Προμήθειες - 326573-2017

19/08/2017    S158

Γερμανία-Καρλσρούη: Προμήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση πυρηνικών υλικών

2017/S 158-326573

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Joint Research Centre (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.III.8 — Waste Management
Ταχ. διεύθυνση: PO Box 2340
Πόλη: Karlsruhe
Κωδικός NUTS: DE12 Karlsruhe
Ταχ. κωδικός: 76125
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Public Procurement
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/jrc/

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2725
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση πυρηνικών υλικών.

Αριθμός αναφοράς: JRC/KRU/2017/G.III.8/0079/OC.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
38511100 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια σάρωσης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το JRC Καρλσρούη σχεδιάζει την αγορά ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης για την υποστήριξη των τρεχουσών ερευνών σχετικά με την ασφάλεια των πυρηνικών καυσίμων και υλικών. Για τον αποτελεσματικό χαρακτηρισμό υψηλά ετερογενών υλικών, όπως ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων, ως προς τις χημικές, μηχανικές, φυσικές και θερμικές ιδιότητες είναι απαραίτητος ο χαρακτηρισμός ειδικών φάσεων ή/και περιοχών που δημιουργήθηκαν κατά την ακτινοβόληση. Η ιδέα του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM) που προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση θα συνεισφέρει σημαντικά στην επισήμανση φάσεων ή περιοχών ενδιαφέροντος για άμεσο χαρακτηρισμό. Αυτό θα βελτιώσει την αξιολόγηση της ασφάλειας διάφορων υλικών που χρησιμοποιούνται ή προτείνονται για εφαρμογές όπως πυρηνικά καύσιμα ή υλικά. Τα κύρια υλικά που μελετούνται είναι ακτινοβολημένα καύσιμα για υφιστάμενους (UO2, MOX) και μελλοντικούς αντιδραστήρες, διαφορετικές μήτρες για τη διάθεση αποβλήτων υψηλής ακτινοβολίας και δομικά πυρηνικά υλικά. Η απεικόνιση, μικροδομή υλικών και ανάλυση της σύνθεσης θα εκτελεστούν με τη χρήση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM).

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 650 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38511100 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια σάρωσης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DE12 Karlsruhe
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, JRC Karlsruhe, Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM) που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση πυρηνικών υλικών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 650 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 33
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Απαιτείται ο καθορισμός τιμής για την ακόλουθη προαιρετική απαίτηση:

— δεύτερος ανιχνευτής ενεργειακής διασποράς ακτίνων Χ (EDX),

— ανιχνευτής περίθλασης οπισθοκεδαζομένων ηλεκτρονίων (EBSD).

II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2725
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 22/09/2017
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 26/09/2017
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, JRC Karlsruhe, Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
09/08/2017