Roboty budowlane - 32660-2016

Wyświetl widok skrócony

30/01/2016    S21

Polska-Sulejówek: Roboty budowlane

2016/S 021-032660

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Adres pocztowy: ul. Oleandrów 5
Miejscowość: Sulejówek
Kod pocztowy: 05-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Chmielewski
E-mail: muzeum@muzeumpilsudski.pl
Tel.: +48 228420425
Faks: +48 228420425

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.muzeumpilsudski.pl/

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Kontynuacja projektowania i wykonania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. „Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z 6.9.2011 wraz z późn. zm.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja projektowania i wykonania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. „Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z 6.9.2011 z późn. zm. wraz z doprowadzeniem do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i odbiorów, w tym wykonanie wszystkich czynności koniecznych do uzyskania ostatecznych decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie infrastruktury obejmującej: (1) drogi dostępu do budowanych obiektów Muzeum; (2)niezbędne na czas budowy: – elementy sieci i przyłącza do podłączenia wody, gazu, energii elektrycznej; – elementy sieci i przyłącza do odprowadzania ścieków komunalnych; – elementy sieci i przyłącza telekomunikacyjne – z założeniem, iż infrastruktura ta po wykonaniu zostanie wykorzystana podczas budowy;
2. zaprojektowanie i wykonanie budynku Muzeum,
3. zaprojektowanie i wykonanie rewaloryzacji (remontu) zabytkowej Willi Bzów znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy budynku Muzeum, a także jej zabezpieczenie przed ewentualnością zniszczenia podczas budowy tego budynku;
4. zaprojektowanie i wykonanie robót i usług w zakresie zagospodarowania terenów zieleni podlegających opiece konserwatora zabytków;
5. roboty i usługi w zakresie projektowania i wykonania wnętrz wraz z dostawą wyposażenia wnętrz;
6. koordynacja prac Wykonawcy z pracami i projektem wykonywanym przez Projektanta Wystawy Stałej oraz pracami Wykonawcy Wystawy Stałej.
Charakter przedmiotu zamówienia i sposób jego wykonania:
1. Główna część budynku Muzeum znajdzie się poniżej poziomu gruntu, w którym na głębokości od 2,5 do 4,0 m występuje woda gruntowa. Poziom posadzki najniższej kondygnacji znajdzie się na głębokości około 15 m poniżej poziomu terenu i będzie oddzielony od głównej płyty fundamentowej przestrzenią techniczną o wysokości co najmniej 2 m.
2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaprojektował budynek z zastosowaniem symulacji opartej na modelu BIM (Building Information Modelling) w standardzie IFC (Industry Foundation Classes) z uwzględnieniem wytycznych dyrektyw ws. charakterystyki energetycznej budynków. Z uwagi na fakt, iż budynek Muzeum ma być użytkowany przynajmniej przez jedno stulecie, a Zamawiający przywiązuje ogromną wagę do kosztów jego eksploatacji i utrzymywania go w stanie najwyższej użyteczności, wymaga się podczas projektowania zastosowania modelowania BIM w celu uzyskania:
(1) jak najniższych wskaźników zużycia energii;
(2) jak najniższych kosztów eksploatacji i konserwacji budynku i jego wyposażenia;
(3) jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa użytkowania;
(4) radykalnego zminimalizowania wpływu budynku na środowisko i otaczającą go przyrodę.
Zamawiający wymaga wykonania projektu budynku z zastosowaniem betonu architektonicznego najwyższej klasy, zgodnie z koncepcją architektoniczno-artystyczną zawartą w programie funkcjonalno-użytkowym. Realizacja wizji artystycznej wymaga zastosowania betonu architektonicznego jako tła dla ekspozycji muzealnej nieograniczonej tylko do Sali wystawowej, co zdecyduje o powodzeniu całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Zamawiający wymaga świadczenia nadzoru autorskiego przez autorów projektu, z uwagi na niepowtarzalny charakter inwestycji.
Zamawiający wymaga świadczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 lub innym równoważnym dokumentem odniesienia.
Wykonawca będzie zobowiązany potwierdzić za pomocą właściwych dokumentów wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 lub innym równoważnym dokumentem odniesienia.
Zamawiający wymaga osiągnięcia przez Wykonawcę następujących parametrów energetycznych budynku Muzeum: (1) Energia użytkowa [Eu]: 172,49; (2) Energia końcowa [Ek]: 83,13; (3) Uzysk energii ze źródeł energii odnawialnej [Z]: 119,22; (4) Koszty użytkowania [Ku]: 26,87, gdzie:
Eu – Energia Użytkowa – wyrażona wskaźnikiem kWh/m2 – oznacza całkowitą ilość energii zużywanej w toku normalnej rocznej eksploatacji i użytkowania budynku wraz z jego instalacjami, przeliczonej na jednostkę powierzchni;
Ek – Energia Końcowa – wyrażona wskaźnikiem kWh/m2 – oznacza całkowitą ilość energii pozyskiwanej w okresie roku ze wszystkich dostępnych źródeł zewnętrznych z pominięciem energii uzyskiwanej ze źródeł energii odnawialnej zainstalowanych w Budynku Muzeum i w jego najbliższym otoczeniu oraz energii odzyskiwanej w instalacjach odzyskiwania energii, przeliczonej na jednostkę powierzchni budynku;
Z – Uzysk Energii ze Źródeł Odnawialnych – wyrażony wskaźnikiem kWh/m2 – oznacza całkowitą ilość energii uzyskiwanej w okresie roku ze źródeł energii odnawialnej zainstalowanych w Budynku Muzeum i w jego najbliższym otoczeniu, przeliczonej na jednostkę powierzchni budynku;
Ku – Koszty Użytkowania – wyrażone wskaźnikiem zł/m2 – oznaczają zsumowane roczne, przeliczone na jednostkę powierzchni budynku, koszty zużycia energii kupowanej ze źródeł zewnętrznych.
