Lieferungen - 327005-2019

12/07/2019    S133    - - Lieferungen - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Žilina: Busse für den öffentlichen Verkehr

2019/S 133-327005

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
36007099
Kvačalova 2
Žilina
011 40
Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Peter Ďurkovský
Telefon: +421 415660168
E-Mail: peter.durkovsky@dpmz.sk
Fax: +421 415643743
NUTS-Code: SK031

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.dpmz.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/7482

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup autobusov s dieselovým pohonom

Referenznummer der Bekanntmachung: VS02/2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34121100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup autobusov s dieselovým pohonom

Los-Nr.: zákazka nie je rozdelená na časti
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000
30210000
30232000
35125300
48000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK031
Hauptort der Ausführung:

Miestom dodania predmetu zákazky bude príslušná vozovňa Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. nachádzajúca sa v meste Žilina. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie 14 kusov nových, mestských, celonízkopodlažných, dvojnápravových autobusov dĺžky 12 metrov s dieselovým pohonom. Autobusy budú dodané vrátane riadiacich, kamerových, informačných, komunikačných a tarifných systémov a budú kompletne schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

NFP302010L588 (referenčné číslo: VS02/2017)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 213-442435

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: VS02/2017
Los-Nr.: zákazka nie je rozdelená na časti
Bezeichnung des Auftrags:

Nákup autobusov s dieselovým pohonom

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
02/11/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Solaris Bus & Coach S.A.
Obornicka 46
Bolechowo-Osiedle, Owińska
32005
Polen
NUTS-Code: PL418
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 3 359 720.00 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
34121100
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000
30210000
30232000
35125300
48000000
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK031
Hauptort der Ausführung:

Miestom dodania predmetu zákazky bude príslušná vozovňa Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o., nachádzajúca sa v meste Žilina. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie 14 kusov nových, mestských, celonízkopodlažných, dvojnápravových autobusov dĺžky 12 metrov s dieselovým pohonom. Autobusy budú dodané vrátane riadiacich, kamerových, informačných, komunikačných a tarifných systémov a budú kompletne schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 12
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 3 359 720.00 EUR
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Solaris Bus & Coach S.A.
Obornicka 46
Bolechowo-Osiedle, Owińska
32005
Polen
NUTS-Code: PL418
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Dodatkom č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej 2.11.2017 došlo k nasledovným zmenám v zmluve:

V Článku III. Zmluvy sa bod III.4 nahrádza nasledovným znením:

Lehota splatnosti faktúr je 90 dní odo dňa ich doručenia a prevzatia kupujúcim. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu tak, ako predpisuje príslušná záväzná legislatívna norma Slovenskej republiky platná v čase vystavenia faktúry. V ostatnom ostáva Článok III. Zmluvy bez zmeny.

V Článku XII. Zmluvy sa bod XII.1 nahrádza nasledovným znením:

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 30.11.2018. V ostatnom ostáva Článok XII. Zmluvy bez zmeny.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Predĺženie platnosti Kúpnej zmluvy bolo zrealizované z dôvodov, ktoré nemohol obstarávateľ predvídať, nakoľko zo strany predávajúceho by v lehote platnosti zmluvy neboli dodané všetky autobusy v zmluvnom termíne, čo bolo spôsobené podľa predávajúceho časovým sklzom v dodávke kľúčových komponentov (motor) od spoločnosti Cummins. Predĺžením platnosti Kúpnej zmluvy nebude dotknutá povinnosť kupujúceho uplatniť zmluvnú pokutu voči predávajúcemu. Predĺženie lehoty splatnosti faktúr zo 60 na 90 dní je potrebné vykonať z dôvodu, že oneskoreným termínom dodania predmetu zmluvy obstarávateľ nemôže podať žiadosť o platbu na prefinancovanie predmetu zmluvy podľa plánovaného časového harmonogramu tak, aby bola žiadosť o platbu podaná a aj preplatená ešte v roku 2018 s prihliadnutím na režim Štátnej pokladnice.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 3 359 720.00 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 3 359 720.00 EUR