Services - 32664-2017

27/01/2017    S19    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Klaipėda: Architektūrinės lauko teritorijų paslaugos

2017/S 019-032664

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
188710823
Liepų g. 11
Kam: Kristina Sirvidienė
LT-91502 Klaipėda
Lietuva
Telefonas: +370 46396104
El. paštas: pirkimai@klaipeda.lt
Faksas: +370 46396178

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.klaipeda.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Projekto „Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui“ techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Klaipėda.

NUTS kodas LT003

II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71222000, 71248000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui (įrengiant, sutvarkant želdynus, dviračių takus, mažosios architektūros elementus, įrengiant privažiuojamąjį kelią). Numatomas pėsčiųjų tako ilgis 1,14 km.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 1
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 2 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 34 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas. Užtikrinimo vertė – ne mažiau nei 5 procentai sutarties kainos be PVM.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka:
1. už geologinių tyrimų atlikimą, topografinių (geodezinių) tyrinėjimo dokumentų parengimą apmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, patvirtinančių suteiktas paslaugas (paslaugų priėmimo-perdavimo aktų ir sąskaitų faktūrų) gavimo dienos;
2. Už Projekto parengimą:
2.1. Pirmas tarpinis mokėjimas, kurio dydis 40 procentų Sutartyje nustatytos Projekto parengimo kainos, atliekamas po to, kai perkančioji organizacija patvirtina teritorijos sutvarkymo (su gretimybėmis) galutinius principinius sprendinius (sprendiniai patvirtinami ir įforminami protokolu).
2.2. Antras tarpinis mokėjimas, kurio dydis 40 procentų Sutartyje nustatytos Projekto parengimo kainos, atliekamas po to, kai tiekėjas pateikia Projektą su bendrosios ekspertizės teigiama išvada. Bendrosios ekspertizės paslaugas apmoka perkančioji organizacija.
2.3. Galutinis mokėjimas, kurio dydis 20 procentų Sutartyje nustatytos Projekto parengimo kainos, atliekamas gavus statybą leidžiantįjį dokumentą.
2.4. Mokėjimai tiekėjui už faktiškai suteiktas paslaugas atliekami pateikus dokumentus, patvirtinančius suteiktas paslaugas (sąskaitas faktūras, suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktus) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo perkančiosios organizacijos atstovų pasirašymo.
3. Už I ir III statybos darbų etapų projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgiant į tai, kad perkamos paslaugos numatomos finansuoti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, mokėjimai atliekami vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 8.10.2014 įsakymu Nr. 1K-316. Mokėjimai tiekėjui atliekami pateikus dokumentus, patvirtinančius suteiktas paslaugas (sąskaitas faktūras, suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktus) ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas įgyvendinančiajai institucijai (VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai) pripažinus išlaidas tinkamomis ir perkančiajai organizacijai gavus šias lėšas į sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo paslaugų suteikimo dienos:
3.1. Tarpiniai mokėjimai už faktiškai suteiktas paslaugas atliekami pagal pateiktus dokumentus, patvirtinančius suteiktas paslaugas (sąskaitas faktūras, suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktus), kol suma pasiekia 90 procentų projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos;
3.2. Galutiniai mokėjimai, kurie sudaro 10 procentų projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos, už faktiškai suteiktas paslaugas atliekami pagal pateiktus dokumentus, patvirtinančius suteiktas paslaugas (sąskaitas faktūras, suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktus), kurie pateikiami kartu su statybos užbaigimo aktu/deklaracija apie statybos darbų užbaigimą).
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiama: išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkos duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma, jei teikiami el. parašu pasirašyti dokumentai, tuomet pateikiami failai .adoc formatu.
2. Tiekėjas neturi neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR. Pateikiama:
1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu (neįskaitant socialinio draudimo įmokų), Lietuvos Respublikoje registruotas fizinis ar juridinis asmuo pateikia Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą dokumentą arba VĮ Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą. Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio asmens duomenis paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną pasitikrina, užfiksuoja ir išsaugo pati Perkančioji organizacija. Atkreipiamas dėmesys, kad SODRA informacinėje sistemoje viešai tikrintini duomenys yra užfiksuoti prieš dvi darbo dienas ir Perkančioji organizacija šiuos duomenis laikys aktualiais.
Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą arba VĮ Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma, jei teikiami el. parašu pasirašyti dokumentai, tuomet pateikiami failai .adoc formatu.
3. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Pateikiama: Jei tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens susirinkime, yra fizinis asmuo, pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma arba VĮ Registrų centro jungtinė pažyma apie fizinį asmenį, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas apie fizinį asmenį.
Jei tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra kitas juridinis asmuo, tiekėjas pateikia laisvos formos deklaraciją, kurioje nurodo, kad dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime yra juridinis asmuo.
Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma, jei teikiami el. parašu pasirašyti dokumentai, tuomet pateikiami failai .adoc formatu.
4. Tiekėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Pateikiama: laisvos formos tiekėjo deklaracija.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
5. Tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turėti teisę verstis projektavimo veikla.
Pateikiama: profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo įregistravimą ir teisę verstis nurodyta veikla. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: VĮ Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą ir/arba įstatus ar kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo įregistravimą ir teisę verstis nurodyta veikla, asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą – verslo liudijimą bei kitus dokumentus, patvirtinančius įregistravimą ir teisę verstis nurodyta veikla.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
6. Tiekėjas turi turėti teisę atlikti geologinius tyrimus.
Pateikiama: Lietuvos Geologijos tarnybos išduotas leidimas geologinių tyrimų atlikimui.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Nereikalaujama.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Netaikomi.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Pateikiama:
1) Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų ar vykdomų sutarčių sąrašas, kuriame nurodomas objekto pavadinimas, sutarties ar sutarties dalies (jei teikiama informacija apie sutartį, pradėtą vykdyti anksčiau nei per paskutinius 3 metus, arba apie dar tebevykdomą sutartį) vertė, užsakovo identifikavimo duomenys.
2) Įvykdytos sutarties atveju pateikiamas bendrosios ekspertizės aktas ir statybą leidžiantis dokumentas;
3) Vykdomos sutarties atveju pateikiama užsakovo pažyma apie tai, kad vykdomos sutarties įvykdyta dalis įvykdyta tinkamai.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
2. Pateikiama:
1) Specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, darbo patirties trukmė siūlomose pareigose, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, subtiekėjo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip subtiekėjas).
2) Išvardytų specialistų kvalifikacijos pažymėjimai, atestatai ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoti dokumentai, Teisės pripažinimo pažymos, leidžiančios teikti nurodytas paslaugas, patvirtinantys specialistų kvalifikaciją.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
Pastabos:
— jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme;
— jei kvalifikacijos atestato galiojimo laikotarpis pasibaigtų sutarčiai nepasibaigus, jis turi būti pratęstas ir galioti visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti įvykdęs* ar vykdo** bent 1 ypatingo statinio (statinių grupė – susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės) statybos ir (ar) rekonstravimo techninio projekto arba techninio darbo projekto, arba techninio projekto ir darbo projekto (tam pačiam objektui) parengimo sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 32 000 EUR su PVM.
*Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta ir baigta vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą. Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta vykdyti anksčiau nei per paskutinius 3 metus, tačiau pabaigta vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei įvykdytos sutarties dalies vertė per paskutinius 3 metus yra ne mažesnė kaip 32 000 EUR su PVM.
**Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie dar vykdomą sutartį, kuri pradėta vykdyti per paskutinius 3 metus, tačiau dar nebaigta vykdyti, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei įvykdytos sutarties dalies vertė yra ne mažesnė kaip 32 000 EUR su PVM.
Pastabos:
— jeigu techninis darbo projektas tam pačiam objektui buvo rengiamas pagal dvi sutartis (techninio projekto parengimo ir darbo projekto parengimo), šių abiejų sutarčių vertė sumuojama;
— projekto vykdymo priežiūra nėra įskaičiuojama į įvykdytos sutarties laikotarpį.
2. Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti:
1) Bent 1 kvalifikuotą ypatingo statinio projekto vadovą (statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės), turintį ne mažesnę kaip 3 metų ypatingo statinio projekto vadovo patirtį teikiant projektavimo paslaugas;
2) Bent 1 kvalifikuotą ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą (statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės), turintį ne mažesnę kaip 3 metų ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo patirtį;
3) Bent po 1 kvalifikuotą ypatingo statinio projekto dalies vadovą šioms projekto dalims:
— nuotekų šalinimo;
— elektrotechnikos;
— susisiekimo ir (ar) sklypo sutvarkymo (sklypo plano), turinčius ne mažesnę kaip 2 metų ypatingų statinių projekto dalies vadovo patirtį teikiant projektavimo paslaugas atitinkamoje projekto dalyje;
4) Bent po 1 kvalifikuotą ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą šioms projekto dalims:
— nuotekų šalinimo;
— elektrotechnikos;
— susisiekimo ir (ar) sklypo sutvarkymo (sklypo plano), turinčius ne mažesnę kaip 2 metų ypatingų statinių projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo patirtį atitinkamoje projekto dalyje;
5) Bent 1 kvalifikuotą geodezininką (topografą).
Pastaba: tas pats specialistas gali būti siūlomas kelioms pozicijoms, jei turi atitinkamą kvalifikaciją ir patirtį.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 13.3.2017 - 17:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
15.3.2017 - 13:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
iki: 15.6.2017
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 15.3.2017 - 13:45

Vieta:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, 1-ame aukšte, 137 kab., Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, Lietuva.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: taip
Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as):
VI.3)Papildoma informacija

1.Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

2. Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai, registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

3. Tiekėjo visas pasiūlymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): 1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. 2. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. 3. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
25.1.2017