Paslaugos - 327054-2019

Submission deadline has been amended by:  409550-2019
12/07/2019    S133    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Kortrijk: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2019/S 133-327054

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: stad Kortrijk
Nationaal identificatienummer: BE 0207.494.678
Postadres: Grote Markt 54
Plaats: Kortrijk
NUTS-code: BE254
Postcode: 8500
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Sara Ferlin
E-mail: sara.ferlin@kortrijk.be
Telefoon: +32 473862940

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kortrijk.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1648/I4/2018
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst schoonmaak door externe dienstverlener.

Referentienummer: 2018/1648
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.1.1

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Alle percelen worden aan 1 inschrijver toegewezen.

Elke inschrijver vult de detailmeetstaat van alle percelen in.

Het niet invullen van alle percelen in de detailmeetstaat leidt tot het weren van de volledige offerte.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kantoor, vergader- & ceremoniële infrastructuur

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Onderwijsinfrastructuur

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties, 8500 Kortrijk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jeugd- en vrijetijdsinfrastructuur

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties, 8500 Kortrijk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Divers: begraafplaatsen & openbare toiletten & doortrekkersterrein & natuureducatief centrum Kleiputten

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties, 8500 Kortrijk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vereiste opties (Niet gespecifieerd)

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AGB Stadsontwikkelingsbedrijf

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties, 8500 Kortrijk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raming op basis van uitgaves in 2018: 70 000 euro inclusief 21 % btw

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Overige (schoonmaak)diensten

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties, 8500 Kortrijk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mobiele ploeg

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties, 8500 Kortrijk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Eventuele minimumeisen:

1. nihil

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Document B.1: 3 referenties van correct uitgevoerde projecten van de laatste 5 jaar die naar omvang en complexiteit vergelijkbaar zijn met het huidige dossier met de bijhorende attesten van goede uitvoering.

2. Document B.2: een overzicht van de samenstelling van de firma:

1. de bedrijfsstructuur;

2. de supervisor (controleur der werken en aanspreekpunt voor de stad Kortrijk)

Indien er een andere supervisor wordt toegewezen dan blijven de voorwaarden van dit criteria gelden voor de nieuwe contactpersoon.

3. Document B.3: lijst van eventuele onderaannemers en hun supervisor waarmee zal gewerkt worden gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Indien er een andere supervisor wordt toegewezen dan blijven de voorwaarden van dit criteria gelden voor de nieuwe contactpersoon.

4. Document B.4: alle technische fiches van de schoonmaakmiddelen, het poetsmaterieel en poetsmachines waarmee zal gewerkt worden.

Hiervoor wordt de invulfiche van bijlage D gebruikt en toegevoegd.

Bijlage D kan enkel ingevuld worden bij plaatsbezoek.

5.1. Schoonmaakproducten

De dienstverlener maakt gebruik van milieuvriendelijke producten van de beste kwaliteit die op geen enkele wijze de materialen schade toe brengen en die het best geschikt zijn om de schoonmaakopdrachten mee te vervullen. Het staat de opdrachtgever vrij om, wanneer zij oordeelt dat de dienstverlener geen geschikt materiaal gebruikt, andere schoonmaakproducten bindend aan te bevelen.

De dienstverlener bestelt, levert, stockeert en koop alle schoonmaakproducten die hij nodg heeft ter uitvoering, volgens de regels van de kunst zelf.

De dienstverlener heeft de nodige info, opleiding en kennis om de producten correct en veilig te gebruiken.

5.2. Schoonmaakmaterieel

De dienstverlener moet op regelmatige basis zijn schoonmaakmaterieel te vervangen.

De dienstverlener maakt geen gebruik van schoonmaakmaterieel die eigendom is van de opdrachtgever.

Onvoldoende schoonmaakmaterieel is nooit een reden om af te wijken van de kwantitatieve en kwalitatieve criteria die bepaald zijn in het bestek.

Na het gebruik van schoonmaakmaterieel worden deze onmiddelijk veilig opgeborgen.

5.3. (Schoonmaak)machines

De machines die door de dienstverlener gebruikt worden om de schoonmaaktaken uit te voeren, zijn geschikt voor hun taak en aangepast aan de werkomstandigheden.

Het gebruik van machines mag op geen enkele wijze schade toebrengen aan de infrastructuur van de gebouwen of de werking van de gebruikers hinderen.

De door de dienstverlener gebruikte electrische machines voldoen aan de voorschriften van het AREI.