Zamawiający wymaga zastosowania takich rozwiązań, które zminimalizują koszty pracy związanej z bieżącą eksploatacją, konserwacją i serwisowaniem Budynku Muzeum z jego instalacjami.
Zamówienie należy wykonać z uwzględnieniem konieczności zaprojektowania i wybudowania części podziemnej budynku w sposób, który w warunkach występowania wód gruntowych na głębokości 3 – 4 metrów poniżej poziomu wierzchniej warstwy gruntu, zapewni inspektorom nadzoru nieprzerwany i niczym nieograniczony dostęp do robót budowlanych dotyczących płyty fundamentowej, ścian zewnętrznych oraz systemu izolacji budynku, z każdej strony ścian zewnętrznych, od chwili rozpoczęcia tych robót do czasu ich zakrycia po dokonaniu niezbędnych odbiorów.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000 Roboty budowlane, 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę, 45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 45112711 Roboty w zakresie kształtowania parków, 45112712 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów, 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45300000 Roboty instalacyjne w budynkach, 45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45500000 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej, 45262690 Remont starych budynków, 45453000 Roboty remontowe i renowacyjne, 45453100 Roboty renowacyjne, 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 71200000 Usługi architektoniczne i podobne, 71300000 Usługi inżynieryjne, 71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu, 71500000 Usługi związane z budownictwem, 71600000 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej, 39100000 Meble

II.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu/uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności związanej z wydarzeniami, których podmiot zamawiający nie mógł przewidzieć oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie tak
1.12.2015 Zamawiający odstąpił od Umowy z 15.6.2015 nr ZP/MJP/DI/2/2014 na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną oraz wymaganiami zamawiającego dla zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach WPR pn. „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” zawartej z Konsorcjum: Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ED.ZÜBLIN AG z siedzibą w Stuttgarcie (Niemcy) oraz STRABAG AG z siedzibą w Spittal an der Drau (Austria) na podstawie Art. 73 § 1 lit. c) ww. umowy, ze względu na niewłaściwe wykonywanie umowy i nieuwzględnienie zastrzeżeń Zamawiającego co do sposobu projektowania i proponowanych rozwiązań w dokumentacji projektowej oraz terminowego wykonania umowy. Stosownie do art. 67 ust 1 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, gdy ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on wcześniej przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Przesłanka wystąpienia okoliczności, których nie dało się wcześniej przewidzieć odnosi się do sytuacji, której wystąpienie w normalnym stanie rzeczy byłoby mało prawdopodobne, a więc nagłych i niespodziewanych. Sytuacji, której nie można było przewidzieć, nie można jednakże utożsamiać wyłącznie ze zdarzeniami, których wystąpienie strony umowy uznały za nieprawdopodobne lub wręcz niemożliwe, lecz z takimi, których wystąpienia w normalnym toku rzeczy, przy założeniu działania stron ze starannością wymaganą w stosunkach danego rodzaju nie zakładano. Nadto, nieprzewidywalność okoliczności powinna być zawsze oceniana indywidualnie – w konkretnym stanie prawnym i faktycznym. Możliwości uznania, że w danych okolicznościach wystąpiły okoliczności nieprzewidywalne, nie może przy tym stać na przeszkodzie fakt przewidzenia w dokumentach kontraktowych możliwości odstąpienia od umowy z wybranym wykonawcą. Wypowiedzenie umowy, niezależnie od tego, kto ją wypowiada i jakie są przyczyny takiego działania czy to wykonawcy, czy zamawiającego, jest sytuacją wyjątkową. Wypowiedzenie umowy jest możliwe po wystąpieniu okoliczności w niej wskazanych, jednak ich wystąpienie w trakcie realizacji umowy nigdy nie jest pewne (por. uchwała KIO z 19 maja 2014 roku, KIO/KD 46/14, uchwała KIO z 6 sierpnia 2010 roku, KIO/KD 58/10). Zamieszczenie w umowie stosownych postanowień na tę okoliczność traktować bowiem należy w kategoriach podjęcia przez Zamawiającego działań mających na celu należyte zabezpieczenie interesu instytucji publicznej na wypadek wystąpienia niepożądanych skutków związanych z ewentualnym niedochowaniem warunków umowy przez wykonawcę oraz dbałości o realizację zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.Analiza stanu faktycznego, w którym znalazł się Zamawiający wskazuje, że wystąpiły wyjątkowe (ponadstandardowe) okoliczności, których nie dało się wcześniej przewidzieć. Na skutek okoliczności leżących po stronie wykonawcy zaistniała bowiem sytuacja, w której kontynuowanie realizacji zamówienia przez wybranego wykonawcę stało się niemożliwe i niecelowe z uwagi na ryzyko nieukończenia inwestycji w terminie wynikającym z uchwały Rady Ministrów i zawartej na jej podstawie umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), a nawet nieukończenia jej przez wybranego wykonawcę w ogóle. To z kolei rodziłoby realne niebezpieczeństwo niedotrzymania warunków ww. uchwały i zawartej w jej wyniku umowy z MKiDN i byłoby sprzeczne z podstawowymi celami powołania i funkcjonowania Muzeum. Zgodnie bowiem z Zarządzeniem nr 40 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, przedmiotem działalności Muzeum jest m.in. przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji mającej na celu stworzenie kompleksu muzealnego, w zakresie wymienionym w Umowie z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.Nadto, podkreślenia wymaga okoliczność, że Zamawiający nie mógł przewidzieć, że wybrany z należytą starannością doświadczony wykonawca nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających z zawartej przez strony umowy. Wykonawca zamówienia został bowiem wybrany w przetargu ograniczonym, w którym Zamawiający – z uwagi na skomplikowany charakter zamówienia – postawił wykonawcom wysokie wymagania, zarówno co do warunków udziału w postępowaniu, jak i kryteriów oceny ofert. Ubiegający się o zamówienie wykonawcy wykorzystali dostępne środki odwoławcze na każdym etapie postępowania, a co do prawidłowości wyboru wykonawcy zamówienia, pozytywnie wypowiedziała się także Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w wyroku z 20.4.2015. W związku z powyższym, decyzja Zamawiającego o odstąpieniu od umowy z wybranym wykonawcą była decyzją uzasadnioną okolicznościami, a poprzedzoną szeregiem działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie zaistniałej sytuacji, mobilizując wykonawcę do sprawnego oraz terminowego wykonywania powierzonych mu w umowie obowiązków. Co równie istotne, decyzja o odstąpieniu od umowy została ostatecznie podjęta przez Zamawiającego w czasie, który wciąż pozwala na realizację inwestycji w terminach wynikających z uchwały Rady Ministrów, umowy z MKiDN oraz innych dokumentów programowych wiążących Muzeum. Jednakże dochowanie tych terminów możliwe jest wyłącznie w sytuacji natychmiastowego podjęcia prac związanych z wykonaniem zamówienia przez nowego wykonawcę.W doktrynie prawa zamówień publicznych podkreśla się, iż z sytuacją, w której występuje „konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia” mamy do czynienia wówczas, gdy zamawiający zmuszony jest udzielić zamówienia publicznego bez zbędnej zwłoki, a samo zamówienie winno być zrealizowane natychmiastowo. Oznacza to, że między wystąpieniem określonego zdarzenia a realizacją zamówienia musi występować adekwatny związek przyczynowy. Natychmiastowość wykonania zamówienia powinna być przy tym podyktowana koniecznością zapobieżenia wystąpienia negatywnych konsekwencji spowodowanych przez zaistnienie określonych okoliczności, przy czym na potrzeby badania okoliczności powodujących natychmiastową konieczność wykonania zamówienia należy brać pod uwagę również względy związane z ważnym interesem publicznym. W zaistniałym stanie faktycznym okolicznością powodującą natychmiastową konieczność wykonania zamówienia jest obowiązek realizacji omawianej inwestycji w terminie i na warunkach wynikających z uchwały Rady Ministrów, umowy z MKiDN oraz pozostałych dokumentów programowych wiążących Muzeum, dla realizacji których Muzeum zostało powołane. Zważyć zatem należy, iż uchwała Rady Ministrów przewiduje zakończenie realizacji inwestycji w grudniu 2017 r., tak aby była ona gotowa na przeprowadzenie na jej terenie obchodów 150-ej rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, która przypada na 5.12.2017 i jest zdarzeniem z samej swojej istoty niepowtarzalnym. Wywiązanie się przez Zamawiającego z obowiązku wykonania inwestycji w terminie ustalonym w uchwale Rady Ministrów implikuje konieczność niezwłocznego rozpoczęcia prac mających na celu kontynuację projektowania i wykonania prac związanych z budową kompleksu Muzeum. W przeciwnym wypadku zrealizowanie inwestycji i jej oddanie w terminie wynikającym z ww. dokumentów oraz przeprowadzenie na jej terenie uroczystości rocznicowych w ogóle nie będzie możliwe. To zaś oznaczałoby niewywiązanie się przez Muzeum z nałożonych na nie obowiązków oraz nieosiągnięcie podstawowego celu, dla którego zostało powołane. Należy dodatkowo zwrócić uwagę, że zagrożenie związane z możliwością utraty przez Zamawiającego możliwości realizacji jego podstawowego celu jakim jest budowa Muzeum i otwarcie tego Muzeum w określonej dacie wykracza poza zakres związany wyłącznie z realizacją samego przedmiotu zamówienia i ma poważne niekorzystne konsekwencje dla interesu publicznego, w tym interesów gospodarczych Miasta Sulejówka i jego mieszkańców. Zgodnie z przyjętymi założeniami, lokalizacja kompleksu Muzeum, które według przyjętych szacunków odwiedzać będzie około 100 000 osób rocznie, w