Werken - 327282-2015

Beknopt weergeven

18/09/2015    S181

België-Brussel: Aanbesteding nr. 06D20/2015/M041 — Vernieuwing van de wasruimte op verdieping -2 van het gebouw Alter Spinelli

2015/S 181-327282

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Wiertzstraat 60
Plaats: Brussel
Postcode: 1047
Land: België
Ter attentie van: eenheid Contracten en Overheidsopdrachten
E-mail: inlo.ao-bru@europarl.europa.eu

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://europarl.europa.eu

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1036

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aanbesteding nr. 06D20/2015/M041 — vernieuwing van de wasruimte op verdieping -2 van het gebouw Altiero Spinelli.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Werken
Uitvoering
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Brussel.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Uitvoeren van vernieuwingswerkzaamheden in de wasruimte op verdieping -2 van het gebouw Altiero Spinelli.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45000000 Bouwwerkzaamheden

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
dagen: 120 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Vóór de overlegging van het eerste betalingsverzoek moet een onherroepelijke, onvoorwaardelijke en onverwijld te betalen uitvoeringsgarantie worden verstrekt ten belope van 10 % van de totale waarde van onderhavige opdracht zoals vermeld in de bepalingen van artikel I.3, lid 1, van de overeenkomst, gestaafd door een garantiebrief die is uitgegeven door een bank, een financiële instelling of een derde die door de boekhouder van het Europees Parlement is goedgekeurd.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
De verschuldigde bedragen voor de uitvoering van de opdracht moeten binnen 60 kalenderdagen worden betaald, gerekend vanaf de datum van ontvangst van het betalingsverzoek.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Deelname aan onderhavige aanbestedingsprocedure staat onder gelijke voorwaarden open voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en publiekrechtelijke instellingen die onder het toepassingsbereik van de verdragen vallen, met name alle personen en instellingen van een lidstaat van de Europese Unie, alsook voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en publiekrechtelijke instellingen uit een derde land dat met de Europese Unie een specifieke overeenkomst heeft gesloten op het gebied van overheidsopdrachten, volgens de in die overeenkomst vastgelegde voorwaarden.
Combinaties van ondernemers mogen een inschrijving indienen indien de leden van de combinatie hoofdelijk aansprakelijk zijn. Het kan gaan om een entiteit met of zonder rechtspersoonlijkheid: een tijdelijke vennootschap, een onderhandse privéovereenkomst of een andere passende samenwerkingsvorm. Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor om van een geselecteerde combinatie te eisen dat deze, vóór de ondertekening van de overeenkomst, een bepaalde rechtsvorm aanneemt indien dit nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: verwijzing naar de uitsluitingscriteria — artikelen 106 en 107 van het Financieel Reglement:
artikel 106:
1. Van deelname aan een opdracht worden uitgesloten, gegadigden die:
a) in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van betaling verkeren, of tegen wie het faillissement is aangevraagd, een procedure van vereffening, akkoord of surseance van betaling loopt, of die hun werkzaamheden hebben gestaakt of die in een vergelijkbare toestand verkeren als gevolg van een soortgelijke procedure krachtens de nationale wet- en regelgeving;
b) bij een beslissing van een bevoegde instantie van een lidstaat met kracht van gewijsde hetzij zelf, hetzij in hoofde van personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten aanzien van hen, zijn veroordeeld voor een delict dat hun beroepsmoraliteit in het gedrang brengt;
c) in de uitoefening van hun beroep een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende diensten aannemelijk kunnen maken, met inbegrip van besluiten van de Europese Investeringsbank en internationale organisaties;
d) hun verplichtingen tot betaling van socialezekerheidsbijdragen of belastingen volgens de wetgeving van het land waar zij zijn gevestigd of van het land van de aanbestedende dienst dan wel van het land waar de opdracht moet worden uitgevoerd, niet nakomen;
e) bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde hetzij zelf, hetzij in hoofde van personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten aanzien van hen, zijn veroordeeld voor fraude, corruptie, deelname aan een criminele organisatie, het witwassen van geld of enige andere illegale activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt;
f) een administratieve sanctie als bedoeld in artikel 109, lid 1, is opgelegd.
De punten a) tot en met d) van lid 1 zijn niet van toepassing op de aankoop van leveringen tegen bijzonder gunstige voorwaarden, hetzij bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet, hetzij bij curatoren of vereffenaars van een faillissement, een vonnis een in de nationale wetgeving of regelgeving bestaand procedure van dezelfde aard.
De punten b) en e) van lid 1 zijn niet van toepassing wanneer gegadigden of inschrijvers kunnen aantonen dat passende maatregelen zijn getroffen tegen personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten aanzien van hen, die het voorwerp uitmaken van een veroordeling als bedoeld in de punten b) of e) van lid 1.
[...]
Artikel 107:
1. Van gunning van een opdracht worden uitgesloten, gegadigden die naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure voor die opdracht:
a) in een belangenconflict verkeren;
b) valse verklaringen hebben afgelegd in de door de aanbestedende dienst verlangde inlichtingen voor deelname aan de aanbestedingsprocedure, of deze inlichtingen niet hebben verstrekt;
c) in een van de in artikel 106, lid 1, bedoelde uitsluitingssituaties voor de aanbestedingsprocedure verkeren.
[…]
Inschrijvers moeten de bewijsstukken overleggen die krachtens de bepalingen van het bestek worden gevraagd.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: inschrijvers moeten de bewijsstukken overleggen die krachtens de bepalingen van het bestek worden gevraagd.
Eventuele minimumeisen: –– Inschrijvers moeten bewijzen dat zij zijn erkend in klasse 6 overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 10 en 11 van het Belgisch Koninklijk Besluit van 26.9.1991 en alle herzieningen daarvan, of een gelijkwaardige klasse in het land van oorsprong van de inschrijver.
— Inschrijvers moeten aantonen dat zij tijdens de laatste 3 jaar voorafgaand aan de datum van bekendmaking van de aankondiging van opdracht een jaaromzet van minstens 4 000 000 EUR zonder btw hebben gerealiseerd.
–– Inschrijvers moeten aantonen dat zij een specifieke verzekering voor beroepsrisico's hebben afgesloten.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
inschrijvers moeten de bewijsstukken overleggen die krachtens de bepalingen van het bestek worden gevraagd.
Eventuele minimumeisen:
— Inschrijvers moeten bewijzen dat zij zijn erkend in categorie D overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 van het Belgisch Koninklijk Besluit van 26.9.1991 en alle herzieningen daarvan, of een gelijkwaardige categorie in het land van oorsprong van de inschrijver.
— Inschrijvers moeten voor de laatste 3 jaar voorafgaand aan de datum van bekendmaking van de aankondiging van opdracht aantonen dat ze minstens 3 opdrachten hebben uitgevoerd met betrekking tot vernieuwingswerkzaamheden.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
06D20/2015/M041.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
1.12.2015 - 17:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen: 180 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10.12.2015 - 9:30

