Supplies - 32708-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Network infrastructure

2022/S 015-032708

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Postal address: Szamocka 3, 5
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 01-748
Country: Poland
E-mail: sekretariatDZP@zus.pl
Telephone: +48 226671704
Fax: +48 226671733
Internet address(es):
Main address: www.zus.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Instytucja ubezpieczenia społecznego

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i wdrożenie przełączników sieci SAN oraz świadczenie usług serwisu

Reference number: TZ/271/63/20
II.1.2)Main CPV code
32424000 Network infrastructure
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i wdrożenie przełączników sieci SAN oraz świadczenie usług serwisu.

Na przedmiot zamówienia składa się:

Część A zamówienia:

a) dostawa i wdrożenie czterech przełączników dla platformy Mainframe wraz z okablowaniem

światłowodowym,

b) świadczenie usług serwisu i wsparcia,

Część B zamówienia:

a) dostawa 6 sztuk rdzeniowych przełączników SAN,

b) świadczenie usług serwisu i wsparcia

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 829 400.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część A dostawa i wdrożenie przełączników dla platformy Mainframe oraz świadczenie usług serwisu

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
72267000 Software maintenance and repair services
72611000 Technical computer support services
32420000 Network equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie

II.2.4)Description of the procurement:

Część A zamówienia:

a) dostawa przełączników wraz z okablowaniem do 6 tygodni od podpisania umowy,

b) wdrożenie urządzeń do 10 tygodni od podpisania umowy,

c) świadczenie, dla wdrożonych urządzeń, usług serwisu i wsparcia przez 36 miesięcy od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru wdrożenia,

Przełączniki mają być dostarczone do lokalizacji w Warszawie, co najmniej w poniższej konfiguracji:

Cztery (4) przełączniki 32 Gbps z kartami 32 Gbps w konfiguracji:

Typ A: dwa (2) przełączniki czteroslotowe z czterema kartami 48 portowymi (192 porty)

Typ B: dwa (2) przełączniki czteroslotowe z dwoma kartami 48 portowymi (96 portów)

Wdrożenie urządzeń

1. Wdrożenie przełączników oraz niezbędnego innego sprzętu, a także niezbędnego oprogramowania musi zostać zrealizowane w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Wszystkie czynności Wykonawcy składające się na wdrożenie przełączników muszą uwzględniać charakterystykę środowiska Mainframe u Zamawiającego, w tym obecnie eksploatowane urządzenia.

2. Wdrożenie składa się z następujących etapów:

1) przygotowanie do wdrożenia,

2) wdrożenie właściwe,

3) odbiór wdrożenia,

Gwarancja Wykonawcy i usługi serwisu

1) Niezależnie od gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia, niniejszym Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczone urządzenia i ich wdrożenie gwarancji jakości, legalności i kompletności, niezależnej od oryginalnej gwarancji producenta (gwarancja Wykonawcy). Tym samym Wykonawca w imieniu własnym zapewni, że w okresie gwarancji Wykonawcy urządzenia będą działać prawidłowo, w sposób nieprzerwany, zgodnie z zasadami eksploatacji i instrukcja obsługi.

2) Realizując własne obowiązki gwarancyjne wobec Zamawiającego Wykonawca może korzystać z oryginalnej gwarancji producenta.

3) Okres udzielonej przez Wykonawcę Gwarancji Wykonawcy na dostarczone przełączniki przez 36 miesięcy od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru wdrożenia.

4) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług serwisu zgodnie z warunkami umowy, w tym OPZ między innymi polegających na obsłudze zgłoszeń.

Wykonawca zapewni obsługę Zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zgłoszenia następować będą z wykorzystaniem systemu obsługi zgłoszeń Zamawiającego (HP Service Manager), potwierdzanie przyjęcia każdego zgłoszenia przez Wykonawcę nastąpi do 1 godziny od momentu dokonania zgłoszenia przez

Zamawiającego (czas reakcji). Gwarantowany czas naprawy nie może przekroczyć: incydent krytyczny – maks.