osiemnastotysięcznym Sulejówku, daje miastu olbrzymią szansę rozwoju również gospodarczego. Zwiększony ruch turystyczny z całą pewnością wpłynie na rozwój sektora usług i zatrudnienia. Możliwość realnego utworzenia kompleksu Muzeum oraz jego oddania do dyspozycji zwiedzającym ma zatem także istotne znaczenie społeczne i gospodarcze. W celu zapobieżenia wystąpienia negatywnych konsekwencji zaistniałej sytuacji, Muzeum jest wręcz zobligowane do natychmiastowego udzielenia zamówienia nowemu wykonawcy. W analizowanym stanie faktycznym istotna jest również okoliczność, że nie jest możliwe udzielenie zamówienia na kontynuacje realizacji inwestycji w żadnym z pozostałych trybów udzielania zamówień publicznych przewidzianych ustawą Pzp, a w szczególności w jednym z trybów przetargowych, z powodu braku możliwości dochowania przewidzianych dla tych trybów minimalnych ustawowych terminów dotyczących m.in. czasu na złożenie wniosku o dopuszczenie w postępowaniu, oceny ofert, ewentualnych postępowań odwoławczych, nawet w przypadku skorzystania z możliwości skrócenia niektórych z tych terminów wynikających z odpowiednich przepisów ustawy Pzp, w tym w przypadku zastosowania tzw. procedury uproszczonej, tj. umożliwiającej skrócenie terminów na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia. Należy bowiem mieć na względzie, iż w każdym przypadku Zamawiający będzie zobligowany do zachowania podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, w tym zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zapewnienia wykonawcom odpowiedniego terminu na zapoznanie się z dokumentacją i należyte przygotowanie oferty oraz do uwzględnienia prawa wykonawców do skorzystania z procedur odwoławczych. Jedynie bowiem należyte przygotowanie procedur przetargowych, w przypadku tak skomplikowanego zamówienia, może rokować ich pozytywnym zakończeniem, tj. udzieleniem zamówienia wykonawcy, który daje gwarancję należytego wykonania zamówienia, na warunkach i w terminie wynikającym z zawartej umowy. Biorąc pod uwagę zakres prac niezbędnych do wykonania w analizowanym przypadku, specyfikę zamówienia związaną z przejęciem części prac po dotychczasowym wykonawcy, jak również wartość zamówienia i poziom jego skomplikowania, uzasadnione jest twierdzenie, że zachowanie jakiegokolwiek innego trybu udzielenia zamówienia byłoby zbyt czasochłonne. Zważywszy, że czas niezbędny na samo przeprowadzenie postępowania (nie licząc przygotowania dokumentacji niezbędnej do jego przeprowadzenia) wynosił pierwotnie ok. 10 miesięcy, a szacowany przez Zamawiającego minimalny czas jego wykonania to ok 22 miesięcy, niemożność dochowania terminu realizacji inwestycji określonego w uchwale Rady Ministrów oraz organizacji na terenie Muzeum 150-ej rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego w przypadku wyboru innego trybu udzielenia zamówienia staje się oczywista i stawia pod znakiem zapytania celowość samej inwestycji. Dodatkową okolicznością uwzględniona przez Zamawiającego jest fakt, iż odstąpienie od umowy z dotychczasowym wykonawcą kompleksu Muzeum nie pozostaje bez wpływu na inne umowy związane z realizacją inwestycji, a w szczególności na umowę w przedmiocie sprawowania nadzoru inwestorskiego zawartą z firmą OVE ARUP & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. Świadczenie przez tego wykonawcę swoich usług w czasie trwania procedury wyboru nowego wykonawcy kompleksu Muzeum jest bezprzedmiotowe i kosztogenne dla Zamawiającego, zobowiązanego do oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. Umowa ta przewiduje wprawdzie możliwość jej czasowego zawieszenia – na okres maksymalnie 3 miesięcy (z której to możliwości Zamawiający skorzystał począwszy od 1.1.2016), lecz jest to okres z całą pewnością niewystarczający do przeprowadzenia procedury udzielenia nowego zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie kompleksu Muzeum.Podobnie wybór nowego wykonawcy kompleksu Muzeum w jednym z podstawowych trybów udzielania zamówień publicznych nie pozostawałby bez wpływu na wykonanie wystawy stałej Muzeum, co nie może się rozpocząć przed oddaniem budynku Muzeum do użytkowania. Oczywistym jest zatem, że każde przesunięcie terminu wykonania budynku Muzeum automatycznie odsuwa w czasie termin wykonania wystawy.W tej sytuacji wybór trybu zamówienia z wolnej ręki staje się koniecznością niewynikającą ze stanowiska Zamawiającego, lecz z przyczyn obiektywnych, uzasadnionych wymaganiami i przebiegiem procesu projektowania, technologią prowadzenia robót budowlanych oraz obowiązkiem dotrzymania terminu wykonania określonego w uchwale Rady Ministrów.Reasumując, przeprowadzona ocena stanu faktycznego i prawnego, w tym w szczególności okoliczności przeprowadzenia pierwotnego postępowania przetargowego zakończonego podpisaniem umowy, określonych w ustawie Pzp przesłanek zastosowania trybu z wolnej ręki, jak również ważnego interesu publicznego przemawia za uznaniem, że wybór