Plaats:

Montoyerstraat 70, 1047 Brussel, BELGIË.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: 1 vertegenwoordiger per inschrijver.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
Het Europees Parlement zal een verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering organiseren op 28.10.2015 (10:00).
De plaats van afspraak is in de hal van het accreditatiecentrum van het gebouw Altiero Spinelli in Brussel (zie de routebeschrijving die bij het administratieve bestek is gevoegd).
Maximaal 2 vertegenwoordigers per onderneming mogen aan het verkenningsbezoek deelnemen.

Om uw pasje te kunnen maken, vragen wij u (bij voorkeur) via e-mail op het volgende adres: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

of per post op het volgende adres:
Europees Parlement, directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek, eenheid Contracten en Overheidsopdrachten, kantoor MTY 08R003, Wiertzstraat 60, 1047 Brussel, BELGIË,
uiterlijk 2 werkdagen vóór het bezoek de volgende gegevens mee te delen:
— handelsbenaming van uw bedrijf,
— e-mailadres van uw bedrijf,
— de naam, de functie, het identiteitskaartnummer en de geboortedatum van de deelnemers aan het bezoek.
Uw vertegenwoordigers moeten een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.
We wensen te benadrukken dat, indien de inschrijver de hiervoor gevraagde inlichtingen niet op tijd meedeelt, de bewakingsdiensten van het Europees Parlement de toegang kunnen weigeren aan de vertegenwoordigers van de inschrijver.
De deelname aan het verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering is verplicht: uitsluitend de inschrijvers die aan het verkenningsbezoek hebben deelgenomen, mogen een inschrijving indienen. Deelname aan het verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering wordt aangetoond door middel van uw handtekening op de presentielijst.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
8.9.2015