Dėl klaidos programoje, „eForms“ skelbimuose netinkamai rodomi URL. Stengiamės pašalinti šią problemą. Kol kas siūlome nutrinti kablelį (ar bet kokį kitą specialų ženklą), įrašytą URL pabaigoje. Atsiprašome už nepatogumus.

Paslaugos - 327034-2014

Pateikti glaustą rodinį

27/09/2014    S186

Belgija-Briuselis: „Jūsų Europos patarėjas“ – Europos Sąjungos nemokama teisinio konsultavimo tarnyba

2014/S 186-327034

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Vidaus rinkos ir paslaugų generalinis direktoratas
Adresas: SPA2, 01/32
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
El. paštas: ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/calls/index_en.htm

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=633

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Vidaus rinkos ir paslaugų generalinis direktoratas
Adresas: SPA2, 01/32
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
El. paštas: ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu
Interneto adresas: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=633

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
„Jūsų Europos patarėjas“ – Europos Sąjungos nemokama teisinio konsultavimo tarnyba.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 21: Teisinės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: užduotys bus vykdomos rangovo nurodytose patalpose. Paslauga gali būti teikiama centralizuotai, pvz., per atskirą centrinę instituciją. Ji taip pat gali būti teikiama decentralizuotai, pvz., per rangovą su perdavimo tinklu, pavyzdžiui, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu. Kitos veiklos sistemos taip pat galimos.
Jei reikia, 1 ar daugiau ekspertų turėtų galėti keliauti į bet kurią Europos Sąjungos valstybę narę ir dalyvauti informavimo veikloje.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Europos Komisija siekia gauti paslaugas, susijusias su „Jūsų Europos patarėjo“, teikiančio asmenines konsultacijas piliečiams ir įmonėms apie jų teises, numatytas ES teisės aktuose, ypač susijusias (tačiau tuo neapsiribojančias) su vidaus rinka. ES „Jūsų Europa“ žiniatinklio portale siekiama pateikti išsamią informaciją apie piliečių ir įmonių teises vidaus rinkoje. Ši informacija yra papildyta remiantis „Jūsų Europos patarėjo“ (toliau – tarnyba) suteikta konsultacija. Jei padedant „Jūsų Europos patarėjui“ piliečiai vis dar negali naudotis savo teisėmis, jie yra nukreipiami į problemos sprendimo tarnybą, pvz., Solvit (Vidaus rinkos problemų sprendimo tinklas).
Rangovo bus paprašyta pateikti praktinę informaciją apie naudojimąsi teisėmis, numatytomis ES teisės aktuose, ypatingomis aplinkybėmis, nurodytomis užklausų teikėjų užklausose, ir jis turės aiškiai nurodyti kitus žingsnius, kurių reikės imtis, siekiant išspręsti problemas, su kuriomis jie gali susidurti besinaudodami šiomis teisėmis. Rangovas taip pat atsakys į užklausas, kurias piliečių vardu tarnybai pateikė susijusios tarnybos ES ir nacionaliniu lygmenimis, ypač Europos konsultavimo tarnybos ir tinklai. Teikdamas informaciją apie atsakomųjų ataskaitų būdu gautas užklausas bei analizuodamas jas, rangovas taip pat teiks pagalbą Europos Komisijai, nustatančiai problemas, kurias gali tekti spręsti siekiant pagerinti vidaus rinkos funkcionavimą.
Rangovas galės naudoti esamą Komisijos kuriamą ir valdomą IT programą gaunamoms užklausoms valdyti ir toliau jas tvarkyti.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

79111000 Teisinio konsultavimo paslaugos

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Numatoma didžiausia metinė visų užduočių, nurodytų šiame kvietime dalyvauti konkurse, įvykdymo suma pirmiesiems sutarties metams yra 1 850 000 EUR, įskaitant visus mokesčius ir išlaidas. Atsižvelgiant į tinkamų klausimų skaičių, ši suma gali būti didesnė kitais sutarties metais. Ši suma apima:
i) metinę nustatytą sumą, apimančią visas administracines ir valdymo veiklas, įskaitant visas galimas su pradine veikla susijusias išlaidas, kad paslauga galima būtų naudotis nuo 1.7.2015, bei bet kokią kitą darbinę veiklą, išskyrus atsakymą į užklausas;
ii) atlyginimą už atsakymą į visas tinkamas užklausas per metus;
iii) atlyginimą už bet kokias kitas veiklas, numatytas sutartyje (jei yra numatytas specialus atlyginimas). Jokia sutartis, viršijanti šią sumą, nebus svarstoma.
Sutartis gali būti atnaujinta daugiausia 4 kartus, kiekvieną kartą 12 mėnesių veiksmingos veiklos laikotarpiui.
Numatoma vertė be PVM: 1 850 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 4
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 12 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Komisija gali kreiptis į konkurso dalyvius, kad jie pateiktų garantiją arba vykdymo garantiją pagal konkurso specifikacijose pateiktas sąlygas.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Žr. konkurso dokumentus.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Nėra.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: konkurso dalyviai privalo užpildyti į konkurso specifikacijas įtrauktą formą bei pateikti joje reikalaujamus dokumentus.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: žr. konkurso specifikacijas.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Žr. konkurso specifikacijas.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: toliau pateiktus kriterijus

1. Reikalavimų išmanymą ir bendrąją pasiūlytų paslaugų kokybę. Lyginamasis svoris 10

2. Pasiūlyto techninio ir metodinio principo kokybę. Lyginamasis svoris 40

3. Darbo organizavimą ir jo vykdymo būdą bei atitinkamą laiko bei išteklių paskirstymą. Lyginamasis svoris 50

IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
MARKT/2014/068/B.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

Išankstinis informacinis skelbimas

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2014/S 119-211249 25.6.2014

IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 20.11.2014
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
20.11.2014
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 2.12.2014 - 14:00

Vieta:

Europos Komisija, Vidaus rinkos ir paslaugų GD, rue de Spa 2, 01/A030 posėdžių salė, 1000 Briuselis, BELGIJA.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: paslaugų teikėjas ar kitas jo įgaliotas asmuo gali dalyvauti atplėšiant vokus.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius nuo to, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai apie tai tampa žinoma. Europos ombudsmenui pateiktas skundas neturi galios šio laikotarpio sustabdyti ar inicijuoti naujo apeliacijų pateikimo laikotarpio.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17.9.2014