Lieferungen - 326904-2019

12/07/2019    S133    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Krosno: Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen

2019/S 133-326904

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Fredry 12
Ort: Krosno
NUTS-Code: PL821
Postleitzahl: 38-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Pachana
E-Mail: m.pachana@mpgk.krosno.pl
Telefon: +48 134748315
Fax: +48 134368678

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.ekrosno.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Sp. z o.o.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej

Referenznummer der Bekanntmachung: DZ-2300-9/TI /R/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09000000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Podmiotów wchodzących w skład Grupy Zakupowej (utworzonej przez MPGK na podstawie Umów o wspólnym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zakupu energii elektrycznej). Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie jako Podmiot upoważniony do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz wszystkich Podmiotów – członków Grupy Zakupowej zawrze z wyłonionym Wykonawcą jedną umowę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW.

Zakup energii elektrycznej nie obejmuje świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie umownym dla wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Zakupowej wynosi ok.84,5 GWh.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 27 557 218.12 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09310000
09300000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82
Hauptort der Ausführung:

Obiekty członków Grupy Zakupowej utworzonej przez MPGK Krosno Sp. z o.o.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Podmiotów wchodzących w skład Grupy Zakupowej. Podmioty wchodzące w skład Grupy Zakupowej:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.

2. Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.

3. Eco Image Sp. z o.o.

4. Gmina Baligród wraz z jednostkami podległymi

5. Gmina Besko wraz z jednostkami podległymi

6. Gmina Bukowsko wraz z jednostkami podległymi

7. Gmina Chorkówka wraz z jednostkami podległymi

8. Gmina Cisna wraz z jednostkami podległymi

9. Gmina Czarna wraz z jednostkami podległymi

10. Gmina Dębica wraz z jednostkami podległymi

11. Gmina Dukla wraz z jednostkami podległymi

12. Gmina Dydnia wraz z jednostkami podległymi

13. Gmina Haczów wraz z jednostkami podległymi

14. Gmina Jaśliska wraz z jednostkami podległymi

15. Gmina Jedlicze wraz z jednostkami podległymi

16. Gmina Komańcza wraz z jednostkami podległymi

17. Gmina Korczyna wraz z jednostkami podległymi

18. Gmina Krościenko Wyżne wraz z jednostkami podległymi

19. Gmina Lesko wraz z jednostkami podległymi

20. Gmina Miasta Sanok wraz z jednostkami podległymi

21. Gmina Miasta Starachowice wraz z jednostkami podległymi

22. Gmina Miasto Krosno wraz z jednostkami podległymi

23. Gmina Miejsce Piastowe wraz z jednostkami podległymi

24. Gmina Nowy Żmigród wraz z jednostkami podległymi

25. Gmina Olszanica wraz z jednostkami podległymi

26. Gmina Pilzno wraz z jednostkami podległymi

27. Gmina Rymanów wraz z jednostkami podległymi

28. Gmina Sanok wraz z jednostkami podległymi

29. Gmina Solina wraz z jednostkami podległymi

30. Gmina Tyrawa Wołoska wraz z jednostkami podległymi

31. Gmina Wojaszówka wraz z jednostkami podległymi

32. Gmina Zagórz wraz z jednostkami podległymi

33. Gmina Zarszyn wraz z jednostkami podległymi

34. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy

35. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Brzeźnica

36. INEX Sp. z o.o.

37. IVORY ENERGY Sp. z o.o.

38. Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

39. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

40. Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

41. Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

42. MKS Krosno Sp. z o.o.

43. Muzeum Podkarpackie w Krośnie

44. Muzeum Ziemi Leżajskiej

45. Nowe Podkarpacie Sp. z o.o.

46. Parafia Jaśliska

47. Powiat Bieszczadzki wraz z jednostkami podległymi

48. Powiat Jasielski wraz z jednostkami podległymi

49. Powiat Krośnieński wraz z jednostkami podległymi

50. Powiat Leżajski wraz z jednostkami podległymi

51. Powiat Sanocki wraz z jednostkami podległymi

52. PRID Krosno S.A.

53. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna

54. PWSZ w Krośnie

55. PWSZ w Sanoku

56. SPGK Sp. z o.o.

57. SPGM Sp. z o.o.

58. Sport Lesko Sp. z o.o.

59. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Jedność” w Krośnie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 070-164435
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/07/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
Postanschrift: Łagiewnicka 60
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213
Postleitzahl: 30-417
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 27 109 835.58 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 27 557 218.12 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający w dniu 29.5.2019 r. dokonał modyfikacji SIWZ, tj. wyłączenia z postępowania PPE w grupie taryfowej G11 i G12 z uwagi na powyższe zmienił się wolumen zamawianej energii i szacowana wartość zamówienia netto złotych wynosi: 25 987 642,25 PLN.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia — jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit. a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.

1) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

2) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. — Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/07/2019