Práce - 327282-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

18/09/2015    S181

Belgicko-Brusel: Výzva na súťaž č. 06D20/2015/M041 – Obnova práčovne na -2. podlaží budovy Altiero Spinelli

2015/S 181-327282

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: rue Wiertz 60
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: oddelenie pre zmluvy a verejné obstarávania
E-mail: inlo.ao-bru@europarl.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://europarl.europa.eu

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1036

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Výzva na súťaž č. 06D20/2015/M041 – Obnova práčovne na -2. podlaží budovy Altiero Spinelli.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Práce
Uskutočnenie prác
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Brusel.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Práce na obnove práčovne na -2. podlaží budovy Altiero Spinelli.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45000000 Stavebné práce

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
v dňoch: 120 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Neodvolateľná a bezvýhradná záruka, splatná na prvé požiadanie na sumu zodpovedajúcu 10 % celkovej zmluvnej ceny, ako je definované ustanoveniami článku I.3 zmluvy, bude zriadená pred predložením prvej žiadosti o platbu. Táto záruka musí byť podložená záručným listom vydaným bankou, finančným ústavom alebo treťou stranou schválenou účtovníkom Európskeho parlamentu.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Sumy za vykonanie zákazky sa vyplatia v lehote 60 kalendárnych dní od dátumu doručenia žiadosti o platbu.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Účasť na tomto súťažnom konaní je otvorená za rovnakých podmienok pre všetky fyzické osoby, právnické osoby a verejné orgány, ktoré spadajú do rozsahu zmlúv – najmä tie, ktoré sú z členského štátu Európskej únie – a pre fyzické osoby, právnické osoby a verejné orgány nečlenských krajín EÚ, ktoré uzatvorili osobitnú dohodu s Európskou úniou v oblasti verejného obstarávania podľa podmienok uvedených v tejto dohode.
Zoskupenia ekonomických subjektov môžu predložiť ponuku, ak budú členovia zoskupenia spoločne a nerozdielne zodpovední za vykonanie zákazky. To môže zahŕňať subjekt s právnou subjektivitou alebo bez nej: konzorcium, súkromná dohoda alebo akákoľvek iná príslušná forma spolupráce. Európsky parlament si pred podpísaním zmluvy vyhradzuje právo požadovať od vybraného zoskupenia, ktorému bola pridelená zákazka, nadobudnutie konkrétnej právnej formy, ak je to potrebné z hľadiska uspokojivého vykonania zákazky.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pripomienka ku kritériám vylúčenia – články 106 a 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách:
Článok 106:
1. Uchádzači budú vylúčení z účasti na obstarávacích konaniach, ak:
a) sú v konkurznom konaní alebo v likvidácii, sú pod správou súdu, sú vo vyrovnávacom konaní s veriteľmi, majú pozastavenú podnikateľskú činnosť, vedie sa proti nim v týchto veciach súdne konanie alebo sa nachádzajú v podobnej situácii vyplývajúcej z podobného postupu na základe vnútroštátnych právnych a správnych predpisov;
b) uchádzači alebo osoby s plnou mocou zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo kontrolovať vo vzťahu k nim boli odsúdení za protiprávne konanie v súvislosti s výkonom povolania rozsudkom oprávneného orgánu členského štátu, ktorý má povahu „res judicata“;
c) boli uznaní za vinných z vážneho profesijného pochybenia preukázaného akýmikoľvek prostriedkami, ktoré môže obstarávateľ zdôvodniť, vrátane rozhodnutí EIB a medzinárodných organizácií;
d) nesplnili svoje povinnosti vzťahujúce sa na platenie príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo platenie daní v súlade s právnymi predpismi platnými v krajine, v ktorej majú sídlo, alebo v krajine obstarávateľa, alebo v krajine, kde má byť zákazka vykonaná;
e) uchádzači alebo osoby s plnou mocou zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo kontrolovať vo vzťahu k nim boli predmetom rozsudku, ktorý má povahu „res judicata“, vo veci podvodu, korupcie, účasti v zločineckej organizácii, prania špinavých peňazí alebo akejkoľvek inej nezákonnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy Únie;
f) je im uložená administratívna sankcia uvedená v článku 109 ods. 1.
Písmená a) až d) prvého pododseku sa neuplatňujú v prípade dodávky tovaru za obzvlášť výhodných podmienok od dodávateľa definitívne pozastavujúceho svoju obchodnú činnosť alebo od správcov či likvidátorov konkurznej podstaty, exekútorov, po dohode s veriteľmi, alebo prostredníctvom podobného konania podľa vnútroštátnych právnych predpisov.
Písmená b) a e) prvého pododseku sa neuplatňujú, ak uchádzači môžu preukázať, že boli prijaté primerané opatrenia proti osobám s plnou mocou zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo kontrolovať vo vzťahu k nim, ktoré sú predmetom rozsudku, ako uvádzajú písmená b) alebo e) prvého pododseku.
(...)
Článok 107:
1. Zákazka sa nemôže zadať uchádzačom, ktorí počas postupu obstarávania v súvislosti s danou zákazkou:
a) sú vystavení konfliktu záujmov;
b) previnili sa skresľovaním informácií alebo vôbec neposkytli informácie, ktoré žiadal obstarávateľ ako podmienku pre účasť na postupe obstarávania;
c) ocitnú sa v niektorej zo situácií vylúčenia uvedených v článku 106 ods. 1 v prípade tohto obstarávacieho konania.
(…)
Uchádzači musia predložiť podporné dokumenty požadované podľa ustanovení v súťažných podkladoch.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzači musia predložiť podporné dokumenty požadované podľa ustanovení v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: — uchádzači musia poskytnúť dôkaz o svojom schválení v triede 6 v súlade s ustanoveniami článkov 10 a 11 belgickej kráľovskej vyhlášky z 26.9.1991 a všetkými jej aktualizáciami, alebo rovnocenný dokument v krajine pôvodu uchádzača,
— uchádzači musia predložiť dôkaz o tom, že v priebehu 3 rokov pred dátumom zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania realizovali minimálny ročný obrat vo výške 4 000 000 EUR bez daní,
— uchádzači musia predložiť dôkaz o uzatvorenom špecifickom poistení zodpovednosti pri výkone povolania.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Uchádzači musia predložiť podporné dokumenty požadované podľa ustanovení v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
— uchádzači musia poskytnúť dôkaz o svojom schválení v kategórii D v súlade s ustanoveniami článku 4 belgickej kráľovskej vyhlášky z 26.9.1991 a všetkými jej aktualizáciami alebo rovnocenný dokument v krajine pôvodu uchádzača,
— uchádzači musia predložiť dôkaz o tom, že v priebehu 3 rokov pred dátumom zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vykonali aspoň 3 zákazky týkajúce sa renovačných prác.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
06D20/2015/M041.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
1.12.2015 - 17:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
v dňoch: 180 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 10.12.2015 - 9:30

