We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 32697-2022

21/01/2022    S15

Polska-Bydgoszcz: Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

2022/S 015-032697

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 65
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-009
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@bydgoszcz.ap.gov.pl
Tel.: +48 523395401
Adresy internetowe:
Główny adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Archiwum Państwowe
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie archiwami państwowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa, dostawa, montaż i konfiguracja infrastruktury systemu genealogiawarchiwach i zapewnienia właściwej pracy centrum zapasowego dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (nazwa skrócona)

Numer referencyjny: AGK.26.80.2021
II.1.2)Główny kod CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Rozbudowa, dostawa, montaż i konfiguracja infrastruktury niezbędnej do utrzymania i rozbudowy systemu www.genealogiawarchiwach.pl (GwA) oraz zapewnienia właściwej pracy centrum zapasowego dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia Zał. nr 1 do umowy

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 310 994.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72253200 Usługi w zakresie wsparcia systemu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, dostawa, montaż i konfiguracja infrastruktury niezbędnej do utrzymania i rozbudowy systemu www.genealogiawarchiwach.pl (GwA) oraz zapewnienia właściwej pracy centrum zapasowego dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE), które w przypadku awarii systemu głównego zlokalizowanego w NAC, awarii łączy dostępowych do lokalizacji NAC przejmie pełną obsługę systemu ADE.

Rozbudowa przeprowadzana będzie z wykorzystaniem zasobów istniejącej infrastruktury znajdującej się w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy i Archiwum Państwowym w Toruniu.

Zakupiona infrastruktura zostanie rozlokowana w dotychczasowych lokalizacjach obecnej infrastruktury tj. w serwerowniach: AP Bydgoszcz ( Bydgoszcz ul. Dworcowa 65 i ul. Wiślana 27 ) i AP Toruń plac Rapackiego 1.

Ogólny zakres prac:

• Rozbudowa środowiska macierzy dyskowych typu CAS o przestrzeń dyskową niezbędną do uzyskania przestrzeni dla użytkownika końcowego o pojemności co najmniej 2 PB netto w serwerowniach AP Bydgoszcz, AP Toruń.

• Upgrade oprogramowania do najnowszej wskazanej przez support wersji oprogramowania.

• Usługi wsparcia i gwarancji dla całego zasobu 2PB obejmującego sprzęt, oprogramowanie i licencje do 5 lat od momentu podpisanie protokołu końcowego odbioru ( umowa na usługi wsparcia na obecne elementy infrastruktury kończy się 31.12.2021 )

• W razie konieczności dostosowanie infrastruktury elektrycznej i klimatyzacyjnej w określonych lokalizacjach do wymagań środowiskowych infrastruktury po rozbudowie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakosc usługi Kj - a) Wykonawca posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie wdrażania urządzeń informatycznych lub inny równoważny – 5 pkt, b) Wykonawca posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001 lub inny równoważny - 5 pkt. / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania Kt - a) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w 40 dni – 0 pkt, b) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w 35 dni – 30 pkt, / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe terminy realizacji zostały określone w SWZ - Rozdział III.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 198-515874
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Rozbudowa, dostawa, montaż i konfiguracja infrastruktury systemu genealogiawarchiwach i zapewnienia właściwej pracy centrum zapasowego dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych (nazwa skrócona)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/11/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SoftBlue S.A.
Adres pocztowy: ul. J. Zamoyskiego 2B
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-063
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 310 994.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 310 994.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Niniejsze ogłoszenie zawiera treść podzieloną (w stosunku do zapisów SWZ) z uwagi na ograniczone możliwości edycji pól formularza ogłoszenia o zamówieniu (ograniczone ilości znaków w poszczególnych polach). Pełna, usystematyzowana treść warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów składanych przez Wykonawcę w ramach poszczególnych etapów postępowania (wraz z ofertą bądź na wezwanie Zamawiającego) znajduje się w SWZ, w szczególności:

a) w rozdziale VIII SWZ – kwalifikacja podmiotowa Wykonawców;

b) w rozdziale X SWZ – w JEDZ, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakie zobowiązani są złożyć Wykonawcy oraz wymagania dotyczące formy ich składania.

2. W związku z pkt 1 powyżej Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z pełna treścią SWZ wraz z załącznikami.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w ramach prowadzonego postępowania procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” lub „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

5. Źródła finansowania:

a) Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków przyznanych Zamawiającemu z dotacji z budżetu państwa.

b) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 ustawy Pzp, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.6 i 19.7 niniejszego Rozdziału SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022