за обществената поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/09/2017
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/09/2017
Местно време: 10:00
Място:

Помещения на агенцията.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. документите за обществената поръчка.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Град: Luxembourg
Държава: Люксембург
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/08/2017