De dienstverlener staat zelf in voor de levering, vervanging, onderhoud en aankoop van de benodigde machines.

De dienstverlener zorgt er te allen tijde voor dat de machines, nodig voor het uitvoeren van de opdracht, in goede staat zijn en gebruiksklaar.

De dienstverlener bergt na elk gebruik de machines veilig en verantwoord op.

Defecte machines worden direct gerepareerd en vervangen. In elk geval kan een defecte machine nooit als een excuus gebruikt worden om een afwijking te bekomen van de in dit bestek gestelde bepalingen.

De dienstverlener zorgt er voor dat de schoonmaakmachines op de werf aanwezig zijn, wanneer zij volgens de planning in dit bestek gebruikt dienen te worden.

Iedere gebruiker van machines heeft de nodige info, opleiding en kennis van de machines om deze correct en veilig te gebruiken en onderhouden.

5.4. Ladders-stellingen-hoogtewerkers

Naargelang de plaatselijke toestand zal de uitvoerder verplicht gebruik moeten maken van ladders, stellingen, hoogtewerkers en veiligheidsharnassen. De uitvoerder wendt een aangepaste techniek aan zodat de kuiswerken vanaf de begane gro...(zie opdrachtdocumenten)

Eventuele minimumeisen:

1. Een lijst met de gegevens van de contactpersonen van de 3 referenties om te verifiëren.

2. Deze supervisor is het enige aanspreekpunt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en zal de nodige beslissingsbevoegdheid hebben.

De supervisor is geen van de dagelijkse personeelsleden van de dienstverlener in de gemeentegebouwen en is vertrouwd met de opvolging van schoonmaakcontracten.

Deze supervisor controleert op de werkvloer de uitvoering en naleving van het bestek.

In het bijzonder gaat zijn/haar aandacht uitgaan naar:

— controle op het correct uitvoeren van de opgesomde opdrachten,

— controle van de staat der machines en uitrusting

De supervisor moet een recent bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen.

3. Deze supervisor is het enige aanspreekpunt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en zal de nodige beslissingsbevoegdheid hebben.

De supervisor is geen van de dagelijkse personeelsleden van de dienstverlener in de gemeentegebouwen en is vertrouwd met de opvolging van schoonmaakcontracten.

Deze supervisor controleert op de werkvloer de uitvoering en naleving van het bestek.

In het bijzonder gaat zijn/haar aandacht uitgaan naar:

— controle op het correct uitvoeren van de opgesomde opdrachten,

— controle van de staat der machines en uitrusting

De supervisor moet een recent bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen.

4. 5.1. Schoonmaakproducten:

Technische fiches met:

— de samenstelling van de schoonmaakmiddelen en een beoordeling van hun milieu-impact,

— de wijze van dosering in hoeveelheid en methode,

— de schoonmaakmethode,

— de aard van de verpakkingen,

— de gebruikte hulpmiddelen,

— de gescheiden inzameling van afvalstoffen.

5.2. Schoonmaakmaterieel:

— lijst van alle toe te passen schoonmaakmaterieel in te vullen in bijlages D1/D2/D3/D4,

— technische fiches van het toe te passen schoonmaakmaterieel.

5.3. (Schoonmaak)machines:

— lijst van alle toe te passen (schoonmaak)machines in te vullen in bijlages D1/D2/D3/D4,

— technische fiches van de toe te passen (schoonmaak)machines,

— keuringsattesten van de te gebruiken machines.

5.4. Ladders-stellingen-hoogtewerkers:

— lijst van alle toe te passen ladders, stellingen en hoogtewerkers in te vullen in bijlages D1/D2/D3/D4,

— technische fiches van de toe te passen elementen,

— keuringsattesten van de gebruikte elementen.

5. Door deelname aan deze inschrijving gaat de inschrijver akkoord personeel aan te werven vanuit de leerwerkplaats en/of andere trajecten ondersteund door team werk en activering Kortrijk.

Dit kan o.a. via een contract artikel 60 (privé) of via een IBO contract (individuele beroepsopleiding via VDAB).

De inschrijver omschrijft kort hoe hij dit zal organiseren. Het niet toevoegen van dit document leidt tot weren van de inschrijving.

Op de evaluatiemomenten meerdere malen plaats vinden tijdens de uitvoering van dit contract wordt telkens met een afgevaardigde van team werk en activireing geëvalueerd.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:15
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 08/01/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

Bijlage F - attest plaatsbezoek.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/07/2019