Dienstleistungen - 327247-2019

12/07/2019    S133    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Działoszyn: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2019/S 133-327247

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto i Gmina Działoszyn
Postanschrift: ul. Piłsudskiego 21
Ort: Działoszyn
NUTS-Code: PL71
Postleitzahl: 98-355
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karol Nowak
E-Mail: zamowienia@dzialoszyn.pl
Telefon: +48 438437464
Fax: +48 438413680

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dzialoszyn.e-bip.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.dzialoszyn.e-bip.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn oraz jednostek należących do Miasta i Gminy Działoszyn

Referenznummer der Bekanntmachung: IZP.GPOŚ.V.271.1.14.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn oraz z jednostek należących do Miasta i Gminy Działoszyn oraz ich zagospodarowaniu wraz z wyposażeniem w pojemniki (z pokrywą, wyposażone w kółka)/kontenery lub odpowiednio worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn zgodnie z zasadami prawa krajowego oraz aktami prawa miejscowego.

Zamówienie podzielono na 2 części:

Część I - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn

Część II - Odbiór odpadów komunalnych z jednostek należących do Miasta i Gminy Działoszyn

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część I - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513100
90533000
90500000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL71
Hauptort der Ausführung:

Miasto i Gmina Działoszyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część I - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn

I.1.1 Zakres przedmiotu(części) zamówienia obejmuje:

1) odbiór oraz zagospodarowanie zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w pojemnikach usytuowanych przy budynkach mieszkalnych.

2) odbiór oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości („u źródła”):

a) papieru i tektury, w tym o kodach

b) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych

c) szkieł bezbarwnych i kolorowych o kodzie

d) odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

e) popioły z gospodarstw domowych o kodzie

3) odbiór oraz zagospodarowanie poniżej wymienionych odpadów selektywnie zbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w Działoszynie przy ul. Cmentarnej:

a) przeterminowane leki;

b) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);

c) zużyte baterie i akumulatory;

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

f) odpady budowlano-rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

g) zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowych w gospodarstwie domowym;

h) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady zielone;

i) popiół z gospodarstw domowych.

4) odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon – pochodzących z pojazdów użytkowych w gospodarstwie domowym oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez dwukrotną zbiórkę objazdową na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.

Odbiór odbywać się będzie w terminach ustalonych z Zamawiającym.

I.1.2. Odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach lub workach. Pojemniki lub worki zapewni odbiorca odpadów i ustawi je w miejscach wskazanych przez właścicieli nieruchomości. Liczba budynków jednorodzinnych, szacunkowa liczba pojemników lub worków oraz liczba miejsc gromadzenia odpadów oraz wymagana częstotliwość wywozu zostanie podana w dalszej części.

I.1.3. W ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej lub zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu II zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego.

Zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w ofercie należy wskazać instalacje, w szczególności regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, do których podmiot zamierza przekazywać wyżej wymienione odpady.

I.1.4. W przypadku selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do ich przekazania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27.4.2001 r. (Dz.U. 2016 poz. 1987) o odpadach.

I.1.5.. Podmiot będzie zobowiązany do odbioru każdej ilości odpadów komunalnych wyprodukowanych przez osoby zamieszkujące daną nieruchomość, co oznacza odbiór wystawionych przed posesję pojemników wraz z dodatkowymi pojemnikami lub workami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: aspekt środowiskowy / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: termin płatności / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informuję, że odpowiednia klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego na której znajdują się dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część II - Odbiór odpadów komunalnych z jednostek należących do Miasta i Gminy Działoszyn

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90533000
90513100
90500000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL71
Hauptort der Ausführung:

Miasto i Gmina Działoszyn

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych z jednostek należących do Miasta i Gminy Działoszyn oraz ich zagospodarowaniu wraz z wyposażeniem tych jednostek w pojemniki (z pokrywą, wyposażone w kółka)/ kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z zasadami prawa krajowego oraz aktami prawa miejscowego.

1) wykaz jednostek należących do Miasta i Gminy Działoszyn oraz wyposażenie nieruchomości w następujące pojemniki

— targowisko znajdujące się w Działoszynie przy ulicy Ogrodowej – 11 pojemników o pojemności 1100 litrów

— plac Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn znajdujący się przy ulicy Piłsudskiego 21 – 4 pojemniki o pojemności 1100 litrów

— plac bazy transportowo-materiałowej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn znajdujący się przy ulicy Ogrodowej - 1 kontener KP7 o pojemności 7 000 litrów

— plac gminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt znajdujący się w Trębaczewie przy ulicy Dojazdowej 12 – 1 pojemnik o pojemności 240 litrów

— stadion przy ul. Cmentarnej w Trębaczewie – 1 pojemnik o pojemności 240 litrów

2) Częstotliwość wywozu nieczystości stałych:

— z targowiska znajdującego się w Działoszynie – raz na tydzień

— z placu Urzędu Miasta i Gminy – raz na tydzień

— z placu bazy transportowo-materiałowej – na zgłoszenie telefoniczne, nie później niż w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu,

— z placu Gminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – dwa razy w miesiącu,

— ze stadionu w Trębaczewie – raz w miesiącu.

