Services - 32664-2017

27/01/2017    S19    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Klaipėda: Architectural services for outdoor areas

2017/S 019-032664

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
188710823
Liepų g. 11
For the attention of: Kristina Sirvidienė
LT-91502 Klaipėda
Lithuania
Telephone: +370 46396104
E-mail: pirkimai@klaipeda.lt
Fax: +370 46396178

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.klaipeda.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Projekto „Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui“ techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Klaipėda.

NUTS code LT003

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71222000, 71248000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui (įrengiant, sutvarkant želdynus, dviračių takus, mažosios architektūros elementus, įrengiant privažiuojamąjį kelią). Numatomas pėsčiųjų tako ilgis 1,14 km.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: yes
Number of possible renewals: 1
In the case of renewable supplies or service contracts, estimated timeframe for subsequent contracts:
in months: 2 (from the award of the contract)
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 34 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas. Užtikrinimo vertė – ne mažiau nei 5 procentai sutarties kainos be PVM.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka:
1. už geologinių tyrimų atlikimą, topografinių (geodezinių) tyrinėjimo dokumentų parengimą apmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų, patvirtinančių suteiktas paslaugas (paslaugų priėmimo-perdavimo aktų ir sąskaitų faktūrų) gavimo dienos;
2. Už Projekto parengimą:
2.1. Pirmas tarpinis mokėjimas, kurio dydis 40 procentų Sutartyje nustatytos Projekto parengimo kainos, atliekamas po to, kai perkančioji organizacija patvirtina teritorijos sutvarkymo (su gretimybėmis) galutinius principinius sprendinius (sprendiniai patvirtinami ir įforminami protokolu).
2.2. Antras tarpinis mokėjimas, kurio dydis 40 procentų Sutartyje nustatytos Projekto parengimo kainos, atliekamas po to, kai tiekėjas pateikia Projektą su bendrosios ekspertizės teigiama išvada. Bendrosios ekspertizės paslaugas apmoka perkančioji organizacija.
2.3. Galutinis mokėjimas, kurio dydis 20 procentų Sutartyje nustatytos Projekto parengimo kainos, atliekamas gavus statybą leidžiantįjį dokumentą.
2.4. Mokėjimai tiekėjui už faktiškai suteiktas paslaugas atliekami pateikus dokumentus, patvirtinančius suteiktas paslaugas (sąskaitas faktūras, suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktus) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo perkančiosios organizacijos atstovų pasirašymo.
3. Už I ir III statybos darbų etapų projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgiant į tai, kad perkamos paslaugos numatomos finansuoti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, mokėjimai atliekami vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 8.10.2014 įsakymu Nr. 1K-316. Mokėjimai tiekėjui atliekami pateikus dokumentus, patvirtinančius suteiktas paslaugas (sąskaitas faktūras, suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktus) ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas įgyvendinančiajai institucijai (VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai) pripažinus išlaidas tinkamomis ir perkančiajai organizacijai gavus šias lėšas į sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo paslaugų suteikimo dienos:
3.1. Tarpiniai mokėjimai už faktiškai suteiktas paslaugas atliekami pagal pateiktus dokumentus, patvirtinančius suteiktas paslaugas (sąskaitas faktūras, suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktus), kol suma pasiekia 90 procentų projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos;
3.2. Galutiniai mokėjimai, kurie sudaro 10 procentų projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos, už faktiškai suteiktas paslaugas atliekami pagal pateiktus dokumentus, patvirtinančius suteiktas paslaugas (sąskaitas faktūras, suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktus), kurie pateikiami kartu su statybos užbaigimo aktu/deklaracija apie statybos darbų užbaigimą).
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiama: išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkos duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma, jei teikiami el. parašu pasirašyti dokumentai, tuomet pateikiami failai .adoc formatu.
2. Tiekėjas neturi neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR. Pateikiama:
1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu (neįskaitant socialinio draudimo įmokų), Lietuvos Respublikoje registruotas fizinis ar juridinis asmuo pateikia Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą dokumentą arba VĮ Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą. Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio asmens duomenis paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną pasitikrina, užfiksuoja ir išsaugo pati Perkančioji organizacija. Atkreipiamas dėmesys, kad SODRA informacinėje sistemoje viešai tikrintini duomenys yra užfiksuoti prieš dvi darbo dienas ir Perkančioji organizacija šiuos duomenis laikys aktualiais.
Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą arba VĮ Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma, jei teikiami el. parašu pasirašyti dokumentai, tuomet pateikiami failai .adoc formatu.
3. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Pateikiama: Jei tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens susirinkime, yra fizinis asmuo, pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma arba VĮ Registrų centro jungtinė pažyma apie fizinį asmenį, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas apie fizinį asmenį.
Jei tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra kitas juridinis asmuo, tiekėjas pateikia laisvos formos deklaraciją, kurioje nurodo, kad dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime yra juridinis asmuo.
Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma, jei teikiami el. parašu pasirašyti dokumentai, tuomet pateikiami failai .adoc formatu.
4. Tiekėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Pateikiama: laisvos formos tiekėjo deklaracija.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
5. Tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turėti teisę verstis projektavimo veikla.
Pateikiama: profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo įregistravimą ir teisę verstis nurodyta veikla. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: VĮ Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą ir/arba įstatus ar kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo įregistravimą ir teisę verstis nurodyta veikla, asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą – verslo liudijimą bei kitus dokumentus, patvirtinančius įregistravimą ir teisę verstis nurodyta veikla.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
6. Tiekėjas turi turėti teisę atlikti geologinius tyrimus.
Pateikiama: Lietuvos Geologijos tarnybos išduotas leidimas geologinių tyrimų atlikimui.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Nereikalaujama.
Minimum level(s) of standards possibly required: Netaikomi.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Pateikiama:
1) Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų ar vykdomų sutarčių sąrašas, kuriame nurodomas objekto pavadinimas, sutarties ar sutarties dalies (jei teikiama informacija apie sutartį, pradėtą vykdyti anksčiau nei per paskutinius 3 metus, arba apie dar tebevykdomą sutartį) vertė, užsakovo identifikavimo duomenys.
2) Įvykdytos sutarties atveju pateikiamas bendrosios ekspertizės aktas ir statybą leidžiantis dokumentas;
3) Vykdomos sutarties atveju pateikiama užsakovo pažyma apie tai, kad vykdomos sutarties įvykdyta dalis įvykdyta tinkamai.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
2. Pateikiama:
1) Specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, darbo patirties trukmė siūlomose pareigose, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, subtiekėjo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip subtiekėjas).
2) Išvardytų specialistų kvalifikacijos pažymėjimai, atestatai ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoti dokumentai, Teisės pripažinimo pažymos, leidžiančios teikti nurodytas paslaugas, patvirtinantys specialistų kvalifikaciją.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
Pastabos:
— jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme;
— jei kvalifikacijos atestato galiojimo laikotarpis pasibaigtų sutarčiai nepasibaigus, jis turi būti pratęstas ir galioti visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti įvykdęs* ar vykdo** bent 1 ypatingo statinio (statinių grupė – susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės) statybos ir (ar) rekonstravimo techninio projekto arba techninio darbo projekto, arba techninio projekto ir darbo projekto (tam pačiam objektui) parengimo sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 32 000 EUR su PVM.
*Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta ir baigta vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą. Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta vykdyti anksčiau nei per paskutinius 3 metus, tačiau pabaigta vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei įvykdytos sutarties dalies vertė per paskutinius 3 metus yra ne mažesnė kaip 32 000 EUR su PVM.
**Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie dar vykdomą sutartį, kuri pradėta vykdyti per paskutinius 3 metus, tačiau dar nebaigta vykdyti, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei įvykdytos sutarties dalies vertė yra ne mažesnė kaip 32 000 EUR su PVM.
Pastabos:
— jeigu techninis darbo projektas tam pačiam objektui buvo rengiamas pagal dvi sutartis (techninio projekto parengimo ir darbo projekto parengimo), šių abiejų sutarčių vertė sumuojama;
— projekto vykdymo priežiūra nėra įskaičiuojama į įvykdytos sutarties laikotarpį.
2. Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti:
1) Bent 1 kvalifikuotą ypatingo statinio projekto vadovą (statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės), turintį ne mažesnę kaip 3 metų ypatingo statinio projekto vadovo patirtį teikiant projektavimo paslaugas;
2) Bent 1 kvalifikuotą ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą (statinių grupė: susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės), turintį ne mažesnę kaip 3 metų ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo patirtį;
3) Bent po 1 kvalifikuotą ypatingo statinio projekto dalies vadovą šioms projekto dalims:
— nuotekų šalinimo;
— elektrotechnikos;
— susisiekimo ir (ar) sklypo sutvarkymo (sklypo plano), turinčius ne mažesnę kaip 2 metų ypatingų statinių projekto dalies vadovo patirtį teikiant projektavimo paslaugas atitinkamoje projekto dalyje;
4) Bent po 1 kvalifikuotą ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovą šioms projekto dalims:
— nuotekų šalinimo;
— elektrotechnikos;
— susisiekimo ir (ar) sklypo sutvarkymo (sklypo plano), turinčius ne mažesnę kaip 2 metų ypatingų statinių projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo patirtį atitinkamoje projekto dalyje;
5) Bent 1 kvalifikuotą geodezininką (topografą).
Pastaba: tas pats specialistas gali būti siūlomas kelioms pozicijoms, jei turi atitinkamą kvalifikaciją ir patirtį.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 13.3.2017 - 17:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
15.3.2017 - 13:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
until: 15.6.2017
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 15.3.2017 - 13:45

Place:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, 1-ame aukšte, 137 kab., Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, Lietuva.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s):
VI.3)Additional information

1.Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

2. Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai, registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

3. Tiekėjo visas pasiūlymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. 2. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. 3. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25.1.2017