Werken - 32720-2020

23/01/2020    S16

Duitsland-Vöhringen: Bouwwerkzaamheden

2020/S 016-032720

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinde Vöhringen
Postadres: Sulzer Straße 8
Plaats: Vöhringen
NUTS-code: DE135 Rottweil
Postcode: 72189
Land: Duitsland
Contactpersoon: Kämmerei
E-mail: maike.haug@voehringen-bw.de
Telefoon: +49 74549583-23
Fax: +49 74549583-37
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.voehringen-bw.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau Mehrzweckhalle Vöhringen – Küchentechnische Ausstattung

Referentienummer: GVOE-2019-0017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Neubau Mehrzweckhalle Vöhringen – Küchentechnische Ausstattung.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39221000 Keukenuitrusting
39314000 Industriële keukenuitrusting
39312200 Kantine-uitrusting
42513290 Bedrijfskoeluitrusting
45331231 Installeren van koel- en vriesuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE135 Rottweil
NUTS-code: DE135 Rottweil
Voornaamste plaats van uitvoering:

Festallee 20 (Flst.Nr. 5619 + 5620)

72189 Vöhringen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung und Einbau der Küchentechnischen Anlagen für eine Küche in einer Mehrzweckhalle: Kochtechnik, CNS-Arbeitsstrecken und CNS-Lagermöbel, Übergabepass, Getränkeausschank und Spültechnik sowie Kühlzelle inkl. Kältetechnik im EG.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zur Angebotsbearbeitung sind zwingend entsprechende Formulare zu verwenden, die auf der Vergabeplattform hochgeladen werden können. Rückfragen können bis 6 Arbeitstage vor der Submission eingereicht werden.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 145-356012
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Neubau Mehrzweckhalle Vöhringen – Küchentechnische Ausstattung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Boehringer Gastro Profi GmbH
Postadres: Weltestraße 10
Plaats: Weingarten
NUTS-code: DE148 Ravensburg
Postcode: 88250
Land: Duitsland
E-mail: oliver.schmutz@gastroprofi.de
Telefoon: +49 7515607422
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Postadres: Durlacher Allee 100
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76137
Land: Duitsland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Postadres: Durlacher Allee 100
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76137
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefoon: +49 721926-0
Fax: +49 721926-3985
Internetadres: www.rp.baden-wuerttemberg.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/01/2020