wykonawcy zamówienia na „kontynuację projektowania i wykonania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. »Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku« przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z 6.9.2011 z późn. zm.” jest uzasadniony.Dokonując wyboru wykonawcy, który zostanie zaproszony do negocjacji w trybie z wolnej ręki, Zamawiający miał przede wszystkim na względzie skomplikowany charakter i specyfikę zamówienia wymagające dużego doświadczenia wykonawcy, w tym nie tylko w zakresie wykonywania robót budowlanych, ale również w zakresie projektowania z wykorzystaniem modelu BIM oraz optymalizacji rozwiązań energetycznych w sposób zapewniający osiągnięcie założonych przez Zamawiającego parametrów efektywności energetycznej budynku Muzeum, jak również konieczność natychmiastowego przystąpienia do realizacji zamówienia po zawarciu umowy i zachowania napiętego terminu jego realizacji, a przy tym kierował się ogólnymi zasadami udzielania zamówień publicznych. W konsekwencji, Zamawiający dokonał wyboru firmy Porr Polska Construction S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio: Porr (Polska) S.A. z siedzibą Warszawie), która swoje kompetencje do wykonania tego zamówienia (tj. wiedzę i doświadczenie, dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym, zdolnością ekonomiczną i finansową) potwierdziła już w pierwotnym postępowaniu. Przedstawione wówczas przez wykonawcę Porr dokumenty – niezakwestionowane przez pozostałych oferentów ani KIO potwierdzały, że wykonawca ten będzie zdolny do wykonania zamówienia. Jednocześnie oferty wykonawcy Porr i wykonawcy, którego oferta została pierwotnie wybrana do wykonania zamówienia w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert, których łączna waga w przetargu wynosiła 54 % – zostały ocenione niemal identycznie: w ramach kryteriów termin wykonania i jakość rozwiązania obie firmy uzyskały taką samą liczbę punktów, zaś w kryterium efektywność energetyczna różnica punktowa między tymi ofertami wyniosła zaledwie 0,08 punktu, wobec czego z powodzeniem można twierdzić, że w ramach tego kluczowego kryterium (waga 46 %) firma Porr zaoferowała rozwiązanie nie gorsze, aniżeli wybrany wówczas wykonawca. Dla porównania – punktacja oferty wykonawcy uplasowanego na trzecim miejscu w przetargu w ramach tego kryterium była już niższa o 8,85 punktu. Nadto podkreślenia wymaga fakt, że zaoferowane przez wykonawców w przetargu parametry energetyczne zostały zweryfikowane na podstawie przygotowanych przez nich raportów z modelowania energetycznego, którymi Zamawiający dysponuje. Fakt, iż wykonawca Porr brał udział w poprzednim postępowaniu, zapoznał się z dokumentacją oraz – co niezwykle istotne – przygotował wymagany wówczas raport energetyczny – pozwala przyjąć, że wykonawca ten będzie zdolny natychmiast przystąpić do wykonania zamówienia, co jest warunkiem sine qua non dotrzymania terminu zakończenia inwestycji. Skierowanie zaproszenia do wykonawcy Porr pozwala na założenie, że Zamawiający w efekcie udzielenia zamówienia uzyska wymaganą jakość i parametry energetyczne budynku Muzeum oraz zrealizuje inwestycję w terminie określonym w uchwale Rady Ministrów, zaś zamówienie zostanie wykonane przez wykonawcę, którego wiedza, doświadczenie, potencjał kadrowy oraz ekonomiczno-finansowy zostały szczegółowo i pozytywnie zweryfikowane – w tym przez KIO – zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp dla postępowania przetargowego.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
ZP/MJP/DI/1/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Porr Polska Construction S.A.
Adres pocztowy: ul. Poleczki 35
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-822
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Uzasadnienie prawne wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki:
Postępowanie jest prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).
Uzasadnienie faktyczne wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki:
1.12.2015 Zamawiający odstąpił od Umowy z 15.6.2015 nr ZP/MJP/DI/2/2014 na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną oraz wymaganiami zamawiającego dla zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach WPR pn. „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” zawartej z Konsorcjum: Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ED.ZÜBLIN AG z siedzibą w Stuttgarcie (Niemcy) oraz Strabag AG z siedzibą w Spittal an der Drau (Austria) na podstawie Art. 73 § 1 lit. c) ww. umowy, ze względu na niewłaściwe wykonywanie umowy i nieuwzględnienie zastrzeżeń Zamawiającego co do sposobu projektowania i proponowanych rozwiązań w dokumentacji projektowej oraz terminowego wykonania umowy.
Stosownie do art. 67 ust 1 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, gdy ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on wcześniej przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.