II.1.2. W ramach zagospodarowania odpadami podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów komunalnych do składania do regionalnej lub zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu II zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego.

Zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w ofercie należy wskazać instalacje, w szczególności regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, do których podmiot zamierza przekazywać wyżej wymienione odpady.

II.1.3. W zakres zamówienia wchodzi również:

— dezynfekcja pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych na terenach jednostek należących do Miasta i Gminy Działoszyn nie rzadziej niż dwa razy w roku,

— mycie i dezynfekcja pojemników, których opróżnianie następować będzie na terenie bazy magazynowo-transportowej odbiorcy odpadów lub na terenie regionalnej lub zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zamawiający wymaga, aby pojemniki, które będą opróżniane na w/w terenach były myte i dezynfekowane ze względu na bezpieczeństwo sanitarne.

II.1.4. Wyposażenie w odpowiednie pojemniki jednostki należące do Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn nastąpi najpóźniej do dnia 2.1.2020 r.

II.2. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym i dostarczonym przez odbiorcę odpadów do Zamawiającego najpóźniej do dnia 31.12.2019 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: aspekt środowiskowy / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: termin płatności / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2020
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informuję, że odpowiednia klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego na której znajdują się dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie:

Dla każdej części (I i II):

a) aktualnych uprawnień w zakresie transportu odpadów komunalnych w ramach zamówienia, wymaganych ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21). Zezwolenie wydane na podstawie ustawy o odpadach z dn. 27.4.2001 r. Dz.I.2010.185.1243 j.t. zachowują swoją ważność zgodnie z art. 233 ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r.

b) wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Działoszyn,

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy spełnienia dodatkowych warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dla części I

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wskaże wykonane min. dwóch usług w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych przy czym minimum jedną w ilości łącznie minimum 2 000 ton rocznie z terenu jednej gminy o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 10 000, o okresie świadczenia każdej z nich nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane w ramach których z załączeniem dowodów (w formie poświadczeń bądź innych dokumentów jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) potwierdzających że usługi zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.

Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.

b) w celu prawidłowego świadczenia usług dysponuje specjalistycznymi środkami technicznymi:

Ba) w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości muszą znajdować się co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, w tym:

— przynajmniej jedna sztuka samochodu ciężarowego samowyładowczego z żurawiem HDS przystosowanego do odbioru odpadów z selektywnej zbiórki z pojemników typu dzwon,

— przynajmniej jedna sztuka samochodu ciężarowego typu śmieciarko-myjka o DMC nie większej niż 26t, o zamkniętym obiegu wody, przystosowanego do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów,

— przynajmniej jedna sztuka samochodu ciężarowego typu śmieciarka z możliwością odbioru kontenerów typu KP7.

Wszystkie pojazdy wskazane na potrzeby wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu muszą spełniać, co najmniej normę emisji spalin EURO 6 potwierdzoną odpowiednim dokumentem z wyłączeniem dokumentu wystawionego przez wykonawcę.

Bb) bazą magazynowo-transportową przystosowaną do mycia i dezynfekcji pojemników oraz wyposażoną w legalizowaną wagę samochodową. Baza spełnia warunki określone w SIWZ.

Bc) w ofercie należy wskazać instalacje, w szczególności regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, do których podmiot zamierza przekazywać wyżej wymienione odpady.

Dla części II

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wskaże wykonane min. dwóch usług w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane w ramach których z załączeniem dowodów (w formie poświadczeń bądź innych dokumentów jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) potwierdzających że usługi zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.

b) posiada co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych w tym:

— przynajmniej jedna sztuka samochodu ciężarowego typu śmieciarko-myjka o DMC nie większej niż 26t, o zamkniętym obiegu wody, przystosowanego do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów,

— przynajmniej jedna sztuka samochodu ciężarowego typu śmieciarka z możliwością odbioru kontenerów typu KP7.

Wszystkie pojazdy wskazane na potrzeby wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu muszą spełniać, co najmniej normę emisji spalin EURO 6 potwierdzoną odpowiednim dokumentem z

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Zamawiający zastrzega możliwość istotnej zmiany umowy, warunki takiej zamiany zawarte zostały w § 10 projektów umów (odpowiednio dla każdej części) będących Załącznikiem nr 3 do niniejszej SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/08/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/08/2019
Ortszeit: 10:15
Ort:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.8.2019. r., o godzinie 10:15.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie int

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z działem VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019