Dienstleistungen - 327392-2019

12/07/2019    S133    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Cluj-Napoca: Büro-, Schul- und Büroausstattungsreinigung

2019/S 133-327392

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”
Nationale Identifikationsnummer: RO5360930
Postanschrift: Calea Turzii nr. 140-142
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113
Postleitzahl: 400495
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ana Felicia Valean
E-Mail: tpopoviciu@yahoo.com
Telefon: +040 264438024
Fax: +040 264438024

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.tpopoviciu.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de curățenie pentru Liceul de informatică „Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca

Referenznummer der Bekanntmachung: 5360930/2019/14
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90919000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul acordului-cadru îl constituie: servicii de curatenie pentru Liceul de informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca.

In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor specifice, Liceul de informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca intentioneaza sa achizitioneze servicii de curatenie desfasurate in incinta interioara a unitatii de invatamant.

Obiectivul principal al acordului-cadru vizeaza asigurarea suportului din punct de vedere al serviciilor necesare corespunzatoare (curatenie, intretinere) in conformitate cu actele si normativele in vigoare aplicabile in unitati de invatamant.

Suprafata pe care se va desfasura activitatea este cuprinsa in caietul de sarcini.

Valoarea estimata a acordului-cadru fără TVA: intre 126 720 RON si 1 140 480 RON.

Valoarea estimata cea mai mica a unui contract subsecvent: 31 680 RON.

Valoarea estimata cea mai mare a unui contract subsecvent: 126 720 RON.

Cantitatea minima estimata aferenta acordului [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 140 480.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113
Hauptort der Ausführung:

Locatiile si adresele sunt precizate in caietul de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul acordului-cadru îl constituie: servicii de curatenie pentru Liceul de informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca.

In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor specifice, Liceul de informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca intentioneaza sa achizitioneze servicii de curatenie desfasurate in incinta interioara a unitatii de invatamant.

Obiectivul principal al acordului-cadru vizeaza asigurarea suportului din punct de vedere al serviciilor necesare corespunzatoare (curatenie, intretinere) in conformitate cu actele si normativele in vigoare aplicabile in unitati de invatamant.

Suprafata pe care se va desfasura activitatea este cuprinsa in caietul de sarcini.

Valoarea estimata a acordului-cadru fără TVA: intre 126 720 RON si 1 140 480 RON.

Valoarea estimata cea mai mica a unui contract subsecvent: 31 680 RON.

Valoarea estimata cea mai mare a unui contract subsecvent: 126 720 RON.

Cantitatea minima estimata aferenta acordului-cadru: 6 336 ore.

Cantitatea maxima estimata aferenta acordului-cadru: 57 024 ore.

Cantitatea minima estimata aferenta contract subsecvent: 1 584 ore.

Cantitatea maxima estimata aferenta contract subsecvent: 6 336 ore.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: can. prevazute in caietul de sarcini sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Se estimeaza ca se vor incheia cel putin 3 contracte subsecvente.

Cantitatile ce urmeaza a fi comandate in cadrul contractelor subsecvente vor fi in functie de necesitatile proprii ale autoritatii contractante.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Perioada de mobilizare privind intervenţia la cerere – P2 / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din documentatia de atribuire.

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

Persoane juridice/fizice romane:

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora),

— certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora),

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Persoane juridice/fizice straine:

Documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Dupa caz, alte documente edificatoare;

2) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-60 din Legea nr. 98/2016 – Formular nr. 4.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

— se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor,

— se va prezenta Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute în art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Nota: declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute în art. 60 din Legea nr. 98/2016 se va prezenta odata cu DUAE de catre toti operatorii economici.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

1) Valean Ana Felicia;

2) Arpadi Carla Alexandrina;

3) Gliga Ileana Daniela;

4) Crisan Tatiana-Liana;

5) Giurgea Mihaela-Irina;

6) Marginean Lucia Livia.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul furnizorului de servicii de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

1) Alexandra Anastasiu – reprezentantul furnizorului de servicii de achizitii publice;

2) Ionela Costache – consultant achizitii publice;

3) Diana Maria Prasacu – consultant achizitii publice.

1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Prezentarea mediei cifrei de afaceri globale din ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018): trebuie sa fie de cel putin 126 000 RON.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) inregistrate la organele competente sau orice alte documente pe care operatorii economici le pot prezenta in sustinerea cifrei de afaceri medii globale, trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. In situatia in care valorile prezentate in documentele ofertantului sunt exprimate in euro/alta valuta, pentru conversia in RON se va utiliza, obligatoriu, cursul de schimb RON/euro/alta valuta mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte. Capacitatea economică și financiară a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formular 6). Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind media cifrei de afaceri globale din ultimii 3 ani, corespunzător susținerii acordate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor: documente justificative ale terțului susținător/terților susținători. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, prin identificarea resursele financiare invocate pe care le va pune la dispoziție ofertantului. Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractare. Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani care sa contina valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, însotite în mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e. Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a efectuat în ultimii 3 (trei) ani prestari de servicii similare in baza unuia sau mai multor contracte, prestari a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 126 000 RON. Prin servicii similare se intelege prestarea de servicii de curatenie si igenizare.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți. Oferta va contine in mod obligatoriu formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti si acordul/acordurile de subcontractare (Formular 8), completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Urmatoarele documente justificative care probează indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc la in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: documente justificative ale subcontractantului.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume – contracte/procese-verbale/alte documente din care sa rezulte ca au fost prestate servicii similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 5). Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formular 7). Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: documente justificative ale terțului susținător/terților susținători. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/08/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/11/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/08/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primele locuri au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, pe baza unei noi propuneri financiara, caz in care acordul-cadru va fi atribuit ofertantului clasat pe primul loc in urma recalcularii punctajelor. Precizam ca acest lucru nu va afecta pozitiile superioare in clasament ocupate de ceilalti ofertanti;

2) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);

3) Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, este obligatorie completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti), urmand ca documentele de confirmare sa fie prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. In procesul de evaluare a ofertelor se va avea in vedere respingerea unei oferte in situatia in care ofertantul nu depune DUAE – art. 104 alin. (3), coroborat cu art. 60 din HG 395/2016 si art. 137 alin. (2) litera b) din HG 395/2016;

4) In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de calificare, altele decat cele solicitate prin fisa de date, se considera cerinte nescrise;

5) Acordul-cadru se va incheia cu un operator economic, clasat in ordinea punctajului obtinut;

6) Contractele care se atribuie în baza acordului-cadru nu pot fi încheiate decât între autoritatea contractantă şi operatorul economic care este parte a acordului, fara reluarea competiei. Solicitarea autorităţii contractante, adresată operatorului economic pentru a presta, se materializează prin încheierea de contracte subsecvente acordului-cadru, care constituie temei legal de plată;

7) Operatorul economic semnatar al acordului-cadru are obligatia de a lua toate masurile posibile în vederea minimizarii costurilor, pentru a servi în cel mai bun mod interesele autoritatii contractante;

8) Ofertantii pot vizita spatiul pana cu cel mult 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In acest sens vor face o solicitare autoritatii contractante in scris, cu o zi inainte de vizita solicitata.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016.

Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2019