Supplies - 32697-2022

21/01/2022    S15

Poland-Bydgoszcz: Media storage and reader devices

2022/S 015-032697

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Postal address: ul. Dworcowa 65
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 85-009
Country: Poland
E-mail: przetargi@bydgoszcz.ap.gov.pl
Telephone: +48 523395401
Internet address(es):
Main address: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Archiwum Państwowe
I.5)Main activity
Other activity: Zarządzanie archiwami państwowymi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rozbudowa, dostawa, montaż i konfiguracja infrastruktury systemu genealogiawarchiwach i zapewnienia właściwej pracy centrum zapasowego dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (nazwa skrócona)

Reference number: AGK.26.80.2021
II.1.2)Main CPV code
30233000 Media storage and reader devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Rozbudowa, dostawa, montaż i konfiguracja infrastruktury niezbędnej do utrzymania i rozbudowy systemu www.genealogiawarchiwach.pl (GwA) oraz zapewnienia właściwej pracy centrum zapasowego dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia Zał. nr 1 do umowy

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 310 994.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72253200 Systems support services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, dostawa, montaż i konfiguracja infrastruktury niezbędnej do utrzymania i rozbudowy systemu www.genealogiawarchiwach.pl (GwA) oraz zapewnienia właściwej pracy centrum zapasowego dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE), które w przypadku awarii systemu głównego zlokalizowanego w NAC, awarii łączy dostępowych do lokalizacji NAC przejmie pełną obsługę systemu ADE.

Rozbudowa przeprowadzana będzie z wykorzystaniem zasobów istniejącej infrastruktury znajdującej się w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy i Archiwum Państwowym w Toruniu.

Zakupiona infrastruktura zostanie rozlokowana w dotychczasowych lokalizacjach obecnej infrastruktury tj. w serwerowniach: AP Bydgoszcz ( Bydgoszcz ul. Dworcowa 65 i ul. Wiślana 27 ) i AP Toruń plac Rapackiego 1.

Ogólny zakres prac:

• Rozbudowa środowiska macierzy dyskowych typu CAS o przestrzeń dyskową niezbędną do uzyskania przestrzeni dla użytkownika końcowego o pojemności co najmniej 2 PB netto w serwerowniach AP Bydgoszcz, AP Toruń.

• Upgrade oprogramowania do najnowszej wskazanej przez support wersji oprogramowania.

• Usługi wsparcia i gwarancji dla całego zasobu 2PB obejmującego sprzęt, oprogramowanie i licencje do 5 lat od momentu podpisanie protokołu końcowego odbioru ( umowa na usługi wsparcia na obecne elementy infrastruktury kończy się 31.12.2021 )

• W razie konieczności dostosowanie infrastruktury elektrycznej i klimatyzacyjnej w określonych lokalizacjach do wymagań środowiskowych infrastruktury po rozbudowie.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Jakosc usługi Kj - a) Wykonawca posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie wdrażania urządzeń informatycznych lub inny równoważny – 5 pkt, b) Wykonawca posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001 lub inny równoważny - 5 pkt. / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin wykonania Kt - a) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w 40 dni – 0 pkt, b) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w 35 dni – 30 pkt, / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szczegółowe terminy realizacji zostały określone w SWZ - Rozdział III.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 198-515874
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Rozbudowa, dostawa, montaż i konfiguracja infrastruktury systemu genealogiawarchiwach i zapewnienia właściwej pracy centrum zapasowego dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (nazwa skrócona)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
25/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SoftBlue S.A.
Postal address: ul. J. Zamoyskiego 2B
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 85-063
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 310 994.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 310 994.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Niniejsze ogłoszenie zawiera treść podzieloną (w stosunku do zapisów SWZ) z uwagi na ograniczone możliwości edycji pól formularza ogłoszenia o zamówieniu (ograniczone ilości znaków w poszczególnych polach). Pełna, usystematyzowana treść warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów składanych przez Wykonawcę w ramach poszczególnych etapów postępowania (wraz z ofertą bądź na wezwanie Zamawiającego) znajduje się w SWZ, w szczególności:

a) w rozdziale VIII SWZ – kwalifikacja podmiotowa Wykonawców;

b) w rozdziale X SWZ – w JEDZ, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakie zobowiązani są złożyć Wykonawcy oraz wymagania dotyczące formy ich składania.

2. W związku z pkt 1 powyżej Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z pełna treścią SWZ wraz z załącznikami.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w ramach prowadzonego postępowania procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” lub „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

5. Źródła finansowania:

a) Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków przyznanych Zamawiającemu z dotacji z budżetu państwa.

b) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 ustawy Pzp, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.6 i 19.7 niniejszego Rozdziału SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022