Supplies - 32713-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Karlovy Vary: Computer equipment and supplies

2022/S 015-032713

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Karlovarský kraj
National registration number: 70891168
Postal address: Závodní 353/88
Town: Karlovy Vary
NUTS code: CZ041 Karlovarský kraj
Postal code: 36006
Country: Czechia
Contact person: Jaroslav Štěpán
E-mail: jaroslav.stepan@kr-karlovarsky.cz
Telephone: +420 354222608
Internet address(es):
Main address: http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx
Address of the buyer profile: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dynamický nákupní systém na výpočetní a zobrazovací techniku a příslušenství

II.1.2)Main CPV code
30200000 Computer equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zadavatel zavádí DNS na výpočetní a zobrazovací techniku včetně příslušenství pro Karlovarský kraj a v postavení centrálního zadavatele pro pověřující zadavatele, kterými mohou být jím zřizované příspěvkové organizace. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní a zobrazovací techniky, jako jsou servery, počítače, notebooky, tiskárny, terminály, skenery, monitory, projektory, fotoaparáty, externí paměti, plátna, obrazovky apod. a příslušenství k nim, jako např. klávesnice, myši, flash disky, DVD, držáky.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 006 965.00 CZK
II.2)Description
II.2.1)Title:

Nákup notebooků 2021

Lot No: 001
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213100 Portable computers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ041 Karlovarský kraj
Main site or place of performance:

Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka výpočetní a zobrazovací techniky včetně příslušenství pro Karlovarský kraj.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Výpočetní technika 2021

Lot No: 002
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213100 Portable computers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ041 Karlovarský kraj
Main site or place of performance:

Místem dodání je Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky pro Střední průmyslovou školu Ostrov, příspěvková organizace.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
A dynamic purchasing system was set up
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 163-396010
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: P21V00000698
Lot No: 001
Title:

Nákup notebooků 2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: VUJO s.r.o.
National registration number: 64830713
Postal address: Křížová 116
Town: Sokolov
NUTS code: CZ Česko
Postal code: 35601
Country: Czechia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 200 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 1 018 500.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: P21V00000714
Lot No: 002
Title:

Výpočetní technika 2021

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: VUJO s.r.o.
National registration number: 64830713
Postal address: Křížová 116
Town: Sokolov
NUTS code: CZ041 Karlovarský kraj
Postal code: 35601
Country: Czechia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 000 441.00 CZK
Total value of the contract/lot: 988 465.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon") musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022