Leveringen - 326799-2019

12/07/2019    S133    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Córdoba: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2019/S 133-326799

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba
P1402100J
C/ Capitulares, 1
Córdoba
14071
Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba
Telefoon: +34 957499900
E-mail: admon.compras@ayuncordoba.es
Fax: +34 957499932
NUTS-code: ES613

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cordoba.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de gas natural para distintos colegios públicos y edificios municipales de Córdoba

Referentienummer: 2018/049
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de gas natural para distintos colegios públicos y edificios municipales de Córdoba.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 98 305.30 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES613
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de gas natural para distintos colegios públicos y edificios municipales de Córdoba.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Podrá ser objeto de prórroga por un periodo máximo de 1 año.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/049
Benaming:

Suministro de gas natural para distintos colegios públicos y edificios municipales de Córdoba

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Endesa Energía
A81948077
Madrid
Spanje
NUTS-code: ES
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 98 305.30 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 98 305.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Unidad de Contratación
C/ Capitulares, 1, 4ª planta
Córdoba
14071
Spanje
Telefoon: +34 957499900
Fax: +34 957499932
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/07/2019