Przesłanka wystąpienia okoliczności, których nie dało się wcześniej przewidzieć odnosi się do sytuacji, której wystąpienie w normalnym stanie rzeczy byłoby mało prawdopodobne, a więc nagłych i niespodziewanych. Sytuacji, której nie można było przewidzieć, nie można jednakże utożsamiać wyłącznie ze zdarzeniami, których wystąpienie strony umowy uznały za nieprawdopodobne lub wręcz niemożliwe, lecz z takimi, których wystąpienia w normalnym toku rzeczy, przy założeniu działania stron ze starannością wymaganą w stosunkach danego rodzaju nie zakładano. Nadto, nieprzewidywalność okoliczności powinna być zawsze oceniana indywidualnie – w konkretnym stanie prawnym i faktycznym. Możliwości uznania, że w danych okolicznościach wystąpiły okoliczności nieprzewidywalne, nie może przy tym stać na przeszkodzie fakt przewidzenia w dokumentach kontraktowych możliwości odstąpienia od umowy z wybranym wykonawcą. Wypowiedzenie umowy, niezależnie od tego, kto ją wypowiada i jakie są przyczyny takiego działania czy to wykonawcy, czy zamawiającego, jest sytuacją wyjątkową. Wypowiedzenie umowy jest możliwe po wystąpieniu okoliczności w niej wskazanych, jednak ich wystąpienie w trakcie realizacji umowy nigdy nie jest pewne (por. uchwała KIO z 19.5.2014, KIO/KD 46/14, uchwała KIO z 6.8.2010, KIO/KD 58/10). Zamieszczenie w umowie stosownych postanowień na tę okoliczność traktować bowiem należy w kategoriach podjęcia przez Zamawiającego działań mających na celu należyte zabezpieczenie interesu instytucji publicznej na wypadek wystąpienia niepożądanych skutków związanych z ewentualnym niedochowaniem warunków umowy przez wykonawcę oraz dbałości o realizację zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
Analiza stanu faktycznego, w którym znalazł się Zamawiający wskazuje, że wystąpiły wyjątkowe (ponadstandardowe) okoliczności, których nie dało się wcześniej przewidzieć. Na skutek okoliczności leżących po stronie wykonawcy zaistniała bowiem sytuacja, w której kontynuowanie realizacji zamówienia przez wybranego wykonawcę stało się niemożliwe i niecelowe z uwagi na ryzyko nieukończenia inwestycji w terminie wynikającym z uchwały Rady Ministrów i zawartej na jej podstawie umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), a nawet nieukończenia jej przez wybranego wykonawcę w ogóle. To z kolei rodziłoby realne niebezpieczeństwo niedotrzymania warunków ww. uchwały i zawartej w jej wyniku umowy z MKiDN i byłoby sprzeczne z podstawowymi celami powołania i funkcjonowania Muzeum. Zgodnie bowiem z Zarządzeniem nr 40 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 10.11.2008 w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, przedmiotem działalności Muzeum jest m.in. przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji mającej na celu stworzenie kompleksu muzealnego, w zakresie wymienionym w Umowie z 10.11.2008 w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Nadto, podkreślenia wymaga okoliczność, że Zamawiający nie mógł przewidzieć, że wybrany z należytą starannością doświadczony wykonawca nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających z zawartej przez strony umowy. Wykonawca zamówienia został bowiem wybrany w przetargu ograniczonym, w którym Zamawiający – z uwagi na skomplikowany charakter zamówienia – postawił wykonawcom wysokie wymagania, zarówno co do warunków udziału w postępowaniu, jak i kryteriów oceny ofert. Ubiegający się o zamówienie wykonawcy wykorzystali dostępne środki odwoławcze na każdym etapie postępowania, a co do prawidłowości wyboru wykonawcy zamówienia, pozytywnie wypowiedziała się także Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w wyroku z 20.4.2015.
W związku z powyższym, decyzja Zamawiającego o odstąpieniu od umowy z wybranym wykonawcą była decyzją uzasadnioną okolicznościami, a poprzedzoną szeregiem działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie zaistniałej sytuacji, mobilizując wykonawcę do sprawnego oraz terminowego wykonywania powierzonych mu w umowie obowiązków. Co równie istotne, decyzja o odstąpieniu od umowy została ostatecznie podjęta przez Zamawiającego w czasie, który wciąż pozwala na realizację inwestycji w terminach wynikających z uchwały Rady Ministrów, umowy z MKiDN oraz innych dokumentów programowych wiążących Muzeum. Jednakże dochowanie tych terminów możliwe jest wyłącznie w sytuacji natychmiastowego podjęcia prac związanych z wykonaniem zamówienia przez nowego wykonawcę.
W doktrynie prawa zamówień publicznych podkreśla się, iż z sytuacją, w której występuje „konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia” mamy do czynienia wówczas, gdy zamawiający zmuszony jest udzielić zamówienia publicznego bez zbędnej zwłoki, a samo zamówienie winno być zrealizowane natychmiastowo. Oznacza to, że między wystąpieniem określonego zdarzenia a realizacją zamówienia musi występować adekwatny związek przyczynowy. Natychmiastowość wykonania zamówienia powinna być przy tym podyktowana koniecznością zapobieżenia wystąpienia negatywnych konsekwencji spowodowanych przez zaistnienie określonych okoliczności, przy czym na potrzeby badania okoliczności powodujących natychmiastową konieczność wykonania zamówienia należy brać pod uwagę również względy związane z ważnym interesem publicznym.
W zaistniałym stanie faktycznym okolicznością powodującą natychmiastową konieczność wykonania zamówienia jest obowiązek realizacji omawianej inwestycji w terminie i na warunkach wynikających z uchwały Rady Ministrów, umowy z MKiDN oraz pozostałych dokumentów programowych wiążących Muzeum, dla realizacji których Muzeum zostało powołane. Zważyć zatem należy, iż uchwała Rady Ministrów przewiduje zakończenie realizacji inwestycji w grudniu 2017 r., tak aby była ona gotowa na przeprowadzenie na jej terenie obchodów 150-ej rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, która przypada na 5.12.2017 i jest zdarzeniem z samej swojej istoty niepowtarzalnym.
