Supplies - 32711-2022

21/01/2022    S15

Poland-Wrocław: Software package and information systems

2022/S 015-032711

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Wrocławska
Postal address: Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-370
Country: Poland
Contact person: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. SZP/242-130/2021 komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https:// miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektronicznej
E-mail: ewa.kowalek@pwr.edu.pl
Internet address(es):
Main address: http://przetargi.pwr.edu.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: uczelnia wyższa
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa, konfiguracja i uruchomienie zestawu narzędzi/licencji oprogramowania dedykowanego/specjalistycznego do rozbudowy i modyfikacji laboratoriów Cyberbezpieczeństwa (...)

Reference number: SZP/242-130/2021
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa, konfiguracja i uruchomienie zestawu narzędzi/licencji oprogramowania dedykowanego/specjalistycznego do rozbudowy i modyfikacji laboratoriów Cyberbezpieczeństwa oraz uruchomienie kompleksowego „eko-systemu” edukacyjnego w zakresie cyberbezpieczeństwa w związku z realizacją projektu: „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 495 996.81 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

Teren Politechniki Wrocławskiej - Wrocław

II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, konfiguracja i uruchomienie zestawu narzędzi/licencji oprogramowania dedykowanego/specjalistycznego do rozbudowy i modyfikacji laboratoriów Cyberbezpieczeństwa oraz uruchomienie kompleksowego „eko-systemu” edukacyjnego w zakresie cyberbezpieczeństwa w związku z realizacją projektu: „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Kod CPV: 48000000-8.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ - OPZ.

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu:

Parametr/Opis

Tytuł Projektu: Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości „Cyberbezpieczeństwo 2.0”

Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Okres realizacji: 01.04.2019 – 31.03.2023

Numer umowy: POWR.03.05.00-00-Z308/18-00

4.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

5.Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:

- do 8 miesięcy od podpisania umowy. Zamawiający preferuje w kryteriach oceny skrócenie terminu realizacji zamówienia do 5 miesięcy.

- szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

7.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 15 000,00 PLN.

8.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 uPzp, w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy i SWZ.

9.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % (pięć procent) Wynagrodzenia Całkowitego (brutto). Szczegóły określone są we wzorze umowy - § 14 wzoru umowy.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Prawo do wieczystych uaktualnień i łatek bezpieczeństwa oprogramowania systemowego / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy - skrócenie / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: Tytuł Projektu:Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości „Cyberbezpieczeństwo 2.0”Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i RozwojuProgram: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższychOkres realizacji:01.04.2019 – 31.03.2023Nr POWR.03.05.00-00-Z3

II.2.14)Additional information

Zgodnie z art. 257 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 158-417758
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa, konfiguracja i uruchomienie zestawu narzędzi/licencji oprogramowania dedykowanego/specjalistycznego do rozbudowy i modyfikacji laboratoriów Cyberbezpieczeństwa (...)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum firm: VOL SYSTEM SP. Z O.O. Ul. DĄBROWSKIEGO 553, 60-451
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: VECTOR SYNERGY SP. Z O.O. UL. MARCELIŃSKA 90, 60-324
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 401 707.07 PLN
Total value of the contract/lot: 1 495 996.81 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 2a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: jw.
Town: WARSZAWA
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022