Leveringen - 326904-2019

12/07/2019    S133    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krosno: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2019/S 133-326904

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.
ul. Fredry 12
Krosno
38-400
Polen
Contactpersoon: Małgorzata Pachana
Telefoon: +48 134748315
E-mail: m.pachana@mpgk.krosno.pl
Fax: +48 134368678
NUTS-code: PL821

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.ekrosno.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sp. z o.o.
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej

Referentienummer: DZ-2300-9/TI /R/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Podmiotów wchodzących w skład Grupy Zakupowej (utworzonej przez MPGK na podstawie Umów o wspólnym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zakupu energii elektrycznej). Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie jako Podmiot upoważniony do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz wszystkich Podmiotów – członków Grupy Zakupowej zawrze z wyłonionym Wykonawcą jedną umowę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW.

Zakup energii elektrycznej nie obejmuje świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie umownym dla wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Zakupowej wynosi ok.84,5 GWh.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 27 557 218.12 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
09300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL82
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obiekty członków Grupy Zakupowej utworzonej przez MPGK Krosno Sp. z o.o.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Podmiotów wchodzących w skład Grupy Zakupowej. Podmioty wchodzące w skład Grupy Zakupowej:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.

2. Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.

3. Eco Image Sp. z o.o.

4. Gmina Baligród wraz z jednostkami podległymi

5. Gmina Besko wraz z jednostkami podległymi

6. Gmina Bukowsko wraz z jednostkami podległymi

7. Gmina Chorkówka wraz z jednostkami podległymi

8. Gmina Cisna wraz z jednostkami podległymi

9. Gmina Czarna wraz z jednostkami podległymi

10. Gmina Dębica wraz z jednostkami podległymi

11. Gmina Dukla wraz z jednostkami podległymi

12. Gmina Dydnia wraz z jednostkami podległymi

13. Gmina Haczów wraz z jednostkami podległymi

14. Gmina Jaśliska wraz z jednostkami podległymi

15. Gmina Jedlicze wraz z jednostkami podległymi

16. Gmina Komańcza wraz z jednostkami podległymi

17. Gmina Korczyna wraz z jednostkami podległymi

18. Gmina Krościenko Wyżne wraz z jednostkami podległymi

19. Gmina Lesko wraz z jednostkami podległymi

20. Gmina Miasta Sanok wraz z jednostkami podległymi

21. Gmina Miasta Starachowice wraz z jednostkami podległymi

22. Gmina Miasto Krosno wraz z jednostkami podległymi

23. Gmina Miejsce Piastowe wraz z jednostkami podległymi

24. Gmina Nowy Żmigród wraz z jednostkami podległymi

25. Gmina Olszanica wraz z jednostkami podległymi

26. Gmina Pilzno wraz z jednostkami podległymi

27. Gmina Rymanów wraz z jednostkami podległymi

28. Gmina Sanok wraz z jednostkami podległymi

29. Gmina Solina wraz z jednostkami podległymi

30. Gmina Tyrawa Wołoska wraz z jednostkami podległymi

31. Gmina Wojaszówka wraz z jednostkami podległymi

32. Gmina Zagórz wraz z jednostkami podległymi

33. Gmina Zarszyn wraz z jednostkami podległymi

34. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy

35. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Brzeźnica

36. INEX Sp. z o.o.

37. IVORY ENERGY Sp. z o.o.

38. Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

39. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

40. Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

41. Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

42. MKS Krosno Sp. z o.o.

43. Muzeum Podkarpackie w Krośnie

44. Muzeum Ziemi Leżajskiej

45. Nowe Podkarpacie Sp. z o.o.

46. Parafia Jaśliska

47. Powiat Bieszczadzki wraz z jednostkami podległymi

48. Powiat Jasielski wraz z jednostkami podległymi

49. Powiat Krośnieński wraz z jednostkami podległymi

50. Powiat Leżajski wraz z jednostkami podległymi

51. Powiat Sanocki wraz z jednostkami podległymi

52. PRID Krosno S.A.

53. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna

54. PWSZ w Krośnie

55. PWSZ w Sanoku

56. SPGK Sp. z o.o.

57. SPGM Sp. z o.o.

58. Sport Lesko Sp. z o.o.

59. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Jedność” w Krośnie.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 070-164435
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
Łagiewnicka 60
Kraków
30-417
Polen
NUTS-code: PL213
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 109 835.58 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 557 218.12 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający w dniu 29.5.2019 r. dokonał modyfikacji SIWZ, tj. wyłączenia z postępowania PPE w grupie taryfowej G11 i G12 z uwagi na powyższe zmienił się wolumen zamawianej energii i szacowana wartość zamówienia netto złotych wynosi: 25 987 642,25 PLN.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia — jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit. a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.

1) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

2) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. — Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/07/2019