Wywiązanie się przez Zamawiającego z obowiązku wykonania inwestycji w terminie ustalonym w uchwale Rady Ministrów implikuje konieczność niezwłocznego rozpoczęcia prac mających na celu kontynuację projektowania i wykonania prac związanych z budową kompleksu Muzeum. W przeciwnym wypadku zrealizowanie inwestycji i jej oddanie w terminie wynikającym z ww. dokumentów oraz przeprowadzenie na jej terenie uroczystości rocznicowych w ogóle nie będzie możliwe. To zaś oznaczałoby niewywiązanie się przez Muzeum z nałożonych na nie obowiązków oraz nieosiągnięcie podstawowego celu, dla którego zostało powołane. Należy dodatkowo zwrócić uwagę, że zagrożenie związane z możliwością utraty przez Zamawiającego możliwości realizacji jego podstawowego celu jakim jest budowa Muzeum i otwarcie tego Muzeum w określonej dacie wykracza poza zakres związany wyłącznie z realizacją samego przedmiotu zamówienia i ma poważne niekorzystne konsekwencje dla interesu publicznego, w tym interesów gospodarczych Miasta Sulejówka i jego mieszkańców. Zgodnie z przyjętymi założeniami, lokalizacja kompleksu Muzeum, które według przyjętych szacunków odwiedzać będzie około 100 tysięcy osób rocznie, w osiemnastotysięcznym Sulejówku, daje miastu olbrzymią szansę rozwoju również gospodarczego. Zwiększony ruch turystyczny z całą pewnością wpłynie na rozwój sektora usług i zatrudnienia. Możliwość realnego utworzenia kompleksu Muzeum oraz jego oddania do dyspozycji zwiedzającym ma zatem także istotne znaczenie społeczne i gospodarcze. W celu zapobieżenia wystąpienia negatywnych konsekwencji zaistniałej sytuacji, Muzeum jest wręcz zobligowane do natychmiastowego udzielenia zamówienia nowemu wykonawcy.
W analizowanym stanie faktycznym istotna jest również okoliczność, że nie jest możliwe udzielenie zamówienia na kontynuacje realizacji inwestycji w żadnym z pozostałych trybów udzielania zamówień publicznych przewidzianych ustawą Pzp, a w szczególności w jednym z trybów przetargowych, z powodu braku możliwości dochowania przewidzianych dla tych trybów minimalnych ustawowych terminów dotyczących m.in. czasu na złożenie wniosku o dopuszczenie w postępowaniu, oceny ofert, ewentualnych postępowań odwoławczych, nawet w przypadku skorzystania z możliwości skrócenia niektórych z tych terminów wynikających z odpowiednich przepisów ustawy Pzp, w tym w przypadku zastosowania tzw. procedury uproszczonej, tj. umożliwiającej skrócenie terminów na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia. Należy bowiem mieć na względzie, iż w każdym przypadku Zamawiający będzie zobligowany do zachowania podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, w tym zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zapewnienia wykonawcom odpowiedniego terminu na zapoznanie się z dokumentacją i należyte przygotowanie oferty oraz do uwzględnienia prawa wykonawców do skorzystania z procedur odwoławczych. Jedynie bowiem należyte przygotowanie procedur przetargowych, w przypadku tak skomplikowanego zamówienia, może rokować ich pozytywnym zakończeniem, tj. udzieleniem zamówienia wykonawcy, który daje gwarancję należytego wykonania zamówienia, na warunkach i w terminie wynikającym z zawartej umowy.
Biorąc pod uwagę zakres prac niezbędnych do wykonania w analizowanym przypadku, specyfikę zamówienia związaną z przejęciem części prac po dotychczasowym wykonawcy, jak również wartość zamówienia i poziom jego skomplikowania, uzasadnione jest twierdzenie, że zachowanie jakiegokolwiek innego trybu udzielenia zamówienia byłoby zbyt czasochłonne. Zważywszy, że czas niezbędny na samo przeprowadzenie postępowania (nie licząc przygotowania dokumentacji niezbędnej do jego przeprowadzenia) wynosił pierwotnie ok. 10 miesięcy, a szacowany przez Zamawiającego minimalny czas jego wykonania to ok 22 miesięcy, niemożność dochowania terminu realizacji inwestycji określonego w uchwale Rady Ministrów oraz organizacji na terenie Muzeum 150-ej rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego w przypadku wyboru innego trybu udzielenia zamówienia staje się oczywista i stawia pod znakiem zapytania celowość samej inwestycji.
Dodatkową okolicznością uwzględniona przez Zamawiającego jest fakt, iż odstąpienie od umowy z dotychczasowym wykonawcą kompleksu Muzeum nie pozostaje bez wpływu na inne umowy związane z realizacją inwestycji, a w szczególności na umowę w przedmiocie sprawowania nadzoru inwestorskiego zawartą z firmą OVE ARUP & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. Świadczenie przez tego wykonawcę swoich usług w czasie trwania procedury wyboru nowego wykonawcy kompleksu Muzeum jest bezprzedmiotowe i kosztogenne dla Zamawiającego, zobowiązanego do oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. Umowa ta przewiduje wprawdzie możliwość jej czasowego zawieszenia – na okres maksymalnie 3 miesięcy (z której to możliwości Zamawiający skorzystał począwszy od 1.1.2016), lecz jest to okres z całą pewnością niewystarczający do przeprowadzenia procedury udzielenia nowego zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie kompleksu Muzeum.