Miesto:

rue Montoyer 70, 1047 Brusel, BELGICKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: 1 zástupca za každého uchádzača.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
Európsky parlament zorganizuje prehliadku miesta dňa 28.10.2015 (10:00).
Miesto stretnutia bude pri vchode do akreditačného centra budovy Altiero Spinelli v Bruseli (pozri mapu pripojenú k administratívnym podmienkam).
Môžu sa zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za jednu spoločnosť.

Z dôvodu prípravy vášho vstupného dokladu nám (podľa možnosti) zašlite e-mailom na adresu: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

alebo poštou na nasledujúcu adresu:
Európsky parlament, Generálne riaditeľstvo pre infraštruktúru a logistiku, oddelenie pre zmluvy a verejné obstarávania, kancelária MTY 08R003, rue Wiertz 60, 1047 Brusel, BELGICKO,
aspoň 2 pracovné dni pred prehliadkou nasledujúce informácie:
— úradný názov spoločnosti,
— e-mailová adresa spoločnosti,
— meno, titul, číslo preukazu totožnosti a dátum narodenia všetkých účastníkov prehliadky.
Vaši zástupcovia musia mať so sebou platný preukaz totožnosti.
Poznámka: Neoznámenie vyššie požadovaných informácií v náležitej lehote môže viesť k tomu, že bezpečnostné útvary Európskeho parlamentu odmietnu zástupcom uchádzača vstup.
Účasť na prehliadke miesta je povinná: predložiť ponuku budú môcť len tí, ktorí sa na nej zúčastnia. Podpis v prezenčnej listine bude slúžiť ako dôkaz o účasti.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
VI.4.2)Podanie odvolania
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
8.9.2015