Lieferungen - 326653-2019

12/07/2019    S133    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Łódź: Medizinische Geräte

2019/S 133-326653

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Postanschrift: ul. Pabianicka 62
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711
Postleitzahl: 93-513
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych
E-Mail: przetargi@kopernik.lodz.pl
Telefon: +48 426895910
Fax: +48 426895409

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Referenznummer der Bekanntmachung: EZ.28.71.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ, który jest jednocześnie formularzem cenowym.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 990 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711
Hauptort der Ausführung:

WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi – przez wyznaczone Magazyny Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cewnik reperfuzyjny: cewnik aspiracyjny do tętnicy szyjnej; długość całkowita 132 cm; średnica proksymalna 6F, dystalna 5,75F; cewnik wzmocniony proksymalnie śródścienną płaską lub kombinacją płaskiej i okrągłej spirali stalowej, dystalnie spiralą nitinolową; optymalna elastyczność uzyskana przez 14 stref przejściowych o różnych parametrach; przewody wysokociśnieniowe przystosowane do pracy w warunkach podciśnienia do – 1 atm., wyposażone w włącznik siły ssącej typu ON/OFF kompatybilne z systemem pompy Penumbra MAX.

Jm ilość na 36 miesięcy, szt. 180

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas realizacji dostawy sprzętu / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas realizacji reklamacji sprzętu / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Termin ważności dostarczonego sprzętu / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 19 800,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

W przedmiotowym postępowaniu zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia niezbędny jest do wykonania mechanicznej trombektomii. Skrócony termin postępowania pozwoli Centrum na wykonane zakontraktowanych badań co pozwoli uniknąć strat finansowych ale przede wszystkim uratować zdrowie i życie pacjentów z potencjalnie najgorzej rokującym rodzajem udaru mózgu, ponieważ w tych przypadkach zakrzep jest zlokalizowany w tętnicach mózgowych o największej średnicy. Ze względu na doniosłą funkcję społeczną Zamawiającego, który jest największym Szpitalem w województwie łódzkim, Zamawiający w sposób szczególnie restrykcyjny podchodzi do zapewnienia płynności dostaw, w tym zwłaszcza w odniesieniu do wyrobów medycznych związanych z leczeniem pacjentów.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 092-221635
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/06/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Penumbra Europe GmbH
Postanschrift: Am Borsigturm 44
Ort: Berlin
NUTS-Code: DE30
Postleitzahl: 13507
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 990 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 990 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Wykaz oświadczeń i dokumentów – składanych wraz z ofertą w formie elektronicznej:

a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

b) Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ

c) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium (forma dokumentu zgodna z zapisami Rozdziału XV SIWZ).

d) Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

e) Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy.

f) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – aktualne na dzień składania ofert.

Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE – stanowi załącznik nr 3 do przedmiotowej procedury przetargowej — znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje zawarte ww. oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

f.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

f.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby — warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.f). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. f.3) Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII.

1.f). niniejszej SIWZ.

W zakresie kryterium kwalifikacji określonych w niniejszym rozdziale Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza jednolitego dokumentu. Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:Nie podlegają wykluczeniu art. 24 ust. 1 pkt 12)–23) uPzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawców z postępowania o udzielnie zam. publ. w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

4) Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych samodzielnie przez Wykonawcę oraz na wezwanie Zamawiającego określa Rozdział XIII pkt. 2 i 3 SIWZ.

5)W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:

MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /WWCOiT/Skrytka ESP

Lub poczty elektronicznej na adres: przetargi@kopernik.lodz.pl

Szczegółowe zasady komunikacji zostały opisane w Rozdz. XIV SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Szczegółowy opis środków ochrony prawnej znajduje się w Rozdziale XXIV SIWZ.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019