Lieferungen - 326886-2019

12/07/2019    S133    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Wysokie Mazowieckie: Solarbatterien

2019/S 133-326886

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
Postanschrift: Ludowa 15
Ort: Wysokie Mazowieckie
NUTS-Code: PL842 Łomżyński
Postleitzahl: 18-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Niemyjska
E-Mail: anna.niemyjska@wysokiemazowieckie.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.wysokiemazowieckie.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkńców miasta Wysokie Mazowieckie

Referenznummer der Bekanntmachung: MK.271.3.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331000 Solarbatterien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów słonecznych płaskich na terenie nieruchomości zlokalizowanych na obszarze Miasta Wysokie Mazowieckie.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
09331100 Thermische Sonnenkollektoren
45330000 Installateurarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL842 Łomżyński
Hauptort der Ausführung:

Wysokie Mazowieckie, województwo podlaskie, Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż: 16 instalacji hybrydowych (instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne), 31 instalacji fotowoltaicznych oraz 18 instalacji kolektorów słonecznych płaskich na terenie nieruchomości zlokalizowanych na obszarze Miasta Wysokie Mazowieckie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Przedłużony okres rękojmi i gwarancji na roboty budowlano-montażowe / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Przedłużony okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Przedłużony okres gwarancji na kolektory słoneczne / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0316/17 pn. „Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zobowiązany będzie złożyć:

a) karty techniczne modułu fotowoltaicznego oraz inwertera;

b) karty techniczne kolektora słonecznego, zasobnika, stacji solarnej, sterownika, orurowania solarnego wraz z izolacją cieplną;

c) zaświadczenie jednostki oceniającej zgodność potwierdzające zgodności kolektora z normą PN-EN 12975-1 lub równoważnej.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 038-084830
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 20 000 PLN na zasadach wskazanych w SIWZ.

2. Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

a) Oświadczenie własne wykonawcy złożone na formularzu JEDZ,

b) Kosztorys ofertowy.

3. W stosownych sytuacjach, Wykonawca do Oferty załącza także:

a) Oryginał pełnomocnictwa, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy.

b) Oryginał dokumentu wadialnego, jeśli wadium składane jest w inny sposób niż za pomocą przelewu na rachunek bankowy zamawiającego.

c) Dowody dysponowania przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia niezbędnymi zasobami „innych podmiotów” w przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

d) Oświadczenie złożone na formularzu JEDZ innego podmiotu, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji tego podmiotu przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

f) Oryginał dokumentu: warunki gwarancji producenta modułów fotowoltaicznych i/lub kolektorów słonecznych, które zawierają m.in. informację o okresie gwarancji lub w przypadku braku oryginału, popisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę kopia dokumentu, jeśli wykonawca wyraża wolę oceny oferty w kryteriach dotyczących okresu gwarancji modułów i kolektorów.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert zobowiązany jest przekazać zamawiającemu podpisane oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów z KRK składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Informacja lub dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem wystawionym w terminie nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postepu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia — jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. W pozostałych przypadkach odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/07/2019