Usługi - 326930-2020

13/07/2020    S133

Polska-Mircze: Usługi związane z odpadami

2020/S 133-326930

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminny Zakład Komunalny w Mirczu
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Młyńska 2A
Miejscowość: Mircze
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 22-530
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Szlingiert
E-mail: gzk.mircze@wp.pl
Tel.: +48 845353031
Faks: +48 846519004
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gzkmircze.pl/bip
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gzkmircze.pl/bip
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowy zakład budżetowy
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie

Numer referencyjny: GZK/271/2/7/2020
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzące ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wydzielonych na linii segregacji odpadów Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90514000 Usługi recyklingu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gminny Zakład Komunalny w Mirczu, ul. Młyńska 2A, 22-530 Mircze, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzące ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wydzielonych na linii segregacji odpadów Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.

2.2. Szacowana ilość odpadów w okresie realizacji umowy będzie wynosiła do 4 000 Mg. Ilość ta została określona na potrzeby wykonania oszacowania wartości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości odbieranych odpadów bez prawa do dochodzenia roszczeń. Rzeczywista ilość odpadów przewidzianych do odbioru wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

2.3. Komponent będzie w postaci luźnej bez prasowania oraz prasowanej w kostki o wymiarach ok. 80 cm x 100 cm x 110 cm, które wiązane będą drutem stalowym. Parametry jakościowe odpadu o kodzie 19 12 12 zostały określone w wyniku badania przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium i mają charakter poglądowy. Odebrane partie materiału mogą różnić się co do wartości podanych, a jakiekolwiek różnice nie będą stanowiły podstaw roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

2.4. Odbiór odpadów odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 22.00 z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, 22-530 Mircze, Łasków 69 transportem własnym Wykonawcy. Zamawiający zapewnia załadunek odpadów. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie się odbywało na wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, Łasków 69 i będzie potwierdzane kwitem wagowym z systemu wagowego oraz wygenerowanym potwierdzeniem z systemu BDO.

2.5. Każdy transport odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie ewidencjonowany w systemie wagowym Zamawiającego oraz w systemie BDO.

2.6. Po zakończeniu każdego miesiąca Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy bilans ważeń pochodzący z programu komputerowego obsługującego system wagowy w ZZO w Łaskowie.

2.7. Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z 14.12.2012 o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze. zm.).

2.8. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej „ustawą”, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

4.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp;

4.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów.

Zamawiający uzna, że ww. warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualny wpis do BDO (rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z 14.12.2012) w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 12 oraz będzie posiadał aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12, wydane przez właściwy organ, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z 14.12.2012.

5.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z 5.1.2016 wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym dokumentem” lub „JEDZ” – wg Załącznika 3 do SIWZ.

5.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania

Z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

5.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

5.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Uwaga! Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji, dalsze wymagane dokumenty wskazane są w sekcji III.1.2, w części „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowo ww. warunku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy pkt III zawartego w sekcji III.1.1:

5.7. Na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

5.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 4 niniejszej SIWZ:

a) aktualny wpis do BDO (rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z 14.12.2012) w zakresie transportu odpadów o kodzie 191212 oraz aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 191212 wydane przez właściwy organ, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z 14.12.2012 o odpadach.

5.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 4 niniejszej SIWZ:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

5.8. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 5.7.1 SIWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

5.9. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w pkt 5.1–5.2 SIWZ, będzie odpowiadać zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia...

Uwaga! Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji, dalsze wymagane dokumenty wskazane są w sekcji III.1.3, w części „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowo ww. warunku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

5.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt 5.7.2 lit. a SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

b) pkt 5.7.2 lit. b– d SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

5.11. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.10 lit. a i lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.10 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 5.11 SIWZ stosuje się.

5.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5.14. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdziale 8 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 5.10 lit. a SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 5.11 SIWZ, zdanie pierwsze, stosuje się.

5.16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale 4 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

5.17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale 4 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w zdaniu wyżej. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny w Mirczu, ul. Młyńska 2A, 22-530 Mircze, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

8.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

9.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym – pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx). Składając ofertę Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z systemu miniPortalu.

9.3. Jednolity europejski dokument zamówienia wraz z ofertą oraz innymi dokumentami składanymi wraz z ofertą, a także łącznie z plikami zawierającymi podpisy elektroniczne zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (np. ZIP) celem zaszyfrowania w programie do szyfrowania udostępnionym w ramach miniPortalu.

9.4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) formularz ofertowy (wypełniony, podpisany elektronicznie i przesłany w formie elektronicznej) – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SIWZ i załącznikach);

2) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) przesłany w formie elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.1–5.2 SIWZ;

3) pełnomocnictwo, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub notariusza, z którego wynika prawo do podpisania oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (jeżeli dotyczy);

4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy);

5) zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.2 SIWZ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze (jeżeli dotyczy);

9.5. ofertę, oświadczenia, a także wykaz dostaw zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SIWZ.

9.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego formularza ofertowego (Załącznik nr 5 do SIWZ), zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (Załącznik nr 2–5 do SIWZ), treść składanych oświadczeń powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału obowiązujących w niniejszym postępowaniu.

9.7. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w rozdziale 12 SIWZ.

9.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2020