Leveringen - 327250-2021

30/06/2021    S124

Polen-Warschau: Raamovereenkomst voor de levering van dienstwapens (Compact semi-automatische pistool van kaliber 9 x 19 mm), munitie en accessoires

2021/S 124-327250

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 095-248737)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)
Postadres: Plac Europejski 6
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-844
Land: Polen
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://frontex.europa.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de levering van dienstwapens (Compact semi-automatische pistool van kaliber 9 x 19 mm), munitie en accessoires

Referentienummer: Frontex/2021/0395/OP/MS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35300000 Wapens, munitie en bijbehorende onderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze aanbestedingsprocedure betreft de gunning van raamovereenkomst(en) voor de levering van dienstwapens (compact semi-automatische pistool van kaliber 9 x 19 mm), accessoires en aanverwante diensten, en bijbehorende munitie voor gebruik door de Europese permanente korpsen voor grens- en kustwacht. De aanbestedingsprocedure is verdeeld in de volgende twee percelen:

• Perceel 1: Compact semi-automatische pistool van kaliber 9 x 19 mm, accessoires en opleiding;

• Perceel 2: Munitie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/06/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 095-248737

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 29/06/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 06/07/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 30/06/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 07/07/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: