Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Servizi - 327021-2021

29/06/2021    S123

Danimarca-Hjørring: Servizi di svuotamento di pozzi neri e fosse settiche

2021/S 123-327021

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Hjørring Vandselskab A/S
Città: Hjørring
Codice NUTS: DK050 Nordjylland
Paese: Danimarca
Persona di contatto: Bente Kjærsgaard Christensen
E-mail: bkc@hjvand.dk
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.hjvand.dk
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=awlogpalyx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=awlogpalyx
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Udbud af tømningsordning for bundfældningstanke

II.1.2)Codice CPV principale
90460000 Servizi di svuotamento di pozzi neri e fosse settiche
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Opgaven omfatter tømning af bundfældningstanke på ejendomme i Hjørring Kommune, der er omfattet af Hjørring Kommunes regulativ for kontrol og tømning af hustanke. Det omfatter omkring 6 400 årlige tømninger, samt et mindre antal ekstratømninger efter anmodning. I forbindelse med tømning skal der foretages afvanding og efterfyldning. På nogle adresser skal tømning udføres af et mindre slamsugningskøretøj og uden afvanding og efterfyldning.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK050 Nordjylland
Luogo principale di esecuzione:

Hjørring Vandselskabs forsyningsområdet.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Se afsnit II.1.4).

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2022
Fine: 31/12/2025
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Hjørring Vandselskab har mulighed for forlængelse af kontrakten på samme vilkår á 2 gange hver i op til 12 måneder.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Hjørring Vandselskab har mulighed for forlængelse af kontrakten på samme vilkår á 2 gange hver i op til 12 måneder.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

ESPD skal udfyldes via ESPD modulet på iBinder. ESPD i xml-format er vedlagt udbudsmaterialet. Oplysningerne heri skal sætte udbyder i stand til at vurdere tilbudsgivers egnethed.

Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør

Afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør

Felterne/kasserne udfyldes.

Spørgsmålet om, hvorvidt den økonomiske aktør deltager sammen med andre. Her sættes kun kryds i ”ja” hvis tilbud afgives som konsortium, joint venture eller lignende; ikke ved brug af underleverandører.

Afsnit B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

Alle felter/kasser udfyldes, bortset fra fødested, fødselsdag og adresse.

Afsnit C: Oplysning om udnyttelse af andre enheders kapacitet

Afsnittet udfyldes kun, hvis tilbudsgiver baserer sig andre enheders formåen i forbindelse med opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel og/eller teknik og faglig formåen. (ikke ved afgivelse af tilbud som konsortium eller lign.).

Afsnit D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på.

Afsnittet udfyldes ikke.

Del III Udelukkelsesgrunde

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er udbyder forpligtet til at udelukke tilbudsgiver, jf. dog § 135, stk. 4 og 5.

Tilbudsgiver skal desuden bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund, som omhandler konkurs mm. jf. udbudsloven § 137 nr. 2.

Del IV: Udvælgelseskriterier

Afsnit A: Egnethed

Afsnittet udfyldes ikke (kan ikke udfyldes).

Afsnit B: Økonomisk og finansiel formåen

I punktet ”Nøgletal” anføres egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår.

Afsnit C: Teknisk og faglig formåen

Tilbudsgiver skal angive sine referencer som anført i udbudsbetingelserne afsnit 8.3.

Afsnit D: Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder

Afsnittet udfyldes ikke (kan ikke udfyldes).

Afslut

Del V: Begrænsning af antallet af kvalificerede tilbudsgivere

Afsnittet udfyldes ikke.

Del VI: Afsluttende erklæringer

Her anføres dato og sted. Tilbudsgivers ESPD skal ikke underskrives. ESPD fra enheder som tilbudsgiver baserer sig på, skal underskrive deres ESPD.

Vedr. sammenslutning af virksomheder og andre enheder som tilbudsgiver baserer sig på, se afsnit VI.

Tilbudsgiver skal i ESPD i punktet Nøgletal angive tilbudsgivers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Det er et krav, at tilbudsgiver har en positiv egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

ESPD skal udfyldes via ESPD modulet på iBinder. ESPD i xml-format er vedlagt udbudsmaterialet. Oplysningerne heri skal sætte udbyder i stand til at vurdere tilbudsgivers egnethed.

Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør

Afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør

Felterne/kasserne udfyldes

Spørgsmålet om, hvorvidt den økonomiske aktør deltager sammen med andre. Her sættes kun kryds i ”ja” hvis tilbud afgives som konsortium, joint venture eller lignende; ikke ved brug af underleverandører.

Afsnit B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

Alle felter/kasser udfyldes, bortset fra fødested, fødselsdag og adresse.

Afsnit C: Oplysning om udnyttelse af andre enheders kapacitet

Afsnittet udfyldes kun, hvis tilbudsgiver baserer sig andre enheders formåen i forbindelse med opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel og/eller teknik og faglig formåen. (ikke ved afgivelse af tilbud som konsortium eller lign.).