Podobnie wybór nowego wykonawcy kompleksu Muzeum w jednym z podstawowych trybów udzielania zamówień publicznych nie pozostawałby bez wpływu na wykonanie wystawy stałej Muzeum, co nie może się rozpocząć przed oddaniem budynku Muzeum do użytkowania. Oczywistym jest zatem, że każde przesunięcie terminu wykonania budynku Muzeum automatycznie odsuwa w czasie termin wykonania wystawy.
W tej sytuacji wybór trybu zamówienia z wolnej ręki staje się koniecznością niewynikającą ze stanowiska Zamawiającego, lecz z przyczyn obiektywnych, uzasadnionych wymaganiami i przebiegiem procesu projektowania, technologią prowadzenia robót budowlanych oraz obowiązkiem dotrzymania terminu wykonania określonego w uchwale Rady Ministrów.
Reasumując, przeprowadzona ocena stanu faktycznego i prawnego, w tym w szczególności okoliczności przeprowadzenia pierwotnego postępowania przetargowego zakończonego podpisaniem umowy, określonych w ustawie Pzp przesłanek zastosowania trybu z wolnej ręki, jak również ważnego interesu publicznego przemawia za uznaniem, że wybór wykonawcy zamówienia na „kontynuację projektowania i wykonania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. »Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku« przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z 6.9.2011 z późn. zm.” jest uzasadniony.
Dokonując wyboru wykonawcy, który zostanie zaproszony do negocjacji w trybie z wolnej ręki, Zamawiający miał przede wszystkim na względzie skomplikowany charakter i specyfikę zamówienia wymagające dużego doświadczenia wykonawcy, w tym nie tylko w zakresie wykonywania robót budowlanych, ale również w zakresie projektowania z wykorzystaniem modelu BIM oraz optymalizacji rozwiązań energetycznych w sposób zapewniający osiągnięcie założonych przez Zamawiającego parametrów efektywności energetycznej budynku Muzeum, jak również konieczność natychmiastowego przystąpienia do realizacji zamówienia po zawarciu umowy i zachowania napiętego terminu jego realizacji, a przy tym kierował się ogólnymi zasadami udzielania zamówień publicznych. W konsekwencji, Zamawiający dokonał wyboru firmy Porr Polska Construction S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio: Porr (Polska) S.A. z siedzibą Warszawie), która swoje kompetencje do wykonania tego zamówienia (tj. wiedzę i doświadczenie, dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym, zdolnością ekonomiczną i finansową) potwierdziła już w pierwotnym postępowaniu. Przedstawione wówczas przez wykonawcę Porr dokumenty – niezakwestionowane przez pozostałych oferentów ani KIO potwierdzały, że wykonawca ten będzie zdolny do wykonania zamówienia. Jednocześnie oferty wykonawcy Porr i wykonawcy, którego oferta została pierwotnie wybrana do wykonania zamówienia w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert, których łączna waga w przetargu wynosiła 54 % – zostały ocenione niemal identycznie: w ramach kryteriów termin wykonania i jakość rozwiązania obie firmy uzyskały taką samą liczbę punktów, zaś w kryterium efektywność energetyczna różnica punktowa między tymi ofertami wyniosła zaledwie 0,08 punktu, wobec czego z powodzeniem można twierdzić, że w ramach tego kluczowego kryterium (waga 46 %) firma Porr zaoferowała rozwiązanie nie gorsze, aniżeli wybrany wówczas wykonawca. Dla porównania – punktacja oferty wykonawcy uplasowanego na trzecim miejscu w przetargu w ramach tego kryterium była już niższa o 8,85 punktu. Nadto podkreślenia wymaga fakt, że zaoferowane przez wykonawców w przetargu parametry energetyczne zostały zweryfikowane na podstawie przygotowanych przez nich raportów z modelowania energetycznego, którymi Zamawiający dysponuje. Fakt, iż wykonawca Porr brał udział w poprzednim postępowaniu, zapoznał się z dokumentacją oraz – co niezwykle istotne – przygotował wymagany wówczas raport energetyczny – pozwala przyjąć, że wykonawca ten będzie zdolny natychmiast przystąpić do wykonania zamówienia, co jest warunkiem sine qua non dotrzymania terminu zakończenia inwestycji. Skierowanie zaproszenia do wykonawcy Porr pozwala na założenie, że Zamawiający w efekcie udzielenia zamówienia uzyska wymaganą jakość i parametry energetyczne budynku Muzeum oraz zrealizuje inwestycję w terminie określonym w uchwale Rady Ministrów, zaś zamówienie zostanie wykonane przez wykonawcę, którego wiedza, doświadczenie, potencjał kadrowy oraz ekonomiczno-finansowy zostały szczegółowo i pozytywnie zweryfikowane – w tym przez KIO – zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp dla postępowania przetargowego.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.1.2016