Diensten - 326766-2022

17/06/2022    S116

Spanje-Telde: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2022/S 116-326766

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Telde
Nationaal identificatienummer: P3502600D
Postadres: C/Juan Diego de la Fuente 38
Plaats: Telde
NUTS-code: ES70 Canarias
Postcode: 35200
Land: Spanje
Contactpersoon: Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Telde
E-mail: ariadnasosa@telde.es
Telefoon: +34 828013230
Fax: +34 928682344
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.telde.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8PzkGbnClyk%3D
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Transporte accesible para personas usuarias del Centro Ocupacional Telde y centro día NTP

Referentienummer: 40081/2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 71 463.89 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70 Canarias

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 255-674909

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40081/2021
Benaming:

Transporte accesible para personas usuarias del Centro Ocupacional Telde y centro día NTP

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/06/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TRANSPORTES ABIANYERA,S.L.
Nationaal identificatienummer: B35353416
Postadres: Pedro Hidalgo, 83
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
NUTS-code: ES705 Gran Canaria
Postcode: 35016
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 71 472.89 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 71 463.89 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/06/2022