Afsnit D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på

Afsnittet udfyldes ikke.

Del III Udelukkelsesgrunde

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er udbyder forpligtet til at udelukke tilbudsgiver, jf. dog § 135, stk. 4 og 5.

Tilbudsgiver skal desuden bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund, som omhandler konkurs mm. jf. udbudsloven § 137 nr. 2.

Del IV: Udvælgelseskriterier

Afsnit A: Egnethed

Afsnittet udfyldes ikke (kan ikke udfyldes).

Afsnit B: Økonomisk og finansiel formåen

I punktet ”Nøgletal” anføres egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår.

Afsnit C: Teknisk og faglig formåen

Tilbudsgiver skal angive sine referencer som anført i udbudsbetingelserne afsnit 8.3.

Afsnit D: Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder

Afsnittet udfyldes ikke (kan ikke udfyldes).

Afslut

Del V: Begrænsning af antallet af kvalificerede tilbudsgivere

Afsnittet udfyldes ikke.

Del VI: Afsluttende erklæringer

Her anføres dato og sted. Tilbudsgivers ESPD skal ikke underskrives. ESPD fra enheder som tilbudsgiver baserer sig på, skal underskrive deres ESPD.

Vedr. sammenslutning af virksomheder og andre enheder som tilbudsgiver baserer sig på, se afsnit VI.

Tilbudsgiver skal angive sammenlignelige opgaver (max 3), der er løst inden for de seneste 3 år, regnet fra tilbudsfristens udløb.

For så vidt angår rammeaftaler eller kontrakter, hvor opgaven løses kontinuerligt i en kontraktperiode, er det udelukkende de konkrete opgaver, der er udført inden for de seneste 3 år, regnet fra tilbudsfristens udløb, der kan medtages som reference.

Med en sammenlignelige opgaver forstås opgaver, der omfatter både tømning af bundfældningstanke og registrering i forbindelse med tømninger.

For hver reference anføres: kontraktperiode, ordregiver og en kortfattet beskrivelse af opgaven.

Referencer kan vedlægges i selvstændigt bilag, men der skal i så fald henvises til bilaget i ESPD.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Tilbudsgiver skal have mindst 1 sammenlignelig reference, der er udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb.

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Kontrakten baseres på AB service2003 med udbyders tilføjelser og ændringer.

Som sikkerhed for arbejdets udførelse stiller entreprenøren senest samtidig med kontraktens underskrift en sikkerhed på 10 % af den årlige kontraktsum i henhold til tilbudslisten, ekskl. moms.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Se udbudsmaterialet.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Se udbudsmatreialet. Der stilles arbejdsklausul, jf. бetingelser.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/08/2021
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Danese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/08/2021
Ora locale: 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Tilbudsgivere kan ikke overvære åbningen.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

Udbudsmaterialet kan downloades på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=awlogpalyx

Sammenslutning af virksomheder:

Afgives tilbud af en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal hver deltager udfylde en særskilt ESPD.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være sammenslutningens samlede egnethed, der vurderes.

Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle deltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Tilbud afgivet af en sammenslutning skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring (Bilag 1.2.1 Konsortieerklæring), hvori deltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til udbyder.

Roller/ansvarsområder for hver enkelt deltager skal desuden angives, og det skal fremgå af erklæringen, hvilken deltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med udbyder.

Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen:

Hvis tilbudsgiver - under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige formåen, skal der udfyldes særskilte ESPD’er. ESPD for den enhed som tilbudsgiver baserer sig på, skal ligeledes underskrives.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsgiverteamets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle virksomheder i tilbudsgiverteamet, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Tilbuddet skal vedlægges en erklæring, hvor de enheder, som tilbudsgiver baserer sin formåen på, binder sig til at stille de angivne ressourcer til rådighed for tilbudsgiveren (Bilag 1.2.2 Rådighedserklæring).

Indhentning af dokumentation:

Den tilbudsgiver, som udbyder har til hensigt at tildele kontrakten, skal dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD.

Udelukkelsesgrunde:

Som bevis for, at tilbudsgiver eller visse personer, der er tilknyttet tilbudsgiver, jf. § 135, stk. 2 ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 samt § 137, stk. 1, nr. 2:

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1.

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i § 135, stk. 3.

For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen.

Udsteder det land, hvori tilbudsgiver er hjemmehørende, ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, eller dækker de ikke de nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Dokumentationen må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Økonomiske og finansielle mindstekrav:

Som dokumentation for overholdelse af kravene til økonomisk og finansiel formåen skal tilbudsgiver fremlægge revisorattesteret dokument eller revideret årsregnskab.

.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Klagenævnet for Udbud
Città: Viborg
Paese: Danimarca
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i

Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter дen dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet фor Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og оm hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres оm opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Città: Valby
Paese: Spagna
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
24/06/2021