12 godzin, incydent wysoki – maks. 24 godziny, incydent niski – maks. 48 godzin

naprawy uszkodzonych przełączników muszą być dokonywane w oparciu o części i podzespoły zamienne wolne od wad o nie gorszych parametrach technicznych od części i podzespołów uszkodzonych,

Czas naprawy stanowi kryterium oceny ofert i będzie aktualizowany na etapie zawierania Umowy zgodnie z deklaracją Wykonawcy

Wsparcie:

1) udostępnienie, dostarczenie oraz wgranie zmian mikroprogramowych (tzw. firmware), w tym poprawek, aktualizacji i nowych wersji,

b) bezprzerwowa instalacja aktualizacji i nowych wersji oprogramowania wbudowanego (tzw. firmware) w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, również w ramach wykonywania naprawy. Wykonawca zapewni integrację i współpracę z pozostałymi urządzeniami środowiska Mainframe zgodnie z zaleceniami ich

producentów,

c) rozwiązywanie problemów, występujących podczas obsługi lub funkcjonowania przełączników,

d) konserwacja profilaktyczna przełączników, obejmująca ich regulację, testowanie, oraz wymianę części zgodnie z zaleceniami producenta,

e) wykonywaniu cyklicznych przeglądów przełączników nie rzadziej niż co 3 miesiące,

f) cykliczna analiza warunków eksploatacyjnych w jakich funkcjonują przełączniki – raz na 12 miesięcy licząc od dnia następującego po dniu zawarcia umowy.

Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Parametry techniczne przełącznika / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Gwarantowany czas naprawy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Część A

a) prawo do przedłużania świadczenia usług serwisu i usług wsparcia na kolejne 12 miesięczne okresy (maksymalnie 36 kolejnych miesięcy od zakończenia świadczenia usług w ramach podstawowego zakresu od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru wdrożenia). Prawo opcji będzie uruchamiane w przypadku

wystąpienia okoliczności, które spowodują, że świadczenie usług przez wybranego wykonawcę i zachowanie ciągłości serwisowej urządzeń – po okresie zamówienia podstawowego – będzie zasadne,

b) prawo do jednokrotnej usługi relokacji dwóch urządzeń typ B do nowej lokalizacji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część B zamówienia a) dostawa 6 sztuk rdzeniowych przełączników SAN, b) świadczenie usług serwisu i wsparcia

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
32420000 Network equipment
72611000 Technical computer support services
72267000 Software maintenance and repair services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie

II.2.4)Description of the procurement:

Zestawienie ilościowe przełączników rdzeniowych

Przełącznik typ 1 – ilość portów w pojedynczym przełączniku – 240 sztuk, ilość przełączników rdzeniowych – 2 sztuki

Przełącznik typ 2 – ilość portów w pojedynczym przełączniku – 144 sztuk, ilość przełączników rdzeniowych – 4 sztuki

Miejsce dostawy

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do lokalizacji Zamawiającego w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5.

Opis usług serwisu i wsparcia dla dostarczonych przełączników rdzeniowych.

1. Świadczenie usług serwisu i wsparcia przez 36 miesięcy od daty obioru widniejącej w protokole odbioru przełączników na niżej podanych zasadach:

1) zgłoszenia będą dokonywane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365/366 dni w roku za pomocą systemu zgłoszeń HP Service Manager Zamawiającego;

2) czas reakcji (potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia) nie dłuższy niż 1 godzina od momentu zgłoszenia awarii;

3) gwarantowany czas naprawy sprzętu i oprogramowania lub rozwiązania zgłoszonego problemu wynosi 24 godziny liczone od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia;

4) naprawy uszkodzonych urządzeń muszą być dokonywane w oparciu o części i podzespoły zamienne wolne od wad o nie gorszych parametrach technicznych od części i podzespołów uszkodzonych. Wymiana części

I podzespołów nie może spowodować zwiększenia kosztów eksploatacji, obsługi, potencjalnej rozbudowy i utylizacji naprawianych urządzeń;

Pozostałe usługi:

1) instalacja aktualizacji i nowych wersji oprogramowania wbudowanego (firmware’u) odbywać się będzie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, również w ramach wykonywania napraw. Aktualizacje i nowe wersje oprogramowania wbudowanego zapewnia Wykonawca;

2) Wykonawca ma obowiązek udzielania konsultacji zdalnych (np. e-mail, telefon) oraz rozwiązywania problemów występujących podczas obsługi lub funkcjonowania urządzeń;

3) Wykonawca będzie wykonywać cykliczne przeglądy urządzeń nie rzadziej niż co 6 miesięcy, przy czym pierwszy i ostatni przegląd powinny być przeprowadzone odpowiednio w pierwszym i ostatnim miesiącu obowiązywania umowy;

4) Wykonawca zapewni dostęp do aktualizacji i poprawek mikrokodu oraz oprogramowania wbudowanego w okresie realizacji usług opieki serwisowej.

Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 255-639949
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Część A zamówienia: a) dostawa i wdrożenie czterech przełączników dla platformy Mainframe wraz z okablowaniem światłowodowym, b) świadczenie usług serwisu i wsparcia,

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Niver Sp. z o. o.
National registration number: 7252065095
Postal address: Cementowa 12B
Town: Łódź
NUTS code: PL Polska
Postal code: 91-859
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 254 888.28 PLN
Total value of the contract/lot: 2 829 400.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022